Høringsfristen er 6. oktober 2022, og høringsuttalelser sendes til post@sdir.no

Spørsmål om høringen kan rettes til:

Nærmere om forslaget

Fram til utgangen av 2014 var krav om årlig tilsyn med norske flyttbare innretninger fastsatt i forskrift 4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktelse og sertifisering m.v. av flyttbare innretninger § 5. Kravet om årlig tilsyn ble ikke videreført i 1893-forskriften. Når det gjelder internasjonale krav om mellomliggende tilsyn for flyttbare innretninger, er disse ivaretatt gjennom andre forskrifter.

I praksis gjennomføres det alltid årlig tilsyn om bord på norske flyttbare innretninger. Som følge av dette er det Sjøfartsdirektoratets vurdering at det er behov for å hjemle fast og langvarig forvaltningspraksis ved å føye til et nytt punkt og et nytt andre ledd i 1893-forskriften § 13.

Omfanget av Sjøfartsdirektoratets årlige tilsyn vil blant annet basere seg på tidligere erfaringer Sjøfartsdirektoratet har hatt med for eksempel en aktuell flyttbar innretning.

Administrative og økonomiske konsekvenser

På bakgrunn av nåsituasjonen som viser at det gjennomføres årlige tilsyn på norske flyttbare innretninger, legger direktoratet til grunn at forslaget ikke fører til økte investerings- eller driftskostnader for næringen utover at rederiet må avsette tid til at årlig tilsyn skal gjennomføres. De økonomiske konsekvensene for det offentlig vil være små, ettersom det gjennomføres årlige tilsyn på norske flyttbare innretninger i dag.

Vedlegg