Sjøforklaringsinstituttet ble opphevet 1. juli 2008. Fra denne dato ble det innført et nytt regime for undersøkelse av sjøulykker.

Sjølovkomiteen foreslo i NOU 1999:30 at ordningen med tvungen sjøforklaring ikke skulle videreføres. Forslag til endringslov ble lagt fram i odelstingsproposisjon nr. 78 (2003-2004). Forslaget ble vedtatt og lovendringen trådte i kraft 1. juli 2008.

Fra samme tidspunkt ble ordningen med sjøfartsinspektører opphevet. Det er nå tre aktører med forskjellige roller i etterkant av en sjøulykke: Statens havarikommisjon for transport (SHK), Politiet og Sjøfartsdirektoratet.