IMOs miljøkomité – Marine Environment Protection Committee (MEPC) har vedtatt endringer i den internasjonale konvensjonen om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) gjennom resolusjon MEPC.328(76), MEPC.329(76) og MEPC.330(76).

I resolusjon MEPC.328(76) er det vedtatt en fullstendig revisjon av den internasjonale konvensjonen om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) vedlegg VI om hindring av luftforurensning fra skip. De viktigste endringene er de nye obligatoriske målbaserte tekniske og operasjonelle reglene for å redusere karbonintensiteten i internasjonal skipsfart.

I resolusjon MEPC.329(76) er det vedtatt et forbud mot bruk og frakt av tungolje som drivstoff i arktiske farvann. Resolusjon MEPC.330(76) gjelder dispensasjon fra bestemte tilsyns- og sertifiseringskrav for ubemannede lektere uten egen framdrift.

Disse tre resolusjonene ble vedtatt den 17. juni 2021. Endringene trer i kraft 1. november 2022.  

MARPOL er gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om miljømessig sikkerhet, og endringene som følge av resolusjonene tas inn samme sted i regelverket.

Høringsinnspill sendes til Sjøfartsdirektoratet per e-post til post@sdir.no senest 7. oktober 2022.

Vedlegg