Hvem kan gjennomføre bedømmelsen:

Bedømmelsen må gjennomføres av kvalifisert person med gyldig kompetansesertifikat dekk-/maskin- eller elektrikeroffiser og ferdighetssertifikat gasstanker, høyeste grad. 

Hvor skal bedømmelsen gjennomføres:

Bedømmelsen må gjennomføres om bord på en gasstanker.  

Sjekkliste etter tabell A-V/1-2-1 i STCW konvensjonen

Den som blir bedømt skal inneha denne kunnskapen:

Bedømme av kompetanse:

Bidra til sikker drift av et gasstankskip 

Konstruksjon og driftsmessig kjennetegn for gasstankskip 
 
Grunnleggende kjennskap til gasstankskip: 
1. typer gasstankskip 
2. generelt arrangement og konstruksjon 
 
Grunnleggende kjennskap til lasteoperasjoner: 
1. rørsystemer og ventiler 
2. lasthåndteringsutstyr 
3. lasting, lossing og omsorg i transitt 
4. nødavstengingssystem (ESD) 
5. tankrengjøring, spyling, gassfriing og nøytralisering 
 
Grunnleggende kjennskap til de fysiske egenskapene til flytende gasser, herunder: 
1. egenskaper og kjennetegn 
2. trykk og temperatur, herunder forhold damptrykk/-temperatur 
3. typer generering av elektrostatisk ladning 

4.kjemiske symboler

Kjennskap til og forståelse av sikkerhetskultur og sikkerhetsstyring 

Kommunikasjonen innenfor ansvarsområdet er klar og effektiv 

 

Lasteoperasjoner utføres i samsvar med anerkjente prinsipper og prosedyrer for å sikre at operasjonene er trygge 

Ta forholdsregler for å unngå farer 

Grunnleggende kjennskap til de farene som er forbundet med operasjoner på tankskip, herunder: 

 1. helsefarer
 2. miljøfarer
 3. reaktivitetsfarer
 4. korrosjonsfarer
 5. eksplosjons- og brannfarer
 6. tennkilder
 7. elektrostatiske farer
 8. giftighetsfarer
 9. damplekkasjer og dampskyer
 10. ekstremt lave temperaturer
 11. trykkfarer

Grunnleggende kjennskap til farekontroll: 

 1. bruk av nøytralgass, tørking og overvåkingsteknikker
 2. antistatiske tiltak
 3. ventilasjon
 4. atskillelse
 5. bruk avhemmerei lasten 
 6. viktighet av lastens kompatibilitet
 7. atmosfærisk kontroll
 1. gasstesting

Forstå informasjonen på sikkerhetsdatablad for materialer (MSDS) 

Identifiserer riktig på et sikkerhetsdatablad for materialet (MSDS), relevante lastrelaterte farer for fartøyet og personell, og treffer egnede tiltak i samsvar med etablerte prosedyrer 

 

Identifikasjon og tiltak ved oppdagelse av en farlig situasjon er i samsvar med etablerte prosedyrer i tråd med beste praksis

Anvende forholdsregler og tiltak for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 

Funksjonen til og riktig bruk av gassmåleinstrumenter og lignende utstyr 

Riktig bruk av sikkerhetsutstyr og verneinnretninger, herunder: 

 1. åndedrettsvern og utstyr for å tømme tankskipet
 2. verneklær og verneutstyr
 3. gjenopplivingsutstyr
 4. rednings- og rømningsutstyr

Grunnleggende kjennskap til sikre arbeidsrutiner og sikre prosedyrer i samsvar med regelverket og retningslinjer for industrien, samt sikkerhet for personell om bord som er relevant for gasstankskip, herunder: 

 1. forholdsregler som skal tas når man går inn i lukkede rom 
 1. forholdsregler som skal tas før og under reparasjoner og vedlikehold
 2. sikkerhetstiltak for varm- og kaldarbeid
 3. elektrisk sikkerhet
 4. sjekkliste for sikkerhet om bord/på land

Grunnleggende kunnskap om førstehjelp med henvisning til sikkerhetsdatablad for materialer (MSDS) 

Prosedyrene for å gå inn i lukkede rom følges 

Prosedyrer og sikre arbeidsrutiner utformet for å sikre personell og skipet følges til enhver tid 

Egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig 

 

 

 

 

 

 

Hva som skal gjøres og ikke gjøres når det gis førstehjelp

Utføre brannslokking 

 • Organisering av brannslokking på tankskip og hvilke tiltak som skal treffes 
 • Spesielle farer i forbindelse med lasthåndtering og transport av flytende gass i bulk 
 • Brannslokkingsmidler som brukes til å slokke gassbranner 
 • Operasjoner i fastmontert system med brannslokkingsskum 
 • Operasjoner i bærbart system med brannslokkingsskum 
 • Operasjoner i fastmontert system med tørrkjemikalier 
 • Grunnleggende kjennskap til oppsamling av spill i forbindelse med brannslokkingsoperasjoner
 • Opprinnelige og oppfølgende tiltak for å bli oppmerksom på en nødssituasjon er i samsvar med etablert praksis og etablerte prosedyrer 
 • Tiltak som treffes ved identifikasjon av alarmsignal er tilpasset den angitte nødssituasjonen og er i samsvar med etablerte prosedyrer 
 • Klær og utstyr er passende for brannslokkingsoperasjonens art 
 • Tidspunktene og sekvensen for de enkelte tiltakene er passende for de rådende omstendigheter og forhold 
 • Slokking av brann oppnås ved hjelp av passende prosedyrer, teknikker og brannslokkingsmidler 

Reagere i nødssituasjoner 

Grunnleggende kjennskap til nødprosedyrer, herunder nødavstenging  Nødssituasjonens type og virkning identifiseres umiddelbart og reaksjonstiltakene er i tråd med nødprosedyrer og beredskapsplaner 

Ta forholdsregler for å hindre forurensning av miljøet fra utslipp av flytende gass 

Grunnleggende kjennskap til virkningene av forurensning på mennesker og livet i havet 

Grunnleggende kjennskap til prosedyrer om bord for å hindre forurensing 

Grunnleggende kjennskap til tiltak som må iverksettes i tilfelle av spill, herunder behovet for å: 

 1. melde relevant informasjon til dem som er ansvarlige
 2. bistå ved gjennomføring av rutiner for oppsamling av spill om bord
 3. hindre sprøbrudd
Prosedyrer utformet for å verne miljøet følges til enhver tid 

 

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.