Tidsfrist

For søknad om dispensasjon er det ingen tidsfrist.

Frist for å klage på sjømannslegens vedtak er tre uker etter at en er gjort kjent med vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29.

Krav om skriftlighet og dokumentasjon

Både søknad om dispensasjon og klage på sjømannsleges vedtak skal være skriftlig, og signeres av arbeidstakeren. Søknad/klage sendes til sjømannslegen som fattet vedtaket om udyktighet eller begrenset helseerklæring.

Arbeidstakeren må begrunne søknaden/klagen og skrive hva som ønskes endret. I tillegg vedlegges informasjon om arbeidstakers stilling, arbeidsoppgaver (herunder funksjon ved brann og evakuering), eventuell sikkerhets- eller maskin-/brovaktsfunksjon, type fartøy, arbeidstid, bemanning og fartsområde.

Sjømannslegens ansvar

Sjømannslegen vurderer om vedtaket om udyktighet eller begrenset helseerklæring skal opprettholdes eller endres.

Dersom vedtaket opprettholdes, forbereder sjømannslegen saken for behandling i en fagnemnd, og sender arbeidstakers søknad til Sjøfartsdirektoratet sammen med sin faglige vurdering og annen relevant dokumentasjon (jf. veiledning til forskrift om helseundersøkelse på skip pkt. 12.3 og 12.4.)

Sjømannslegen har ansvar for å sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før den sendes videre. Dette innebærer at sjømannslegen må vedlegge sin individuelle risikovurdering i saken, alle relevante medisinske opplysninger og sin begrunnede anbefaling til fagnemnda.

Sjømannslegen har en veiledningsplikt overfor arbeidstakeren etter forvaltningsloven § 11. 

Sjøfartsdirektoratets rolle

Sjøfartsdirektoratet tar imot, registrerer og videresender søknad/klage til en fagnemnd for vurdering og avgjørelse i saken. Dersom saken er mangelfullt opplyst, kan Sjøfartsdirektoratet be sjømannslegen og/eller arbeidstaker om ytterligere dokumentasjon før den oversendes til fagnemnda.

Ved søknad/klage over forhold som sjømannslegen selv har myndighet til å avgjøre, kan Sjøfartsdirektoratet avvise søknaden/klagen.

Fagnemnda

Fagnemnda har tre medlemmer og består av en lege som er fagnemndas leder, en representant fra et fagforbund, og en representant fra Sjøfartsdirektoratet, jf. forskrift om helseundersøkelse på skip § 13.

Fagnemnda vurderer saken på grunnlag av innsendt informasjon og dokumentasjon, og fatter vedtak. Alle saker blir individuelt vurdert mot kravene i forskrift om helseundersøkelse på skip §1, som er forskriftens formålsparagraf. Fagnemnda innvilger ikke dispensasjon fra § 1, og heller ikke dispensasjon fra kravene som er satt i en bindende internasjonal minimums-standard (p.t. krav til syn).

Sjøfartsdirektoratet registrerer fagnemndas vedtak og sender det til arbeidstaker og sjømannslege. Sjømannslegen utsteder deretter helse- eller udyktighetserklæring i samsvar med fagnemndas vedtak.

Det er ikke klagerett på fagnemndas vedtak.

Behandlingstid

Normal saksbehandlingstid er fra én til tre måneder.

Loss of Licence

Søknad om dispensasjon fra helsekrav må ikke forveksles med krav om erstatning som følge av tap av helseattest (Loss of Licence). Denne er en del av en tarifforhandlet forsikringsordning som arbeidsgiver kan ha for sine ansatte. Ordningen ligger således utenfor Sjøfartsdirektoratets ansvarsområde.

Ta kontakt med arbeidsgiver eller fagforbund ved spørsmål om Loss of Licence.