Last ned høringsbrev som pdf

Innledning

Sjøfartsdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift av 1. juli 2014 nr. 944 om farlig last på norske skip (forskrift om farlig last) og forskrift 1. juli 2014 nr. 1099 om brannsikring på skip (brannforskriften) på høring, jf. forvaltningsloven§ 37. Forskriften skal etter planen tre i kraft 15. september. Sjøfartsdirektoratet foreslår at det fastsettes endringer i forskrift om farlig last og brannforskriften fordi det har vist seg å være behov for en presisering av ordlyden i noen bestemmelser. I tillegg foreslår vi et unntak i forskrift om farlig last når det gjelder passasjerenes personlige bagasje som bringes om bord via private kjøretøy.

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet innen 11. august 2017 til post @sdir. no.

Bakgrunnen for forslaget

Hovedformålet med forslaget er å presisere forskriftsteksten slik at formålet bak reglene og sammenhengen mellom forskrift om farlig last og brannforskriften kommer tydeligere frem.

I dag står det i§ 6 i brannforskriften at roro-skip i innenriksfart som seiler en strekning som er en del av veinettet i Norge, transporterer pakket farlig last og har fastmontert skumslokkingsanlegg på bildekk, skal oppfylle kravene som er list et opp i bestemmelsens bokstav a til g. Vi ønsker å presisere at roro-skipene kan følge kravene i bestemmelsen i stedetfor kravene i SOLAS konsolidert utgave 2014 kapittel 11-2, som endret ved MSC.365((93), MSC.380(94) og MSC.392(95). En presisering av ordlyden gjør at intensjonen ved fastsettelsen av bestemmelsen kommer tydeligere frem.

Merknader til de enkelte bestemmelser i forskrift 1. juli 2014 nr. 944 om farlig last på norske skip Til§ 2

Utgangspunktet er at frakt av farlig last er forbudt, jf. forskrift om farlig last§ 2. Dette forbudet

omfatter i prinsippet også pakket farlig last som passasjerene har med seg når de kjører om bord på ferjene. Vi ser behovet for et praktisk viktig unntak for personlig bagasje, og foreslår derfor at forbudet ikke skal gjelde for transport av farlig last som foretas av privatpersoner når lasten er emballert for detaljsalg og er beregnet for deres personlige bruk eller bruk i husholdningen, eller for deres sports- eller fritidsaktivitet, forutsatt at det er truffet tiltak for å hindre lekkasje av den farlige lasten under normale transportforhold.

Dette betyr at passasjerene kan ta med denne type bagasje om bord på ferja, når det oppbevares om bord i eget kjøretøy under overfarten. Vi presiserer at det ikke åpnes for åta med pakket farlig last inn i passasjersalongen.

Til§ 8

Intensjonen ved fastsettelsen av gjeldende forskrift om farlig last, var at det kun var fartøy som var bygget i stål og utrustet i samsvar med SOLAS konsolidert utgave 2014 kapittel 11-2 regel 19 som skulle kunne frakte pakket farlig last i samsvar med forskriften.

Denne forutsetningen kan gå klarere frem av forskriften enn det den gjør i dag. I brannforskriften kan fartøy bygges i henhold til SOLAS konsolidert utgave 2014 kapittel 11-2, som endret ved MSC.365((93), MSC.380(94) og MSC.392(95), vedlegg 1 til brannforskriften eller Nordisk båtstandard 1990. Vi foreslår at ordlyden presiseres slik at sammenhengen mellom adgangen til å frakte pakket farlig last og reglene for brannsikring på de enkelte fartøy kommer klarere frem.

I§ 8 foreslås det derfor en presisering som viser at muligheten til frakt av pakket farlig last er betinget av en utrustning i samsvar med SOLAS konsolidert utgave 2014 kapittel 11-2 regel 19.

Til§ 10

Diskusjoner med næringen har vist at det kan være uklart hvem som kan frakte farlig last etter§§ 10 og 11.

Intensjonen ved utarbeidelsen av§§ 10 og 11 var at bare tradisjonelle ferjer kunne frakte farlig last etter disse bestemmelsene fordi de var bygget i stål. I dag kan også lettbygde fartøy anses som roro­ skip, og det har derfor blitt diskusjoner om hvorvidt lettbygde fartøy skal kunne frakte farlig last i samsvar med §§ 10 og 11.

Vi foreslår derfor å presisere at bestemmelsen gjelder for roro-skip bygget i stål.

I tillegg gjøres det i første ledd en presisering av at bestemmelsen gjelder for roro-skip som har skumslokkingsanlegg i samsvar med forskrift 1. juli 2014 om brannsikring på skip § 6, slik at det kommer klart frem hvilket skumslokkingsanlegg som kreves. Kravet til denne type skumslokkingsanlegg gjelder også for skip med sikkerhetssertifikat i innenriksfart som skal frakte farlig last etter denne bestemmelsen 1. Presiseringen er i samsvar med intensjonen ved fastsettelsen av gjeldende forskrift om farlig last, og i samsvar med forvaltningspraksis.

I forslag til nytt åttende ledd tas det inn krav til opplæring for personell som skal utføre oppgaver som bl.a. omfatter vurdering og behandling av farlig last. Slikt personell skal gis opplæring i sikkerhetstiltak og håndtering av farlig last.

Til§ 11

Vi foreslår samme presisering i første ledd her, som i§ 10 første ledd.

I første ledd bokstav g vises det til nytt åttende ledd i § 10, slik at opplæringskravet også gjøres gjeldende for roro-skip bygget i stål uten fastmontert skumslokkingsanlegg.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forslagene er i hovedsak en presisering av gjeldende forvaltningspraksis og innebærer derfor ikke økte kostnader eller administrative byrder for næringen.

I tillegg foreslår vi et unntak for transport av pakket farlig gods som passasjerene tar om bord via sine kjøretøy. Dette vil tydeliggjøre grensen for hva rederiet lovlig kan frakte.

Forslaget vil gjøre det enklere for rederiene å finne ut hva som kreves for frakt av pakket farlig last, i tillegg til at det vil spare Sjøfartsdirektoratet for unødvendige henvendelser omkring kravene for frakt av pakket farlig last.

Vedlegg:

Fotnote

  1. Her legger vi til grunn at forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart§ 8, jf. vedlegg 1 kapittel 11-2 del B regel 17 ikke er til hinder for at disse skipene har skumslokkingsanlegg som nevnt i § 10 ved frakt av farlig last etter denne bestemmelsen.