Ulykkesstatistikk

  • Publisert: 27.11.2015

Sjøfartsdirektoratet bruker data fra innrapporterte ulykker til å lage ulykkesstatistikker. Disse publiseres gjerne etter seks måneder og ved årsslutt. Det finnes også en ulykkesstatistikk for fritidsfartøy.

Hva rapporterer vi og til hvem?

Sjøfartsdirektoratet avgir data til Statistisk Sentralbyrå (SSB).

All statistikk relatert til skip og sjøveis transport er samlet under statistikkområdet 10.12.40 Sjøtransport.

Sjøfartsstatistikken gir opplysninger om den norske handelsflåten, godsopplysninger fra skip i innenriksfart, passasjerer i fergetrafikk mellom Norge og utlandet, sjøulykker, bemanningstall på norskregistrerte skip, skip i norsk utenriksfart, passasjeropplysninger fra Hurtigruten og havnestatistikk.

Hva registreres?

Sjøfartsdirektoratet registrerer ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase. Dataserien strekker seg tilbake til 1981.

Ulykker på/med norske skip og ulykker på/med utenlandske skip i norsk farvann blir registrert.

Hvordan registrerer vi ulykker?

En ulykke registreres som en skipsulykke eller en arbeids- og personulykke, avhengig av om ulykken medfører en skade på skipet eller ikke.

I tillegg registreres personskader.

Dette medfører i praksis at noen skipsulykker og alle arbeids- og personulykker inneholder én (eller flere) personskader.

Eksempel på hvilke ulykker som registreres

Et eksempel på dette vil være en kollisjon, hvor sammenstøtet medfører at et besetningsmedlem faller og brekker beinet.

I dette tilfellet vil ulykken registreres som en skipsulykke (kollisjon) der det er en personskade (benbrudd).

Dersom fallet ikke forekom i forbindelse med en skipsulykke, vil det blitt registrert som en arbeids- eller personulykke med en personskade (benbrudd). 

Hva inneholder de forskjellige statistikkene?

Skipsulykker, personulykker og nestenulykker

Datauttrekket «Ulykker 19812015» oppsummerer både skipsulykker og personulykker registrert mellom 1981–2015. Merk at dette betyr at enkelte kolonner (f.eks. skadeomfang) ikke vil inneholde informasjon om personulykker.

Oversikten inneholder både ulykker og nestenulykker. Fra 2012/2013* ble også dødsulykker på fritidsfartøy registrert i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase. Disse er inkludert i tabellen fra 2012/2013* og utover.

*På nåværende tidspunkt er ikke alle fritidsfartøyulykkene fra 2013 lagt inn i databasen.

Oversikt over registrerte personskader i systemet fordelt per skadet person:

Tidligere ble dødsulykker som var egenvillet eller forårsaket av vold, registrert i ulykkesystemet.

Disse er nå tatt ut av databasen.

Derfor vil det være om lag 30 færre dødsulykker i statistikken 19812016 sammenlignet med 19812015.

Personskader ved ulykker på næringsfartøy og fritidsfartøy i perioden 1981–2019

Ulykker med næringsfartøy og fritidsfartøy i perioden 1981–2019

Feltene "Personulykketype", "Personkategori", "Fødselsår", "Kjønn", "Nasjonalitet", "Stilling", "Arbeidsoperasjon", "Ulykkessted", "Utstyr involvert" var ikke mulig å registrere tidligere. Derfor er det ikke data i disse feltene før 1991.

Ta kontakt ved behov for andre rapporter

Ta kontakt med seksjon for Risikostyring og HMS dersom du har behov for dødsulykker på fritidsfartøy for tidligere årganger. 

Ved analyse av data er det viktig å ta hensyn til at rapporteringskrav og registreringspraksis har endret seg opp gjennom tiden.

 

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen