ISPS og maritim sikring

 • Publisert: 08.04.2016
 • Endret: 08.04.2016

Sjøfartsdirektoratet er ansvarlig for ISPS på norskregistrerte skip. Denne siden inneholder informasjon om sikkerhetsnivå for norske skip til hjelp for rederi og sjøfolk.

Sikringsnivå for norske skip

Informasjonen på denne siden inneholder Sjøfartsdirektoratets instruks til skip med norsk flagg vedrørende høyning av sikringsnivået fra 1 til 2 eller 3, samt anbefalinger om å iverksette tiltak om bord på skipet i enkelte andre områder. De offisielle brevene med instruksjoner om høyning av sikringsnivået i de enkelte områder ligger tilgjengelig som referanse på denne siden.

Sjøfartsdirektoratet krever norsk flaggede skip opp på sikringsnivå 2 i følgende definerte områder:

Hormuzstredet:

Norske skip anmodes om å begrense transitt i iransk territorialfarvann til et minimum. Skip som skal seile igjennom Hormuzstredet (se illustrasjon 3)  innenfor følgende definerte geografiske område N25.257°- N28° og E054° - E058°, skal implementere ISPS/MarSec nivå 2 som definert i skipets SSP.

Øst-Afrika:

Fra Suez i nord til S05* og med en østlig begrensning på E065*. Som avmerket i bilde 1 nedenfor.

Vest-Afrika:

Farvannet utenfor Togo, Benin og Nigeria. Som avmerket i bilde 2 nedenfor.

Anbefaling om å iverksette tiltak for sikringsnivå 2 fra skipets SSP

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det vurderes å implementere tiltak fra SSP i områdene som er avmerket som områder der dette skal vurderes, i bilde 2 nedenfor.

Sikkerhetsnivå 2 Øst-Afrika

Sikkerhetsnivå 2 Vest-Afrika

 

ISPS-sertifikat

ISPS-koden ble vedtatt under høstsesjonen i MSC i 2002 (IMO) med implementeringsdato 1. juli 2004. ISPS-koden er gjort gjeldende for alle EU- og EØS-land gjennom EC 725/2004 (EU-regelverk) og nasjonalt gjennom vår egen forskrift 972/2004 (sikkerhetsforskriften).

Følgende skip skal i henhold til nasjonal forskrift inneha et ISSC-sertifikat (utfyllende definisjoner og eventuelle unntak finnes beskrevet i sikkerhetsforskriften):

 • Passasjerskip, også hurtiggående passasjerfartøy, som er sertifisert for internasjonal fart, samt passasjerskip sertifisert for passasjerskipsklasse A.
 • Lasteskip, også hurtiggående lastefartøy, med bruttotonnasje på 500 og over, som er sertifisert for internasjonal fart.
 • Flyttbare boreinnretninger.

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet noen veiledninger der flaggets fortolkninger innenfor visse områder klart kommer frem. Disse er publisert nedenfor under «Veiledninger».

Tilgangen til ISPS-informasjonen om bord på skip er begrenset. Sjøfartsdirektoratet er å anse som «eiere» av norskflaggede skips sikringsplaner (SSP). Representanter fra Sjøfartsdirektoratet som skal ha tilgang til ISPS-relatert informasjon, vil ha en påtegnelse med ISPS control og/eller Duly Authorized på sine offisielle ID-kort, som vist på illustrasjonen under. At ID-kortet fortsatt er gyldig, kan verifiseres ved å ringe Sjøfartsdirektoratets sentralbord/beredskapstelefonnummer.

ISPS-koden krever at et skip skal operere i samsvar med kravene nedfelt i koden. I de tilfeller der en verifikasjon påviser at det finnes avvik i systemet, må det iverksettes tiltak som sikrer at skipet overholder kravene nedfelt i koden før skipet kan tillates å seile igjen.

ISSC-sertifisering

Skip som får utstedt ISSC fra RSO/klasseinstitusjon forholder seg til de retningslinjer som gis fra dem. Skip som skal ha utstedt ISSC fra Sjøfartsdirektoratet, forholder seg til beskrivelsen av prosessen under.

Sjøfartsdirektoratet godtar også elektronisk SSP. Originalt godkjennelsesbrev og eventuelle vedlegg til dette vil da godkjennes i form av stempel og signatur, og må oppbevares sammen med den elektroniske kopien.

Sertifiseringsprosessen

 1. Skipets sårbarhetsvurdering og sikringsplan: Selskapet utarbeider en sårbarhetsvurdering (SSA) og sikringsplan (SSP) i henhold til gjeldende nasjonale og internasjonale krav (SOLAS, ISPS, EC725/2004 og FOR972/2004).
 2. Begjæring: CSO begjærer et midlertidig ISSC for skipet senest tre måneder før ønsket dato for verifikasjonen. Sammen med begjæringen skal følgende sendes inn av CSO: SSA og SSP for dokumentgjennomgang, samt bekreftelse på at disse er utarbeidet i henhold til gjeldende krav, og at de er under implementering om bord.
 3. Verifikasjon om bord: Sjøfartsdirektoratet sender en bekreftelse på at det er mottatt en kopi av SSA og SSP for dokumentgjennomgang. Det arrangeres med en revisjonsleder som kan utføre en midlertidig verifikasjon om bord på skipet. Hvis kravene for det midlertidige sertifikatet tilfredsstilles, utstedes et midlertidig ISSC med gyldighet på maks 6 måneder. Sertifikatets gyldighet kan ikke forlenges.
 4. Dokumentgjennomgang: Sjøfartsdirektoratet gjennomfører en full dokumentgjennomgang av innsendt dokumentasjon. Verifiseres opp mot gjeldende krav. SSP må være godkjent før det kan arrangeres med en førstegangsverifikasjon om bord. Når SSP er godkjent, returneres denne stemplet og signert som godkjent.
 5. Førstegangsverifikasjon: Sjøfartsdirektoratet arrangerer med en revisjonsleder som utfører en førstegangsrevisjon om bord på skipet. Om alt er funnet til å tilfredsstille kravene utstedes det et fulltids ISSC med gyldighet på maks 5 år.
 6. Mellomliggende verifikasjon: Slike verifikasjoner skal utføres mellom kalenderår to og tre for sertifikatets gyldighetsdato.
 7. Tilleggsverifikasjoner: Kan utføres av Sjøfartsdirektoratet ved behov
 8. Fornyelsesverifikasjon
  • Utført inntil 3 måneder før utløpet av ISSC vil man få ny utløpsdato på sertifikatet som er lik gammel utløpsdato pluss fem år
  • Utført mer enn 3 måneder før utløpet av ISSC vil man få ny utløpsdato på sertifikatet som er lik dato for verifikasjonen pluss fem år
 9. Tilbakelevering av sertifikatet: Sertifikatet skal leveres tilbake til Sjøfartsdirektoratet i de tilfeller der:
  • det ikke er avholdt verifikasjoner som beskrevet i ISPS-kodens A19.1.1, eller sertifikatet ikke er attestert som beskrevet i Q19.1.1.3 og/eller 19.3.7.1
  • når et annet selskap overtar driften av skipet
  • når skipet skifter flagg

RSO – anerkjent klasseinstitusjon

Sjøfartsdirektoratet har valgt å utpeke de anerkjente klasseinstitusjonene (gjennom en egen klasseavtale) til å utføre jobben om bord på de norskflaggede fartøyene som RSO på vegne av myndighetene. Dette betyr at de anerkjente klasseinstitusjonene er delegert myndighet til å godkjenne skipenes sikringsplaner (SSP) samt utstede International Ship Security Certificate (ISSC) på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Skip som har ISSC utstedt av en RSO, skal hovedsakelig forholde seg til denne i alle spørsmål direkte relatert til dette sertifikatet eller ISPS koden.

SSA og SSP

Skipets sårbarhetsvurdering (SSA) og sikringsplan (SSP).

Kravet til innhold i SSA og SSP er beskrevet i ISPS-koden, EU-regelverk og nasjonalt regelverk. På grunn av internasjonale forpliktelser, setter det nasjonale regelverket (sikkerhetsforskriften) krav til at enkelte deler av ISPS-kodens del B skal være obligatoriske for norsk flaggede skip.

SSP skal være tilgjengelig om bord på det språket som er definert som skipets arbeidsspråk. I de tilfeller der arbeidsspråket er definert til et annet språk enn engelsk, så må det også finnes en oversettelse av SSP til engelsk (sikkerhetsforskriften §12).

Sjøfartsdirektoratet har i sikkerhetsforskriften definert hvilke korrigeringer og/eller oppdateringer som kan utføres i SSP, uten at det skal innhentes ny godkjenning av planen. Endringer utført i SSP verifiseres av Sjøfartsdirektoratet ved mellomliggende eller fornyelsesverifikasjonene.

Personlige sertifikater

Det er tre nivåer av ferdighetssertifikater knyttet til ISPS:

 1. ferdighetssertifikat som sikringsoffiser (SSO)
 2. ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter
 3. ferdighetssertifikat i sikringsbevissthet

Fra 1. juli 2013 ble det et krav til at SSO må ha et eget ferdighetssertifikat for sikringsoffiserer.

Utstedelse av ferdighetssertifikater håndteres av sikkerhetssentrene.

Tilsyn/inspeksjon

Innenfor fagfeltet maritim sikring er det en del forskjellige tilsyn og inspeksjoner Sjøfartsdirektoratet kan utføre. De vanligste av disse er forklart under.

Uanmeldt ISPS-tilsyn

Uanmeldte tilsyn om bord på norsk flaggede skip med ISSC for å verifisere samsvar med kodens krav.

Utvidet ISPS-inspeksjon

Inspeksjon utført om bord på fremmedflagget skip på vei til, eller i, norsk havn. Utføres av en «Duly Authorized Officer» ved mistanke om at et skip ikke opererer i samsvar med ISPS-kodens krav.

Vertikal- og horisontalrevisjon av klasseselskapene

Det utføres revisjoner av klasseselskapene for å overvåke og verifisere at disse utfører de delegerte oppgavene i samsvar med beskrivelsene. Slike revisjoner er understøttet av uanmeldte tilsyn om bord på fartøyer.

Verifikasjon

Midlertidig-, førstegangs-, mellomliggende-, fornyelses- og tilleggsverifikasjoner utføres på skip som har ISSC utstedt direkte fra Sjøfartsdirektoratet.

ISPS-anløpsmeldinger

ISPS-anløpsmeldinger for ankomst til en norsk havn rapporteres gjennom Safe Sea Net Norway (SSN), www.shiprep.no

Dokumentasjon

Dokumentasjon som nevnt i ISPS-kodens A10.1 skal oppbevares om bord for de siste 3 år og minst for de siste 10 havneanløp.

All dokumentasjon skal være skrevet på fartøyets arbeidsspråk. Hvis dette ikke er engelsk, skal det i tillegg finnes en oversettelse til engelsk om bord.

Sikkerhetsdeklarasjon (DoS)

DoS skal fylles ut og være en del av skipets dokumentasjon i følgende tilfeller:

 • Skipet opererer på et høyere sikringsnivå en havnen/skipet de samhandler med.

 • Det har vært en relevant trussel eller hendelse som har angått sikkerheten til skip/havneanlegg.

 • Skipet er ved en terminal som ikke har en godkjent sikringsplan.

Veiledninger

IMO-GUIDANCE - Prepare for and Recover from an Attack.pdf

IMO-GUIDANCE - USE OF PRIVATELY CONTRACTED ARMED SECURITY PERSONNEL.pdf

Provisional guidelines – use of armed guards on board Norwegian ships.pdf

Veiledning Bruk av Væpnede Vakter. 01072011.pdf

Kontaktinformasjon/ansvar

ISPS_ansvarstabell rev.pdf

 

24/7
Beredskapstelefon
Solas XI-2 7.2 + 9.3.1

Nasjonal kontakt Solas
XI-2 13.1

Ansvar for skip
Solas XI- 2,
13.1

Sikkerhetsalarm og observasjoner
Solas XI-2
6.2.1 + 7.2

Ansvar for havner Solas XI-2 13.1

Trussel mot skip
Solas XI-2 7.2

Ankomstmelding Solas XI-2
9.2.1

Vaktleder Sjøfartsdirektoratet 24-timers

tlf.: 52 74 50 00

 

X

 

 

 

 

 

 

Beredskapsvakt
Tlf 52745000
beredskap@sdir.no

 

X

X

 

 

 

 

Hovedredningssentralen på Sola
24-timers tlf.: 51 64 60 00

 

 

 

X

 

X

 

Leif Jansen

Avdelingsdirektør Kystverket

Hovedkontoret Kontor

Tlf.: 22 65 58 20

Mob.: 908 43 873

E-post: leif.jansen@kystverket.no

 

 

 

 

X

 

 

Brevik Trafikksentral

N-3950 Brevik

24-timers tlf.: 35 57 26 10

 

 

 

 

 

 

X

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen