Saksbehandler vurderer dokumentene og velger videre saksgang ut i fra de fire alternativene under. Valgene er bygget opp etter lov om sjøfarten (sjøloven) §§ 14 og 16.

I. Registrering ved mottak

Dokumentet og eventuelle vedlegg er i forskriftsmessig stand.

lI. Retur av dokument i uregistrert stand

Dokumentet har åpenbare feil eller mangler. Ved retur får innsender opplyst hvorfor dokumentet ikke kunne registreres.

Eksempler på åpenbare feil og mangler: Ikke forpliktende underskrift, vitnepåtegning, identifikasjon av panteobjektet eller annet.

lII. Registrering av dokument med (mindre) mangler

Dokumentet er i forskriftsmessig stand, men det mangler nødvendige vedlegg for endelig registrering. Dokumentet anmerkes i Skipsregisteret med frist for innsending av mangler på 3 uker.

Før man kan registrere med mindre mangler må innsender/partene ha bekreftet at nødvendig dokumentasjon vil bli innsendt innen fristen – og det må være grunn til å tro at det vil bli gjort. Blir mangelen ikke rettet, vil dokumentet bli nektet registrert. Eksempler på vedlegg:” Erklæring om Nasjonalitet”, tidligere panthavers samtykke osv.

IV. Bli deponert i påvente av nærmere instruks om registrering

Dokumentet mottas i forskriftsmessig stand. Innsender ber imidlertid om at dokumentet ikke registreres før etter nærmere instruks. Forbeholdet tas skriftlig. Innsender bekrefter forventet dato for registrering. Registeret vil deponere dokumentene i påvente av nærmere instruks, men ikke lenger enn 3 uker.

Nyregistrering av fartøy

Hver enkelt sak vurderes. Mest aktuell saksgang vil være pkt. IV over. Vær imidlertid oppmerksom på at originale hjemmelsdokumenter som bilbrev og skipsskjøter samt pantedokumenter ikke skal oppbevares hos oss i uregistrert stand i mer enn 3 uker.

Forhåndsklarering av dokumentene

Vi oppmuntrer til forhåndsklarering av dokumentene, og vi ber om at originalene i størst mulig grad sendes samlet til:

Sjøfartsdirektoratet, avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 Bergen

Tlf: 52 74 50 00

E-post: post@nis-nor.no

Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på.