Last ned høringen som PDF

Høringsfristen er 8. april 2021, og høringsuttalelser sendes til post@sdir.no. Høringsfristen er satt til syv uker som er vesentlig kortere enn normal høringsfrist.

Sjøfartsdirektoratets begrunner den korte høringsfristen med at dette er et oversiktlig forslag med begrensede konsekvenser som ikke vil påvirke det marine miljøet.

Spørsmål om høringen kan rettes til:

Nærmere om forslaget

Alle norske flyttbare innretninger er i dag sertifisert for uinnskrenket fart, jf. forskrift 11. april 1981 nr. 3793 § 19 og er derfor omfattet av forskrift om ballastvannbehandling, jf. § 1 første ledd bokstav c.

Det følger av forskrift om ballastvannbehandling § 1 tredje ledd bokstav d at skip sertifisert for operasjon begrenset til norsk territorialfarvann, norsk økonomisk sone og det åpne hav, ikke omfattes av forskrift om ballastvannbehandling.

Ser en på operasjonsmønstrene til norske flyttbare innretninger, er disse stort sett begrenset til norsk kontinentalsokkel. Sjøfartsdirektoratet foreslår derfor å føye «flyttbare innretninger» til ordlyden i § 1 tredje ledd bokstav d.

For en norsk flyttbar innretning som ønsker å bruke unntaket i § 1 tredje ledd bokstav d når endringsforslaget har trådt i kraft, vil det i farts- og driftssertifikatet bli ført inn at operasjonene til vedkommende flyttbare innretning begrenses til norsk territorialfarvann, norsk økonomisk sone og 2 det åpne hav.

Hjemmel for operasjonsbegrensningen følger av lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet § 13 andre ledd, jf. forskrift 26. juni 2007 nr. 706 om skipssikkerhetslovens virkeområde for flyttbare innretninger § 1.

Flyttbare innretninger med påtegning i farts- og driftssertifikatet som begrenser operasjonene til norsk territorialfarvann, norsk økonomisk sone og det åpne hav, omfattes ikke av forskrift om ballastvannbehandling, og har følgelig heller ikke krav om å installere anlegg for behandling av ballastvann.

Unntaksmuligheten som her foreslås vil etter Sjøfartsdirektoratets vurdering være i tråd med unntakene som følger av ballastvannkonvensjonen, og vil ivareta konvensjonens formål om å redusere og på sikt eliminere risikoen for spredning av fremmede organismer i det maritime miljøet.

Det er forflytning av organismer mellom ulike farvann som skal bekjempes. Skip og innretninger som opererer innenfor ett og samme farvann vil med stor sannsynlighet ikke bidra til spredningen av fremmede organismer i det maritime miljøet.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at forslaget ikke fører til økte investerings- eller driftskostnader for næringen. De økonomiske konsekvensene for det offentlige er små.

Vedlegg