Last ned høringen som PDF

Høringsinnspill sendes til Sjøfartsdirektoratet per e-post til post@sdir.no senest 1. september 2020.

Høringen er også tilgjengelig på Sjøfartsdirektoratets nettsider (www.sjofartsdir.no).

Spørsmål om høringen kan rettes til juridisk seniorrådgiver Henrikke Roald per tlf. 52 74 51 78 eller e-post til hero@sdir.no.

Nærmere om endringene i miljøsikkerhetsforskriften 

IMOs Marine Environment Protection Committee (MEPC) har vedtatt endringer i den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) gjennom resolusjon MEPC.314(74), MEPC.316(74) og MEPC.317(74).

MEPC.312(74) inneholder retningslinjer for bruken av elektroniske dagbøker under MARPOL. Sjøfartsdirektoratet vil ta hensyn til denne ved godkjenning av elektroniske dagbøker.

MARPOL er gjennomført i norsk regelverk gjennom blant annet miljøsikkerhetsforskriften.

Nærmere om krav til dagbokføring

MARPOL stiller en rekke krav til dagbokføring av bestemte utslipp fra skip. Formater for oppføringene følger av de enkelte vedleggene til MARPOL. Tradisjonelt har formatet for dagbøkene vært fysiske bøker.

MARPOL likestiller nå elektroniske dagbøker med fysiske dagbøker. En elektronisk dagbok kan gjøre at skip lettere kan utnytte teknologien til å redusere administrative byrder og bidra til miljømessige initiativer, f.eks. reduksjon av papirbruk.

Elektroniske løsninger kan også bidra til større notoritet og bedre informasjon og bevaring av loggføringer.

Retningslinjene i MEPC.312(74) gir standardisert informasjon om godkjenning av elektroniske dagbøker for å sikre at forpliktelsene etter MARPOL blir oppfylt, og at flaggstatene har en konsistent tilnærming til godkjenning av slike systemer.

Følgende dagbøker og registreringskrav følger av MARPOLs vedlegg og NOx-koden (NOx Technical Code): 

1.           oljedagbok, del I og II (MARPOL regel I/17.1 (Maskinromoperasjoner)) og I/36.1 (Last-/ballastoperasjoner)
2.           lastedagbok (MARPOL regel II/15.1)
3.           avfallsdagbok, del I og II (MARPOL regel V/10.3)
4.           dagbok for ozonnedbrytende stoffer (MARPOL regel VI/12.6)
5.           dagbokføring av nivå- og av/på-status for dieselmotorer (MARPOL regel VI/13.5.3)
6.           dagbokføring av skifte av brennolje (MARPOL regel VI/14.6)
7.           dagbok for motorparametrer (NOx-koden nr. 6.2.2.7)

Kort om endringene i MARPOL

Endringene i MARPOL som følger av de nevnte resolusjonene er fremforhandlet i de relevante komiteene i IMO, og vedtatt i plenum i MEPC. Norge utarbeidet posisjoner i samarbeid med næringen og deltok i forhandlingene.

Næringen forutsettes godt kjent med endringene gjennom sine interesseorganisasjoner og informasjon fra Sjøfartsdirektoratet. Endringene som følger av resolusjonene, oppsummeres kort i det følgende: 

MEPC.314(74) – Endringer i MARPOL I, II og V vedrørende elektroniske dagbøker (Electronic Record Books)

Resolusjonen medfører endringer i MARPOL vedlegg I, II og V.

Endringer i MARPOL vedlegg I om hindring av oljeforurensning
Definisjonen av elektroniske dagbøker er tatt inn i MARPOL regel I/1.39:
“39 Elektronisk dagbok betyr en innretning eller et system som er godkjent av administrasjonen og brukes til elektronisk registrering av de nødvendige oppføringene for utslipp, overføringer og andre operasjoner som kreves i henhold til dette vedlegget, i stedet for en dagbok i papirformat.”

Oljedagboken del I (Maskinromoperasjoner), jf. regel I/17, kan enten føres som en elektronisk dagbok eller som en fysisk dagbok. Elektroniske dagbøker skal være godkjent av administrasjonen i samsvar med retningslinjene i MEPC.312(74). Oljedagboken del I skal være i samsvar med formatet for oljedagbok som er angitt i tillegg III til dette vedlegget.

I regel I/17 nr. 4 andre setning tilføyes ordene “eller gruppe elektroniske oppføringer” etter ordene “hver utfylte side”.

Tilsvarende kan oljedagboken del II (Last-/ballastoperasjoner), jf. regel I/36, føres som en elektronisk dagbok eller som en fysisk dagbok. Elektroniske dagbøker skal være godkjent av administrasjonen i samsvar med retningslinjene i MEPC.312(74). Oljedagboken del II skal være i samsvar med formatet for oljedagbok som er angitt i tillegg III til dette vedlegget.

I regel I/36 nr. 5 andre setning tilføyes ordene “eller gruppe elektroniske oppføringer” etter ordene “hver utfylte side”.
Endringer i MARPOL vedlegg I inkorporeres i miljøsikkerhetsforskriften § 4.
Hva som nærmere ligger i at elektroniske dagbøker skal være godkjent av administrasjonen, er omtalt under økonomiske og administrative virkninger.

Endringer i MARPOL vedlegg II om hindring av forurensning fra skadelige flytende stoffer i bulk
Definisjonen av elektroniske dagbøker er tatt inn i regel II/1.22. Denne er ellers identisk med definisjonen i regel I/1.39.

Lastedagboken, jf. regel II/15, kan enten føres som en elektronisk dagbok eller som en fysisk dagbok. Elektroniske dagbøker skal være godkjent av administrasjonen i samsvar med retningslinjene i MEPC.312(74). Lastedagboken skal være i samsvar med formatet for lastedagbok som er angitt i tillegg 2 til dette vedlegget.

I nr. 4 første setning tilføyes ordene “eller gruppe elektroniske oppføringer” etter ordene “hver side”.
Endringer i MARPOL vedlegg II inkorporeres i miljøsikkerhetsforskriften § 7.
Endringer i MARPOL vedlegg V om hindring av avfallsforurensning fra skip
Definisjonen av elektroniske dagbøker er tatt inn i regel V/1.19. Definisjonen er ellers tilsvarende som i regel I/1.39 og regel II/1.22.

Avfallsdagboken, jf. regel V/10.3, kan enten føres som en elektronisk dagbok eller som en fysisk dagbok. Elektroniske dagbøker skal være godkjent av administrasjonen i samsvar med retningslinjene i MEPC.312(74). Avfallsdagboken skal være i samsvar med formatet for avfallsdagbok som er angitt i tillegg II til dette vedlegget.

I den andre setningen i nr. 3.1 tilføyes ordene “eller gruppe elektroniske oppføringer” etter ordene “hver utfylte side”.

Resolusjonen trer i kraft 1. oktober 2020.  Endringer i MARPOL vedlegg V inkorporeres i miljøsikkerhetsforskriften § 11.

MEPC.316(74) – Endringer i MARPOL VI vedrørende elektroniske dagbøker og EEDI-reguleringer for is-forsterkede skip

I regel VI/2 om definisjoner erstattes nr. 42 om is-forsterkede lasteskip med en definisjon av Polarkoden.

I regel VI/2 tilføyes definisjonen av elektronisk dagbok i et nytt nr. 51.

I regel VI/12 om ozonnedbrytende stoffer erstattes ordene i nummer 6 andre setning “et elektronisk registreringssystem” med “en elektronisk dagbok”.

En ny siste setning er tatt inn i regel VI/12 nr. 6. Det fremgår her at et elektronisk registreringssystem som nevnt i regel 12.6, som vedtatt ved resolusjon MEPC.176(58), skal anses som en elektronisk dagbok.

Dette forutsetter at systemet for elektronisk registrering er godkjent av administrasjonen i samsvar med retningslinjene utarbeidet av organisasjonen, på eller etter datoen for første fornyelsestilsyn for internasjonalt sertifikat for hindring av luftforurensning (IAPP) som er utført 1. oktober 2020 eller senere, men ikke senere enn 1. oktober 2025.

I regel VI/14 om svoveloksider (SOx) og partikler, i siste setning i nr. 6, er ordene “eller en elektronisk dagbok,” tilføyd etter ordene “skal føres i dagboken”.

I regel VI/19 om anvendelse erstattes ordene i nr. 3 siste setning “lasteskip med isbryteregenskaper” med ordene “skip av kategori A som definert i Polarkoden”. Endringen i MARPOL regel VI/19 betyr at skip som er kategorisert som kategori A iht. Polarkoden er unntatt kravene til EEDI etter regel VI/20 og 21. 

Det er også gjort noen mindre endringer i tilleggene til MARPOL vedlegg VI.
Resolusjonen trer i kraft 1. oktober 2020. Endringer i MARPOL vedlegg VI inkorporeres i miljøsikkerhetsforskriften § 12.

MEPC.317(74) – Endringer i NOx-koden fra 2008 vedrørende elektroniske dagbøker og sertifiseringskrav for SCR-system

I kapittel 1.3 om definisjoner tilføyes et nytt punkt 1.3.20 der elektronisk dagbok defineres.

I kapittel 2 om tilsyn og sertifisering, underpunkt 2.2 om prosedyrer for forhåndssertifisering av en motor er det gjort en endring. Dersom en NOx-reduserende innretning skal omfattes av EIAPP-sertifiseringen, må den godkjennes som en del av motoren, og den skal registreres i motorens tekniske dokumentasjon.

Gjeldende prøveprosedyre skal følges, og kombinasjonen av motor /NOx-reduserende innretning skal godkjennes og forhåndssertifiseres av administrasjonen, i samsvar med retningslinjene som organisasjonen har utarbeidet.

Forhåndssertifisering i henhold til prosedyren som ikke omfatter testing av kombinasjonen av motor/NOx-reduserende innretning i et testmiljø, som fastsatt i retningslinjene som organisasjonen har utarbeidet, er imidlertid underlagt begrensningene gitt i nr. 2.2.4.2.

Det vises til retningslinjene fra 2017 som tar for seg tilleggsmomenter ved NOx-regelverket fra 2008 når det gjelder særlige krav til marine dieselmotorer utstyrt med systemer for selektiv katalytisk reduksjon (SCR), vedtatt ved resolusjon MEPC.291(71), som endret (resolusjon MEPC.313(74)).

I kapittel 6 om framgangsmåter for å vise samsvar med grenseverdiene for NOx-utslipp om bord er følgende ord satt inn etter "kontrollbok" i punkt 6.2.2.7.1: "eller elektronisk dagbok".

Det er også gjort en mindre endring i tillegg I Mal for EIAPP-sertifikat ved at henvisningen til resolusjon MEPC.176(58) slettes.

Resolusjonen trer i kraft 1. oktober 2020. Endringer i NOx-koden 2008 inkorporeres i miljøsikkerhetsforskriften § 12.

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Med endringene i de nevnte resolusjonene likestiller MARPOL elektroniske dagbøker med fysiske dagbøker. En elektronisk dagbok kan gjøre at skip på en bedre måte kan utnytte teknologien til å redusere administrative byrder og bidra til miljømessige initiativer, f.eks. reduksjon av papirbruk.

Elektroniske dagbøker skal være godkjent av administrasjonen i samsvar med retningslinjene i MEPC.312(74), og en skriftlig bekreftelse fra administrasjonen skal være om bord og tilgjengelig for inspeksjoner.

Det er opp til administrasjonene om arbeidet med å vurdere elektroniske dagbøker opp mot retningslinjene i MEPC.312(74) og utstede en erklæring på vegne av administrasjonen skal delegeres videre til anerkjente organisasjoner (RO – Recognized Organizations).

Sjøfartsdirektoratet har bestemt at godkjenningen som kreves av elektroniske føringer av dagbøker, skal utføres av anerkjente organisasjoner, jf. ssl. § 41 annet ledd.

Endringer i NOx-koden 2008

Endringer til NOx-koden 2008 som gjelder elektroniske dagbøker og sertifisering av marine dieselmotorer med SCR-anlegg (ikrafttredelse 1.oktober 2020) betyr i praksis en plikt for rederiene til å kjøpe motorer med EIAPP-sertifikat. Rederiene må her henvende seg til et klasseselskap. Myndigheten til å utføre EIAPP-sertifisering, herunder å godkjenne og forhåndssertifisere

NOx-reduserende innretninger, er delegert fra Sjøfartsdirektoratet til anerkjente organisasjoner.

Vedlegg