Innledning

Sjøfartsdirektoratet sender med dette på offentlig høring utkast til forskrift om endring av 5. juni 2014 nr. 805 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger (helseforskrift for sjøfolk).

Høringsinnspill sendes til Sjøfartsdirektoratet pr. e-post til post@sdir.no innen 30. juni. Det er mulig endringsdirektivet tas inn i EØS-avtalen med virkning fra 1. august 2021.

For å sikre Norges forpliktelser etter EØS-avtalen er det derfor nødvendig med en noe kortere høringsfrist for forskriftsendringen som skal gjennomføre direktivet i norsk regelverk. Forkortet høringsfrist er vurdert å være i samsvar med utredningsinstruksen.

Spørsmål om høringen kan rettes til rådgiver Lilly Sandvik Vevatne på tlf. 52 74 54 04 eller via e-post til lsve@sdir.no.

Høringen gjennomføres med forbehold om at direktivet tas inn i EØS-avtalen.

Bakgrunn for høringen

EU har vedtatt direktiv 2019/1159 av 20. juni 2019 om endring av direktiv 2008/106/EF om minstenormer for sjøfolks opplæring, og om oppheving av direktiv 2005/45/EF om gjensidig godkjenning av sertifikater for sjøfolk utstedt av medlemsstatene. Direktiv 2019/1159 har virkning fra 1. august 2021 i EU.

Endringsdirektivet artikkel 5b punkt 3 medfører en endring i helseforskrift for sjøfolk § 4 annet ledd.

Nærmere om endringen

I dag vil helseerklæringer utstedt i samsvar med kravene til helseerklæringer i et EØS-land oppfylle kravet til helseerklæring når helseerklæringen er utstedt i hjemlandet eller i siste bostedsland til den som har sitt arbeid om bord, jf. helseforskrift for sjøfolk § 4, annet ledd, første setning.

Hvis hjem- eller bostedslandet ikke har krav til særskilt helseundersøkelse for den som har sitt arbeid om bord, vil en erklæring fra kompetent myndighet i landet anses som gyldig helseerklæring hvis vedkommende myndighet har attestert at kravene i forskriften her er oppfylt.

Dette er en regel som ble tilføyd forskrift om legeundersøkelse av arbeidstakere på skip m.v (1986) ved forskrift 27 jan 2000 nr. 66. Regelen ble senere videreført i nyere forskrifter. Regelen stammer fra det nå opphevede direktivet 1992/51/EØF.

Sjøfartsdirektoratet har vurdert direktiv 2019/1159. I direktivets artikkel 5b punkt 3 står det at:

“EveryMember State shall accept, for the purpose of allowing seafarers to serve on ships flying its flag, medical certificates issued under the authority of another Member State in accordance with Article 11.”

Dette innebærer at man også må anerkjenne helseerklæringer utstedt fra alle medlemsland, ikke bare fra land hvor arbeidstakeren kommer fra eller bor.

Dersom endringsdirektivet tas inn i EØS-avtalen vil det dermed bli nødvendig å også endre § 4 i helseforskrift for sjøfolk slik at denne åpner for dette.

Mulige konsekvenser for næringen og for norske myndigheter

Rederier med norskflaggede fartøy kan oppleve at kostnadene til ansattes reiser til sjømannsleger blir redusert ved at sjømannslegene blir lettere tilgjengelig.

Samtidig vil norsk-godkjente sjømannsleger, både i Norge og i resten av EU/EØS, oppleve mer konkurranse fra de øvrige medlemslandenes sjømannsleger.

Endringen vil imidlertid også medføre at norsk-godkjente sjømannsleger kan utstede helseerklæringer til flere sjøfolk i Europa.

For norske myndigheter vil endringen føre til at man ikke lenger vil kunne kvalitetssikre sjømannslegene og reglene for utstedelse av helseerklæringer i alle EU/EØS-land.

Det kan gjøre det vanskeligere å vite om hvorvidt en arbeidstaker på et norskregistrert skip, som har helseerklæring fra et EU/EØS-land, faktisk er helsemessig skikket til arbeid om bord.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Det er i første rekke sjømannslegene som berøres av regelendringen.

Hensikten med forslaget er effektivisering og forbedring av allerede gjeldende regler, og forslaget antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vedlegg