Last ned høring som pdf

1. Innledning

Høringsfrist er 30. september 2016.

Høringsuttalelsene sendes som e-post til post@sdir.no

Spørsmål om høringen kan sendes til Åse Waage eller til Nina Hanssen Åse.

2. Nærmere om endringsforslagene

Etter en gjennomgang av boligforskriften, hvor vi særlig har sett på hvilke krav i forskriften det gjentatte ganger er innvilget dispensasjoner fra, ser vi behov for å foreslå visse endringer. I forkant av høringen har vi hatt kontakt med næringen, som derfor allerede er informert om noen av endringsforslagene våre.

Dagens § 6 inneholder svært generelle bestemmelser, og for flere av kravene i paragrafen gis det utdypende regler i forskriftens øvrige bestemmelser, jf. § 7 flg. Istedenfor dagens ordlyd i § 6 nr. 1 som er svært skjønnsmessig, foreslår vi å ta inn et krav om at plassering av boligkvarteret skal baseres på en risikovurdering. Videre er det vår vurdering at dagens § 6 nr. 2, 6 og 7 er overflødig slik de er formulert. Vi foreslår derfor i stedet språklige endringer i §§ 7, 10 og 12. Paragraf 6 nr. 8 foreslås videreført i § 7 nr. 1 og § 6 nr. 5 i § 7 nr. 3. Når det gjelder § 6 nr. 3 og 9 så dekkes disse kravene i andre forskrifter for flyttbare innretninger. Videre foreslår vi å samle kravene i dagens § 6 nr. 4 og nr. 10 i en ny § 6 a, med kun språklige endringer.

Når det gjelder kravet i § 11 nr. 1 om naturlig lys så foreslår vi at dette ikke skal omfatte «soverom».

Forslaget i § 13 nr. 2 vil gi en oppmykning av regelen om størrelse på gulvarealet i soverom fra 8m2 til 7m2. I § 13 nr. 4 foreslås et nytt krav om at personer i lugarer med to soverom skal ha motsatt skiftordning (natt/dag).

Forslag til endring i § 14 omfatter størrelse på klesskap og skuffer, jf. forslaget § 14 bokstav b sammenlignet med dagens § 14 nr. 4.
I § 15 nr. 4 og nr. 5 innebærer vårt forslag at det ikke lengre blir krav om at det skal finnes et eget filmrom om bord.

Videre foreslår vi et nytt krav i § 16 nr. 4, om at temperaturen i helsekontoret skal kunne reguleres, og i § 16 nr. 5, om at det skal finne kommunikasjonsutstyr i helsekontoret.

Kravet om størrelsen på klesskap, jf. § 17 nr. 8 foreslås ikke videreført.

I § 19 foreslår vi å bytte ut dagens fraviksbestemmelse med dispensasjonsbestemmelsen som brukes i alle forskrifter for flyttbare innretninger som er sendt på høring etter april 2014.

3. Kommentarer til de enkelte bestemmelsene

Til § 6
Paragraf 6 nr. 2. presiseres i § 7 nr. 1 og nr. 2, og er etter vår vurdering unødvendig å ha som eget krav. Paragraf 6 nr. 3 dekkes i redningsforskriften 2 § 5 hvor det stiller krav til at det skal utføres en evakueringsanalyse for sjøveisevakuering, se særlig bokstav b første punktum om kravet til at «alle personer om bord kan evakueres med livbåter i løpet av 15 minutter under alle værforhold.». Vi ser ikke behov for å ha det generelle kravet i § 6 nr. 6 som etter vår vurdering ikke tilføyer noe utover det som reguleres i §§ 9 om ventilasjon og 10 om oppvarming. Når det gjelder § 6 nr. 9, dekkes dette kravet i byggeforskriften § 7 nr. 9, og vi ser ikke behov for å ha kravet i boligforskriften.

Vi foreslår i § 6 en presisering av at plassering av boligkvarteret på innretningen skal baseres på en risikovurdering som skal utføres i samsvar med kravene i risikoanalyseforskriften 3. Vi mener dette er mer konkret og bedre viser kravet enn dagens formulering som sier at boligkvarteret «skal være betryggende atskilt fra fareområder». At dette kravet tas inn i boligforskriften vil etter vår vurdering ikke innebære endring for næringen som allerede utfører denne analysen i dag.

Til § 6 a
Paragrafen er ny men innholdet viderefører kravene i dagens § 6 nr. 4 og nr. 10. Endringene som foreslås er kun språklige. Bestemmelsen inneholder ikke lengre eksempler på hvilken merking som kan brukes. Merkingen kan være skilting, bruk av forskjellige farger i ulike områder, eller annet.

Til § 7
Første punktum i § 7 nr. 1 er en videreføring av § 6 nr. 8 med kun språklig endring.

Forslag til endring i § 7 nr. 2 er kun språklige og vi gir en konkret henvisning til ASH-forskriften 4 kapittel 15 (bestemmelser om vern mot støy). Merk at i ASH-forskriften kapittel 15 er flyttbare innretninger unntatt noen av bestemmelsene.

Første punktum i § 7 nr. 3 er en videreføring av § 6 nr. 5.

Til § 8 nr. 6
Paragraf 8 nr. 6 foreslås opphevet. Dette reguleres i VMS-forskriften 5 § 15 og redningsforskriften § 8.

Til § 10
Vi foreslår en språklig endring i § 10 nr. 1.

Til § 11 nr. 1
Vi foreslår at kravet om plasseringen av soverom i § 11 nr. 1 ikke videreføres. Kravet har, etter hva vi er kjent med, ingen miljømessig eller helsemessig virkning. Slik enkelte innretninger er designet i dag, kan det også medføre risiko å ha lysåpning til naturlig lys mtp. bølgeslag.

Til § 12
Vi foreslår språklige endringer i § 12 nr. 1, nr. 6 og nr. 7 ettersom § 6 nr. 7 ikke videreføres som eget krav.

Til § 13
Når det gjelder endringene som foreslås i § 13 har vi tatt utgangspunkt i innredningsforskriften 6 som gjennomfører MLC 7, og hvordan norskflaggede innretninger er konstruert når det gjelder lugarer. Endringene som foreslås er i tråd med slik lugarer og soverom, hvor hver enkelt har et eget soverom, eller hvor det er to som deler lugar har to adskilte soverom i lugaren, er utformet på norske flyttbare innretninger.

Det nye kravet som foreslås i § 13 nr. 2 vil myke opp i forhold til dagens krav i § 13 nr. 3 hvor gulvarealet skal være 8m2. Forslag om at gulvarealet på lugarer med ett soverom som et minimum skal være 7 m2 vil samsvare med innredningsforskriften § 15 nr. 3, og også med NORSOK C-001 7. 2. Denne endringen foreslås bl.a. etter innspill fra næringen.

Det nye kravet i § 13 nr. 4 om motsatt skiftordning (dag/natt) for de som deler lugar samsvarer med dagens praksis om bord på norskregistrerte flyttbare innretninger, etter hva Sjøfartsdirektoratet er kjent med.

I § 13 nr. 7 foreslås et alternativ til kravet i nr. 1 for innretninger som er sertifisert, eller byggekontrakt er inngått før 1. januar 2017. Disse kan ha felles soverom for to personer. Gulvarealet skal da være minst 12 m2. Dette samsvarer med dagens § 13 nr. 3.

Endring av oppsett og språk i paragrafen foreslås også.

Til § 14
Kravene i dagens § 14 nr. 2, nr. 4, nr. 5 og nr. 7 videreføres ikke. Vi har vurdert kravene til å være unødvendige å ha i forskriften.

I bokstav a videreføres § 14 nr. 1.

Bokstav b er i hovedsak en videreføring av dagens § 14 nr. 3 og nr. 5, men hvor vi fjerner kravet i nr. 3 andre punktum om eget skap til å henge opp redningsdrakt. Når det gjelder kravet til størrelse på klesskap og skuffen er det tatt inn en regel som til dels samsvarer med innredningsforskriften § 17 andre ledd bokstav b som vil gi en oppmykning sammenlignet med dagens krav.

Dagens § 14 nr. 6 foreslås videreført i bokstav c med språklig endring.

Endring av oppsett og språk i paragrafen foreslås også.

Til § 15
Vi foreslår at kravet i § 15 nr. 4 om filmrom oppheves. Etter hva vi er kjent med er det ikke behov for et eget filmrom om bord på innretninger i dag fordi alle om bord har mulighet til å se film på lugaren eller i dagrommene. Vi ser heller ikke behov for å videreføre kravet om at ett dagrom skal kunne romme minst 50 % av maksimalt antall personer om bord. Tilsvarende krav til spiserom ivaretar formålet.

Forslag til endring i § 15 nr. 5 må ses i sammenheng med forslag til oppheving av § 15 nr. 4.

Til § 16
Forslag til endringer i § 16 nr. 1 og 2 er kun språklige. I nr. 3 foreslår vi en presisering som samsvarer med hvordan norske innretninger er bygd, og hvordan dagens krav er blitt tolket. Vi foreslår videre nye krav i nr. 4 og nr. 5. Etter hva vi er kjent med og legger til grunn så oppfyller de norske innretningene begge disse kravene allerede.

Til § 17 nr. 8
Vi foreslår at kravet om størrelse på klesskap ikke videreføres. De andre endringene som foreslås er kun endring i oppsettet og språk.

Til § 19
Den skriftlige søknaden, jf. § 19 nr. 1 skal inneholde informasjon og begrunnelser som direktoratet kan vurdere på bakgrunn av hensyn og interesser som kravene som det søkes dispensasjon fra skal ivareta. Hvorvidt det skal treffes et vedtak som unntar rederiet fra bestemte forpliktelser, avgjøres etter en konkret vurdering. Rederiene som søker om dispensasjon har ikke et krav på å få dette innvilget, selv om vilkårene i dispensasjonsbestemmelsen er oppfylt. Utgangspunktet er at kravene i forskriften skal oppfylles. Kun i ekstraordinære tilfeller, der gode grunner tilsier det og det vurderes som sikkerhetsmessig forsvarlig, vil det være åpning for å treffe et dispensasjonsvedtak. Sjøfartsdirektoratet vil følge en dispensasjonspraksis i tråd med den praksisen vi har i dag.

Etter § 19 nr. 2 skal uttalelse fra verneombud legges ved rederiets dispensasjonssøknad. Vi presiserer imidlertid at ordlyden ikke oppstiller et krav om å ha verneombud. Dersom verneombud ikke finnes, f.eks. i byggefasen, hvor det ennå ikke er ansatt et verneombud for den spesifikke innretningen, vil ikke kravet være aktuelt. Det vil da være ønskelig at uttalelser fra hovedverneombud vedlegges dersom det finnes slik i rederiet.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at endringsforslagene ikke utløser krav om økte innvesteringer. Etter hva direktoratet er kjent med er de nye kravene som foreslås i §§ 6, 13, 14 og 16 i tråd med praksis, og vil redusere behovet for dispensasjoner.

Fotnoter

  1. Forskrift 17. desember 1986 nr. 2318 om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger.
  2. Forskrift 2. februar 2016 nr. 90 om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger.
  3. Forskrift 22. desember 1993 nr. 1239 om risikoanalyse for flyttbare innretninger.
  4. Forskrift 1.januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip.
  5. Forskrift 4. september 1987 nr. 859 om verne-, miljø- og sikkerhetstiltak på flyttbare innretninger.
  6. Forskrift 15. september 1992 nr. 707 om innredning og om forpleiningstjenesten på skip.
  7. Maritime Labour Convention, 2006

Vedlegg: