Miljø som fokusområde i 2020

  • Publisert: 23.09.2019

Sjøfartsdirektoratets fokusområde for 2020 er miljø. Dette er en videreføring av fjorårets fokusområde og et resultat av at en ser behov for å sikre at igangsatte tiltak får større effekt før nytt fokusområde velges.

Surveyor on board a fishing vessel
EGEN SJEKKLISTE: Hvert år utstyres inspektørene med egne kampanjesjekklister som tas med på våre inspeksjoner, i år med fokus på miljø.
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Godt miljøarbeid tar tid å gjennomføre

– Det er flere grunner til at vi har valgt å videreføre innsatsen på miljøsiden. Godt miljøarbeid tar å tid å gjennomføre. Flere av tiltakene Sjøfartsdirektoratet jobber med er knyttet til regelverksarbeid, og vi trenger tilstrekkelig tid for å sikre en best mulig gjennomføring. Dermed viderefører vi miljø som en satsing også i 2020, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Arbeidet med fokusområde

Sjøfartsdirektoratets hovedoppgave er sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier for fartøy med norsk flagg, og utenlandske fartøy i norsk farvann. For å oppnå best mulig resultater er det viktig for direktoratet å prioritere.

Som et ledd i dette arbeidet gjennomfører Sjøfartsdirektoratet hvert år en risikovurdering av flåten. Denne vurderingen bygger blant annet på ulykkesstatus, flåtesammensetning, bevegelsesmønster, tilsynsfunn, rapporter fra Havarikommisjonen og bekymringsmeldinger. I tillegg har direktoratet lagt ned betydelige ressurser i å gjennomføre en spørreundersøkelse av maritimt personell, der i overkant av 10 000 besvarelser er mottatt.      

Sjøfartsdirektoratets fokusområde skal gjennomsyre hele organisasjonen og være ledende for hvordan vi jobber. Et konkret eksempel på dette er inspektørens sjekklister.

Hvert år utstyres inspektørene med egne kampanjesjekklister som tas med på våre inspeksjoner. Dette er en viktig og konkret del av arbeidet med å sette et årlig fokusområde.

Hvordan utarbeides det årlige fokusområdet?

Resultatet av risikovurderingen består av tre hovedleveranser. Den første leveransen er en oppdatert risikovurdering av ulykkesrisiko på ulike norske fartøygrupper. Dette gir hver enkelt fagavdeling i Sjøfartsdirektoratet en mulighet til å foreta en risikobasert prioritering av oppgaver innenfor sin enhet.

Den andre leveransen er en omfattende årsaksanalyse av hendelser med særlig høy risiko. Disse årsaksanalysene skal danne grunnlaget for vår risikoprioritering.

Årsaksanalysene tar utgangspunkt i en uønsket hendelse, og søker så å finne alle direkte, indirekte, og bakenforliggende årsaker til at hendelsen inntreffer. Dette arbeidet hjelper Sjøfartsdirektoratet å identifisere kritiske handlingsmønstre der det kan etableres tiltak.

Den siste leveransen er direktoratets fokusområde. Med utgangspunkt i risikovurderingen samler vi en tverrfaglig ekspertgruppe som kommer med innspill til direktoratets fokusområde.

Næringen, representert ved både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, inviteres også til å delta. Innspillene prioriteres og løftes opp til direktoratets ledergruppe som gjør vedtak på fokusområde for det påfølgende året.

Fremtidige miljøtiltak

I starten av september gjennomførte Sjøfartsdirektoratet en fagdag om miljøproblematikk. Her samlet direktoratet om lag 100 fagfolk på tvers av en rekke ulike underavdelinger. Deltakerne ble delt inn i grupper og fikk i oppgave å se på ulike problemstillinger knyttet til fokusområdet.

Noen eksempler på temaer som ble løftet i gruppearbeidet, var kjemikalier, mottaksanlegg, skipsavfall, kloakk, og energieffektivisering.

Dette gruppearbeidet vil danne grunnlag for flere konkrete miljøprosjekter for Sjøfartsdirektoratet gjennom året som kommer.

Her finner du den komplette kampanjesjekklisten.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen