Statens havarikommisjon for transport (SHT)

  • Publisert: 01.01.2012

Statens havarikommisjon for transport er en offentlig undersøkelseskommisjon hvis oppgave er å undersøke ulykker og hendelser innen transport.

SHT er undersøkelsesmyndighet etter sjøloven kapittel 18. SHT skal kartlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer, utrede forhold av betydning for å forebygge sjøulykker og bedre sjøsikkerheten, og avgi og offentliggjøre en rapport med sine eventuelle tilrådinger når undersøkelsen er avsluttet. SHT vurderer ikke sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Link til sjøfartsavdelingen ved SHT.

Link til rapporter utgitt av sjøfartsavdelingen ved SHT.

Til toppen