SHT er undersøkelsesmyndighet etter sjøloven kapittel 18. SHT skal kartlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer, utrede forhold av betydning for å forebygge sjøulykker og bedre sjøsikkerheten, og avgi og offentliggjøre en rapport med sine eventuelle tilrådinger når undersøkelsen er avsluttet. SHT vurderer ikke sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Lenke til sjøfartsavdelingen ved SHT.

Lenke til rapporter utgitt av sjøfartsavdelingen ved SHT.