Hvem kan gjennomføre bedømmelsen:

Bedømmelsen kan gjennomføres av kvalifisert person med gyldig kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 1-5 eller fiskeskippersertifikat klasse A-B.

Sjekkliste etter tabell A-II/4 i STCW konvensjonen:

Styre skipet og etterkomme rorkommando, også på engelsk

 • Det holdes en stø kurs innenfor akseptable grenser, idet det tas hensyn til det området der navigeringen foregår og de rådende sjø forholdene. Endring av kurs skjer mykt og kontrollert
  1. Bruk av magnetisk kompass og gyrokompass
  2. Rorkommandoer
  3. Veksling fra selvstyring til manuell styring og omvendt
 • Kommunikasjonen er klar og konsis til enhver tid og ordrer bekreftes i tråd med godt sjømannskap
  1. En forståelse av ordrer til rormannen som gis av los på engelsk

Holde forsvarlig utkikk ved bruk av syn og hørsel

 • Lydsignaler, lys og andre objekter oppdages omgående og deres omtrentlige peiling i grader eller punkter, rapporteres til vaktoffiseren
  1. Et grunnleggende kjennskap til De internasjonale reglene for forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer

Bidra til å overvåke og kontrollere en trygg vakt

 • Kommunikasjonen er klar og konsis, og det bes om råd/avklaring fra vaktoffiseren når informasjon eller instrukser på vakten ikke forstås entydig
  1. Skipstermer og definisjoner
  2. Bruk av passende interne kommunikasjons- og alarmsystemer
  3. Ferdighet i å forstå ordrer og å kommunisere med vaktoffiseren om forhold som berører vaktholds pliktene
 • Vaktskifter og vakthold skjer i tråd med anerkjent praksis og anerkjente prosedyrer
  1. Prosedyrer for vaktskifter og vakthold
  2. Informasjon som kreves for å opprettholde en trygg vakt
  3. Grunnleggende prosedyrer for miljøvern

Betjene nødutstyr og anvende nødprosedyrer

 • De første tiltakene etter oppdagelsen av en nødssituasjon eller unormal situasjon er i samsvar med etablert praksis og etablerte prosedyrer
  1. Kjennskap til plikter i nødssituasjoner og alarmsignaler
  2. Opplæring for å oppnå dyktighet i redningsfarkoster og mann-overbord-båter
  3. Kjennskap til lys- og røyknødsignaler, satellitt-nødpeilesendere og radartranspondere
  4. Hvordan unngå falske nødvarsler, og tiltak som skal iverksettes ved tilfeldig aktivering
 • Kommunikasjonen er klar og konsis til enhver tid og ordrer bekreftes i tråd med godt sjømannskap
 • Integriteten til nødvarslingssystemer opprettholdes til enhver tid

Sjømannskap

 • Klargjøring av losleider
 • Plikter på støttenivå når skipet legger til eller fra kai, og når det foregår slep
 • Grunnleggende kjennskap til ankring,
 • Grunnleggende kjennskap til farlig last
 • Grunnleggende kjennskap til fremgangsmåter ved stuing og ordninger for å føre forråd om bord på skipet, og
 • Grunnleggende kjennskap til vedlikehold av dekk og verktøy som benyttes på dekk

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.