Krav til kvalitetssystem

  • Publisert: 27.07.2017

Sjømannslege skal etter forskrift 5. juni 2014 nr. 805 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger (helseforskriften) ha et kvalitetssystem som sikrer at arbeidet blir utført i henhold til kravene i helseforskriften. Kvalitetssystemet skal være i henhold til en internasjonalt anerkjent standard, se helseforskriften § 7 første ledd, bokstav h.

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet et rundskriv som er ment å vise hva et kvalitetssystem minimum bør inneholde. Rundskrivet RSV 12-2014 Kvalitetssystem for sjømannsleger bygger på prinsipper fra internasjonale standarder for kvalitetssystemer, men er ikke fullstendig i forhold til de respektive krav i de ulike standardene.

Til toppen