Maritim pensjonskasse 

En offentlig, obligatorisk tjenestepensjonsordning etablert ved lov 3. desember 1948 nr. 7 angående pensjonsforsikring for sjømenn. Hovedformålet med pensjonsordningen er å betale sjømannspensjon til sjømenn mellom 60 og 67 år som har fått et tilstrekkelig antall pensjonsgivende måneder på norskregistrerte skip (NOR og NIS).

Mer informasjon om dine pensjonsrettigheter finner du på nettsiden til Maritim pensjonskasse.

Ordningen gjelder følgende sjøfolk

  • Personer bosatt i Norge
  • Norske statsborgere
  • Innbyggere i andre EU/EØS-land
  • Innbyggere i tredjestater bosatt i et annet nordisk land

Spørsmålet om rett til sjømannspensjon eller refusjon av pensjonsinnskudd, og størrelsen på disse utbetalingene, avhenger av antall akkumulerte pensjonsgivende tjenestemåneder. Hovedregelen er at pensjonsinnskudd må være betalt for den perioden som kan godkjennes som pensjonsgivende.

Unntatt fra pensjonsforsikringen er bl.a. personer ansatt innen hotell- og restaurant om bord på NIS-skip. Dette gjelder også norske statsborgere.