Her er en oversikt over hvilke kurs og sertifikater sjøfolk på passasjerskip må ha. Det er ikke en komplett oversikt, da det også er krav om ferdighetssertifikat MOB-båt, motormann, IGF, særlige sikringsplikter, polarkoden, o.l. Dette og mer finner du informasjon om på vår hjemmeside og i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften).  

Skipsførere og styrmenn

Hvilket sertifikat du må ha, avhenger av tonnasje, lengde og fartsområde. 

Sikkerhetskurs

Alle som har oppgaver i alarminstruksen, må ha grunnleggende sikkerhetskurs (etter STCW-regler). Offiserer må ha videregående sikkerhetskurs. De som har sertifikat for begrenset fartsområde, trenger bare grunnleggende sikkerhetskurs.

For sjøfolk som skal tjenestegjøre på passasjerskip med bruttotonnasje under 300 i fartsområde 1, er kravet sikkerhetskurs for sjøfolk på mindre skip.

Kravet om sikkerhetskurs for sjøfolk på mindre skip, gjelder også for åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer og på fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer (12 pax-fartøy).

Oversikt over kurssteder finner du her: sikkerhetskurs

Radiooperatører

På passasjerskip må radiooperatør ha ROC-sertifikat i radiodekningsområde A1. Er fartøyet i radiodekningsområde A2 eller større, må radiooperatør ha GOC-sertifikat. 

På fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer (12 pax-fartøy) og på åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer, må radiooperatør ha SRC-sertifikat (VHF) i radiodekningsområde A1 (altså innenfor VHF-dekningsområde). Er fartøyet utenfor VHF-dekning, må radiooperatør ha GOC-sertifikat. 

Har du et eldre VHF sertifikat kan dette konverteres til SRC hos Telenor. 

Passasjer- og krisehåntering

Sjøfolk som har oppgaver i alarminstruksen, skal ha gjennomført og bestått godkjent kurs i passasjer- og krisehåndtering. Dette gjelder også for fører på fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer (12 pax-fartøy)

Kurset har en gyldighet på 5 år. Det skal fornyes med enten oppdateringskurs fra kurssenter, eller dokumentasjon på 12 måneders fartstid fra passasjerskip i løpet av de siste fem år.

For de som opprettholder sin kompetanse om bord, og ikke gjennomfører kurs hos kurssenter, skal rederiet utstede eget kursbevis. Det skal her fremgå at deltaker har vedlikeholdt sin kompetanse i passasjer- og krisehåndtering ved å ha 12 måneders fartstid fra passasjerskip i løpet av de siste fem år. I tillegg skal kursbeviset inneholde navn, fødselsdato, utstedelsesdato, «gyldig til dato», referanse til forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater § 60 og gjeldende emneplan.

Det skal ikke søkes om fornyelse av passasjer- og krisehåndteringskurset til Sjøfartsdirektoratet.

Hurtigbåt

Skipsfører, overstyrmenn og vakthavende offiserer på hurtiggående fartøy skal ha gyldig kvalifikasjonsbevis for navigatører på hurtiggående fartøy.

Andre sjøfolk som har tjenestested på bro under fart (brovaktsoppgaver), skal ha gyldig kvalifikasjonsbevis for brobesetning på hurtiggående fartøy.

Etter 2,5 år (30 måneder) skal kvalifikasjonsbeviset oppdateres. Oppdateringen skal skje i løpet av de seks siste månedene før det har gått 2,5 år. Det kan oppdateres med enten oppdateringskurs eller trening om bord på skipet under instruksjon fra instruktør fra godkjent opplæringssted og vurdering av rederiets assessor (assessor skal være godkjent for hurtiggående fartøy).

Etter 5 år skal kvalifikasjonsbeviset fornyes med oppdateringskurs. Dette må gjennomføres i løpet av de seks siste månedene før kvalifikasjonsbeviset utgår.

Matros

Matroser som skal være matros på sjøgående skip med bruttotonnasje 500 eller mer, skal ha ferdighetssertifikat matros, jf. paragraf 34 i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Matroser som ikke skal ha ferdighetssertifikat matros, kommer inn under paragraf 79 i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Matroser som er innehaver av ferdighetssertifikat sjøfolk med særlige sikringsplikter, kan søke om ferdighetssertifikat matros med sikringsplikter.

Tilleggskompetanse

Det er egne krav om kurs på passasjerfartøy som er utstyrt med marine evakueringssystemer (MES) og har farlig last om bord.

For sjøfolk som skal betjene MES, er det krav om MES-kurs, se Solas III/19.3.4.8

For sjøfolk som skal vurdere og behandle farlig last, er det krav om kurs for farlig last, se forskrift om farlig last på norske skip

Maskinister og maritime elektrikere

Sertifikater for maskinister, maskinvakt, motormenn og elektrikere er avhengig av størrelsen på fartøyet og framdriftskraft. Se i kapittel 5 i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Helseattest

Det er krav om helseattest for arbeidstakere på passasjerfartøy og fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer (12 pax-fartøy). Helseattest er gyldig i opptil to år om gangen. 

Kravet har hjemmel i forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger. 

For åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer, er det krav om minimum helseerklæring for fritidsskipper, og skal fornyes hvert tredje år.

Mer informasjon om helse for sjøfolk finner du på vår side om helse