Sjøfartsdirektoratet sender med dette på høring utkast til forskrift som gjør mindre endringer i en rekke forskrifter.

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet innen 13.01.2022 til post@sdir.no

Spørsmål angående høringen kan rettes til seniorrådgiver Ernst Morgan Endresen, tlf. 52745492 eller e-post emen@sdir.no.

Bakgrunnen for forslaget

Som en del av Sjøfartsdirektoratets kvalitetssystem noteres jevnlig større og mindre behov for endringer i forskriftene vi forvalter. Mye av dette er endringsbehov av redaksjonell art, men som likevel kan gi rom for misforståelser og forårsake unødig tidsbruk hos direktoratets kunder. Sjøfartsforektoratet mener det er hensiktsmessig å samle disse endringene i en felles endringsforskrift.

Nærmer om forslaget

Formålet med endringene er i all hovedsak å rette opp redaksjonelle feil som av ulike grunner har oppstått. Samtlige forskrifter som det foreslås endringer i er helt eller delvis hjemlet i skipssikkerhetsloven, skipsarbeidsloven og fritids- og småbåtloven.

Kommentarer til de enkelte endringene

I

Til endringer i forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen

Til Regel 32 bokstav a: Her korrigeres skrivefeil «byr». Skal i stedet være «betyr».

Til Regel 36 første ledd: Her korrigeres skrivefeil «generes». Skal i stedet være «sjeneres».   

II

Til endringer i forskrift 3. februar 1986 nr. 241 om erstatning for tapte eiendeler

Forskriftens bruk av ordet «arbeidstaker» samsvarer ikke med skipsarbeidslovens kapittel 8 som bruker «den som har sitt arbeid ombord». Det fremgår av kommentarer til skipsarbeidsloven § 8-4 i Gyldendal rettsdata, note 241 1, at bestemmelsen ikke bare beskytter arbeidstakere, men også selvstendig oppdragstakere.
Ved å endre ordbruken i forskriften § 2 og 3 omfatter forskriften samme personkrets som skiparbeidslovens kapittel 8.

Til § 2 første ledd bokstav a og b: Ordet «arbeidstaker/-ere» blir endret til den som har sitt arbeid ombord.

Til § 3: Ordet «arbeidstaker» blir endret til «den som har sitt arbeid ombord»

III

Til endringer i forskrift 4. september 1987 nr. 856 om bygging av flyttbare innretninger

§ 12 punkt 3: Standarden, IEC 92-504, som det vises til er feil. Riktig standard er IEC 600092-504.

IV

Til endringer i forskrift 15. september 1992 nr. 693 om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger

Til § 2 første ledd bokstav b: Ordet, «resurser» er skrevet feil og blir endret til «ressurser»

V

Til endringer i forskrift 22. desember 1993 nr. 1239 om risikoanalyse for flyttbare innretninger

Til § 9 første ledd bokstav d: Her rettes skrivemåten fra «Pålitelighets/sårbarhetsanalyser» til Pålitelighets- /sårbarhetsanalyse.

VI
Til endringer i forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning, og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip

Til § 21 første ledd bokstav d: «Termisk beskyttelsesposer» er ikke er begrep i LSA-koden eller noen av Sjøfartsdirektoratets andre forskrifter. Her endres begrepsbruken fra «termiske beskyttelsesposer» til «termisk beskyttelsesutstyr». Videre endres henvisningen fra Sjøsikkerhetskonvensjonenes regel III/34 til LSA-koden kapittel 2.5.

VII

Til endringer i forskrift 1. mars 2005 nr. 235 om skipsførerens og rederiets plikter i tilfelle straffbare handlinger av alvorlig art begås om bord og meldinger om savnede personer

Til § 3 skal første til fjerde: Nye kripos har endret navn til Kripos og det er derfor feil navnehenvisning i forskriften. Endres i samsvar med dette. I tillegg er det feil paragrafhenvisning i § 3 andre ledd. Riktig henvisning er § 5, ikke § 6.

Til § 5 første til tredje ledd: Nye kripos har endret navn til Kripos og det er derfor feil navnehenvisning i forskriften. Endres i samsvar med dette.

Til § 9: Nye kripos har endret navn til Kripos og det er derfor feil navnehenvisning i forskriften. Endres i samsvar med dette.

§ 10 andre punktum: Denne bestemmelsen viser til en plikt som aldri trådte i kraft og som ikke lenger følger av forskriftens § 5. Det er derfor foreslått å oppheve § 10 andre punktum.

VIII

Til endringer i forskrift av 10. juli 2009 nr.998 om posisjonerings- og ankringssystemer på flyttbare innretninger (ankringsforskriften 09)

Til § 7 ellevte ledd første punktum: Dette er et krav som er tatt inn fra produksjonsforskriften, og i høringen ble det kommentert at dette ikke er et nytt krav, men en videreføring. Når det er en videreføring kan kravet kun gjelde for produksjonsinnretninger, og det er derfor foreslått tatt inn begrepet «til produksjon» i forskriften. 

§ 7 attende ledd bokstav g oppheves: Bestemmelsen er ikke nødvending. Det er et krav som ikke blir etterlevd.

IX

Til endringer i forskrift av 19. august 2013 nr. 990 om skipsarbeidslovens virkeområde

Til § 2 annet ledd: Tjenestemannsloven er opphevet2 og erstattet av statsansatteloven. Henvisningen i forskriften endres i tråd med dette. 

X

Til endring i forskrift av 5. juni 2015 nr. 805 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger

Til vedlegg punkt B – Hørsel, underpunkt Bruk av høreapparat: Det er i fotnote (i) referert til et prøveprosjekt ved Haukeland Universitetssykehus fra 2012. Prosjektet er avsluttet og ikke lenger aktivt. Henvisningen til fotnote (i) slettes.

XI

Til endring i forskrift av 1. juli 2014 nr. 955 om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger

Til § 15 annet ledd: Overgangsbestemmelsen er ikke lenger aktuell og oppheves.

 

 XII

Til endringene i forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip

Til § 62 fjerde ledd: I tidligere forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere av 15. september 1992 nr. 695 § 30g tredje ledd var teksten «Med mindre det finnes supplerende nødbelysning» tatt inn, jf. også forskrift om besiktigelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart Del D punkt 4, underpunkt 2.
Det fremstår som at teksten utilsiktet er utelatt i § 62 fjerde ledd. Feilen rettes og teksten korrigeres.

XIII

Til endring i forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll

§ 2 første setning: Det foreligger en utilsiktet utelatelse av ordet «som» i setningen. Tilføyes for å få en fullstendig setning.

XIV

Til endring i forskrift av 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip

Til Vedlegg 1, rad 2 og 3, kolonne 5: Det henvises til feil forskrift. Forskriften det henvises til har endret navn og henvisningen oppdateres til gjeldende forskrift3 .

XV

Til endring i forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger

Til § 10: Ved utarbeidelse av forskriften har en utelatt begrepet «lektere» både i overskriften til bestemmelsen og i første ledd. Det kan utledes av RSR 29-20144 at bestemmelsen skulle videreføre kapittel 8 i besiktelsesforskriften, og dermed ikke endre gjeldende rett. Praksis har også alltid vært at det utstedes lastelinjesertifikat til lektere. Tilføyelse av ordlyden vil verken medføre økonomiske konsekvenser for næringen eller for Sjøfartsdirektoratet. Bestemmelsen endres i samsvar med dette.

Til § 41 første ledd bokstav c og d: Ved utarbeidelse av forskriften har en utelatt «flyttbare innretninger». Dette tas inn i bestemmelsen.

XVI

Til forskrift 21. desember 2017 nr. 2381 om kran og løft på flyttbare innretninger

Til § 16 andre ledd bokstav a og b: Det er feil henvisning i bestemmelsen. Riktig henvisning skal være fjerde ledd, og ikke tredje ledd.

Til § 19 andre ledd bokstav a og b: Det er feil henvisning i bestemmelsen. Riktig henvisning skal være fjerde ledd, og ikke tredje ledd.

Til § 27 andre ledd: Dette er en overgangsbestemmelse som ikke lenger er aktuell. Oppheves.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringene som er foreslått er rettelser som ikke er materielle endringer (skrivefeil og tilsvarende), og korrigeringer av feil oppstått ved overgang til ny forskrift der praksis har blitt opprettholdt etter utgående regelverk. Med unntak for de stedene det er særlig kommentert, skal dermed de foreslåtte endringene ikke innebære administrative eller økonomiske konsekvenser utover å ha klargjørende effekt.

Høringssvar kan sendes per e-post til post@sdir.no innen 13.01.2022.

1 Rettsdata Norsk lovkommentar, Skipsarbeidsloven § 8-4, note 241

2 Loven opphevet ved lov 16. juni 2017 nr. 67 (ikr. 1. juli 2017 iflg. res 16. juni 2017 nr. 763

3 Forskrift 21. april 2017 nr. 515 om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip

4 Fastsettelsesrundeskriv til sertifikatforskriften

 

Vedlegg

Forslag om forskrift om endringer.pdf

Høringsliste.xlsx