Hvem kan gjennomføre bedømmelsen:

Bedømmelsen kan gjennomføres av kvalifisert person med gyldig kompetansesertifikat maskinoffiser klasse 1-4. 

Sjekkliste etter tabell A-III/4 i STCW konvensjonen:

Utføre rutinemessig vaktarbeid som er tilpasset pliktene til et mannskap som inngår i maskinvakten 

 • Maskinrom-terminologi og navn på maskineri og utstyr 
 • Maskinvakt-rutiner
 • Trygge arbeidsrutiner for arbeidsoperasjoner i maskinrommet 
 • Grunnleggende miljøvernrutiner 
 • Bruk av relevant internt sambandssystem 
 • Maskinrom-alarmsystemer og evne til å skjelne mellom de ulike alarmene, særlig med henblikk på gassalarmer for brannslokking 
 • Grunnleggende kjennskap til rutinemessige pumpeoperasjoner, som f. eks. lensebrønn, ballast- og lastepumpesystemer, 
 • Grunnleggende kjennskap til elektriske installasjoner og tilknyttede farer, 
 • Grunnleggende kjennskap til vedlikehold og reparasjon av maskineri og verktøy brukt i maskinrommet, og 
 • Grunnleggende kjennskap til fremgangsmåter ved stuing og ordninger for å føre forråd om bord på skipet. 

Forstå ordrer og bli forstått når det gjelder forhold som er relevante for vaktholdsplikter 

 • Kommunikasjonen er klar og konsis, og det bes om råd eller avklaring fra vaktoffiseren når informasjon eller instrukser på vakten ikke forstås entydig 
 • Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og framgangsmåter 

For kjelevakt (dersom montert) opprettholde riktig vannstand og damptrykk 

 • Vurderingen av kjelers tilstand er nøyaktig og basert på relevant informasjon som er tilgjengelig fra lokale indikatorer og fjernindikatorer og fysiske inspeksjoner 
 • Rekkefølgen av og tidspunktet for justeringer opprettholder sikkerheten og optimal effektivitet 

Betjene nødutstyr og anvende nødprosedyrer 

 • De første tiltakene etter oppdagelsen av en nødssituasjon eller unormal situasjon er i samsvar med etablerte prosedyrer 
 • Kommunikasjonen er klar og konsis til enhver tid og ordrer bekreftes i tråd med godt sjømannskap 
 • Kjennskap til plikter i nødssituasjoner 
 • Rømningsveier fra maskinrom 
 • Fortrolighet med plassering og bruk av brannslokkingsutstyr i maskinrom

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.