Registreringsplikt og rettsvern

Fartøy over 15 meter

Skal meldes til registrering innen 30 dager etter levering fra verkstedet eller etter at fartøyet ble å anse som norsk.

Alle registrerte fartøy

Eier er pliktig til å melde alle endringer i registrerte opplysninger til Skipsregisteret innen 30 dager.

  • Ved omregistrering på ny eier er både selger og kjøper ansvarlig.
  • Ved salg til utenlandsk eier slik at fartøyet ikke lenger er å anse som norsk, er det selgers ansvar å følge opp.

Hvilke rettigheter kan registreres i Skipsregistret?

Det kan registreres dokumenter som danner, forandrer, overdrar, behefter eller opphever en rett til et registrert fartøy. Kun den som har fått sitt eierskap godkjent av Skipsregisteret, eller den som kan dokumentere å ha overtatt eiendomsretten ved eiers død, kan få registerhjemmel.

Betydningen av rettsvern

  • Registrering i Skipsregisteret er nødvendig for å skaffe rettsvern overfor andre rettsstiftelser.
  • Registrering sikrer offentlig troverdighet.

Positiv troverdighet

Den som er registrert som eier eller er rettighetshaver til en heftelse i Skipsregisteret, beskytter sine krav overfor utenforstående parter og kreditorer ved å gi rettighetene rettsvern.

Det betyr at man, som hovedregel, vinner frem overfor overdragelser og heftelser som ikke er registrert i Skipsregisteret eller som blir registrert senere i tid.

Negativ troverdighet

Den som forholder seg til de opplysningene som er registrert i Skipsregisteret vil, som hovedregel, ikke lide tap etter innvendinger fra en som ikke har registrert sin rett.

Den som gjør avtale med registrert eier skal kunne stole på at det registrene ikke opplyser om heller ikke gjelder.

Rettsvern i konkurs

For at en frivillig stiftet rett skal ha rettsvern i konkurs, må retten være innført i Skipsregisteret senest dagen før konkursåpningen.

For salg av uregistrert fartøy under 15 meter er overlevering rettsvernsvilkår.

Ovennevnte er hjemlet i sjøloven

Du kan lese mer om registreringsplikt og rettsvern i lov om sjøfarten (sjøloven):