Last ned høringsbrev som pdf

Innledning

Sjøfartsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk på høring. Det foreslås at forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2019.

I gjeldende kvalifikasjonsforskrift er det krav om at skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro på lasteskip med største lengde 15 meter eller mer, skal ha relevant kompetansesertifikat for dekksoffiser1 . De foreslåtte forskriftsendringene medfører at det fra 1. januar 2024 vil bli krav om at skipsfører på de fleste lasteskipmed største lengde 8 meter eller mer skal ha relevant kompetansesertifikat for dekksoffiser. Forslaget går ut på å innføre krav til to nye kompetansesertifikater, samt et kvalifikasjonsbevis, for dekksoffiser på lasteskip med største lengde åtte meter eller mer, med overgangsperiode frem til 31. desember 2023.

Sjøfartsdirektoratet tar sikte på at søkere som oppfyller kravene til utstedelse av de nye kompetansesertifikatene på bakgrunn av allerede oppfylt utdanningskrav og opptjent fartstid, kan søke om å få utstedt de nye sertifikatene i løpet av første kvartal 2019.

Sjøfartsdirektoratet utarbeider ikke selv kurs og eksamen som kreves for å få utstedt kompetansesertifikater, men flere godkjente utdanningsinstitusjoner har signalisert at de ønsker å tilby kurs og eksamen i løpet av 2019. 

Høringsuttalelser sendes til Sjøfartsdirektoratet innen 16. november 2018 på post@sdir.no. Høringen vil også bli lagt ut på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider www.sjofartsdir.no.

Spørsmål om høringen kan rettes til følgende kontaktpersoner:
Jack-Arild Andersen, jaa@sdir.no, telefon 52745238 og
Inger Staveland, inst@sdir.no, telefon 52745241.

 

Bakgrunnen for høringen

I august 2017 sendte Sjøfartsdirektoratet ut et høringsforslag om innføring av to nye dekksoffisersertifikater, kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 og 7. Sjøfartsdirektoratet mottok rundt 60 høringssvar til forskriftsforslaget om nye dekksoffisersertifikater. På grunn av mange og omfattende høringssvar, besluttet Sjøfartsdirektoratet å trekke forslaget om dekksoffisersertifikater i påvente av en ytterligere utredning av kravene.

Sjøfartsdirektoratet har allerede innført skjerpede krav til mindre fartøy på andre områder. Blant annet ble det i 2014 innført krav til lasteskip med lengde åtte meter eller mer i forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip. I 2017 kom også forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.2 De nye sertifikatkravene for skipsfører på fartøy med største lengde åtte meter eller mer, er en nødvendig og naturlig følge av utviklingen med økt fokus på sikkerhet og kompetanse for mindre fartøy. Som en konsekvens av de allerede iverksatte kravene i øvrige forskrifter, er det allerede etablert et særskilt tilsynsregime for fartøy med lengde mindre enn 15 meter.

Krav til sertifikat for skipsfører av lasteskip med lengde mindre enn 15 meter er videre etterspurt fra aktører i næringen. Sjøfartsdirektoratet har fått svært mange tilbakemeldinger de siste årene om at det er et stort behov for at det etableres dekksoffisersertifikater, og klarere kvalifikasjonskrav for mannskap, på fartøy med lengde mellom 8 og 15 meter. Dette synet bekreftes i stor grad gjennom høringssvarene hvor flertallet som utgangspunkt er positive til formaliserte kvalifikasjonskrav. Svært mange har også i påvente av formelle krav allerede etablert ulike interne krav til sine skipsførere og ansatte.

Det har de siste årene forekommet flere alvorlige hendelser på fartøy med lengde mindre enn 15 meter. Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) avdeling sjø, kom i 2014 med følgende tilråding i rapport om arbeidsbåten Maria3:

«Sikkerhetstilråding SJØ. Nr. 2014/02T

Mangelfull kompetanse og risikohåndtering bidro vesentlig til at ulykken den 3. juli 2012 med arbeidsbåten Maria kunne skje. Det stilles i dag få krav til besetningens kompetanse for denne type båter under 15 meter selv om operasjonene de gjennomfører kan være komplekse og krevende med mye teknisk utstyr involvert.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sjøfartsdirektoratet å iverksette tiltak som sikrer besetningen av arbeidsbåter under 15 meter tilfredsstillende kompetanse relatert til de operasjoner som gjennomføres.»

Sjøfartsdirektoratet satte i 2014 ned en arbeidsgruppe med aktører fra næringen som hadde som mandat å utarbeide sertifikatkrav for skipsfører av mindre lasteskip. Forslaget til innholdet i de to nye dekksoffisersertifikatene som ble sendt på høring i august 2017, tok utgangspunkt i forslaget fra arbeidsgruppen. Flere av medlemmene fra arbeidsgruppen har i høringssvar gitt uttrykk for at en del av forslagene fra arbeidsgruppen ikke i tilstrekkelig grad ble hensyntatt i forskriftsforslaget.

Kort om forskriftsforslaget

Det foreslås at kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 blir sertifikatkravet for skipsfører på fartøy med største lengde 8 meter eller mer i fartsområde liten kystfart og mindre som etter forskrift om mindre lasteskip4 skal ha fartøyinstruks.

Videre foreslås det at kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7 blir sertifikatkravet for skipsfører på fartøy med største lengde 8 meter eller mer, men under 15 meter, i fartsområde 3 eller større fartsområder, og som ikke skal ha fartøyinstruks. For nevnte fartøygruppe vil det altså i fartsområde 1 og 2 fortsatt ikke være sertifikatkrav for skipsfører.

Dette forskriftsforslaget medfører videre at fartøy med største lengde 15 meter eller mer og under 24 meter vil få redusert sertifikatkrav til skipsfører i fartsområde liten kystfart og mindre. Det er i dag krav til minimum kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 55.

Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 og 7 foreslås tatt inn i kvalifikasjonsforskriften i to nye paragrafer, § 24a og § 24b. Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 og 7 bygger i likhet med eksisterende klasse 5 på regel II/3 med tilhørende tabell A-II/3 i STCW. Det er laget nye tabeller for de to nye sertifikatene som får benevnelsene tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 og tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7. Begge de nye tabellene tas inn i kvalifikasjonforskriftens eksisterende vedlegg III.

I tillegg foreslås ny § 24 c om kvalifikasjonsbevis for skipsfører av lasteskip med største lengde under 15 meter. Dette alternativet gjelder for personer som er født før 1. januar 1979, og som kan dokumentere minst fem års arbeidserfaring som skipsfører på lasteskip med største lengde under 15 meter.

Rettslig grunnlag for nye kompetansesertifikater

Skipssikkerhetsloven gjelder i utgangspunktet for norske og utenlandske skip uansett størrelse.6 STCW7 har heller ingen nedre grense for sertifikat- og kvalifikasjonskrav knyttet til fartøyets lengde. Kravene i STCW gjelder for «sjøgående skip», og dette er i norsk regelverk definert som skip som går i fartsområde 3 eller større fartsområder8.

Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 og 7 bygger, i likhet med gjeldende kompetansesertifikat klasse 5, på STCW regel II/3 med tilhørende tabell A-II/3. Når grensen for sertifikatkrav nå justeres ned til lengde 8 meter, er Sjøfartsdirektoratet som utgangspunkt forpliktet til å følge kvalifikasjonskrav nedfelt i STCW for personell på skip i fartsområde 3 eller større fartsområder. Den enkelte administrasjon kan likevel med hjemmel i STCW regel II/3 nr. 7 bestemme at innholdet i regelen ikke skal gjelde fullt ut hvis det anses som uhensiktsmessig å la kravene komme til anvendelse i sin helhet, og forutsatt at en reduksjon av kravene anses å være sikkerhetsmessig forsvarlig.  

Lasteskip er definert som skip som ikke er passasjerskip, fiske- og fangstfartøy, lekter, fritidsfartøy eller fartøy som anses for å være en del av et annet skips utrustning9. Dette medfører at det finnes en rekke underkategorier innenfor kategorien lasteskip. For lasteskip i næringsvirksomhet gjelder skipssikkerhetsloven i utgangspunktet fullt ut. Loven åpner imidlertid for at det kan gis forskrift om at loven helt eller delvis ikke skal gjelde for skip under 24 meter største lengde10.

Skipssikkerhetsloven § 16 krever at den som har sitt arbeid om bord har de kvalifikasjoner og sertifikater som kreves for den aktuelle stillingen eller det arbeidet som skal utføres. Etter gjeldende § 3 i kvalifikasjonsforskriften, er det krav om relevant kompetansesertifikat for skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på dekk på lasteskip med største lengde 15 meter eller mer11. Krav om sikkerhetsfamiliarisering, sikkerhetsopplæring, og grunnleggende sikkerhetskurs for personer i alarminstruksen, gjelder imidlertid på alle lasteskip uansett størrelse12.

Videre følger det av skipssikkerhetsloven § 17 at det i utgangspunktet også er krav til helseerklæring for sjøfolk uavhengig av fartøyets størrelse. De nærmere bestemmelsene om krav til helseerklæring står i forskrift om helseundersøkelse.13 Lasteskip med største lengde under 15 meter, som ikke er sammenhengende ute i sjøen i mer enn tre dager, er likevel særskilt unntatt fra kravet om helseerklæring i forskrift om helseundersøkelse. Krav om radiosertifikat for radiooperatør om bord, følger radiodekningsområdet for de fartsområder som fartøyet er sertifisert for, samt fartøyets radioutstyr. Dette kravet er altså heller ikke knyttet til fartøyets størrelse.14

Høringsinnspill og reviderte forslag til krav

Det finnes som nevnt en rekke underkategorier innenfor kategorien lasteskip. Når grensen for krav om relevant kompetansesertifikat for skipsfører på lasteskip nå foreslås flyttet ned til største lengde 8 meter eller mer, vil dette medføre at fartøyene og rederiene som blir omfattet av kravene er en uensartet gruppe; med ulik drift, ulike behov og ulike forutsetninger for å oppfylle kravene.

De aller fleste som har avgitt høringssvar fremhever at det er positivt at kvalifikasjonskravene for lasteskip med største lengde under 15 meter formaliseres.

Basert på høringsinnspillene som ble mottatt i forbindelse med høringen i august 2017, synes den største utfordringen for store deler av næringen åvære oppfyllelse av fartstidskravet. Dette gjelder særlig for fartøy som benyttes av offentlige og av frivillige organisasjoner, som enten er sjelden i drift og/eller som benytter en stor gruppe skipsførere på sine fartøy. Sjøfartsdirektoratet ønsker å ta hensyn til næringens utfordringer, og foreslår derfor endringer i det foreliggende forskriftsforslaget som er mindre krevende å oppfylle sammenlignet med høringsforslaget fra august 2017.

For kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6, foreslås nå fartstidskravet nedjustert fra 24 til 18 måneder fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer, og for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7, foreslås det at fartstidskravet nedjusteres fra 18 til 12 måneder fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer.

Alternativet om godkjent opplæringsprogram som erstatning for fartstidskravet, foreslås med ny ordlyd. Det er også presisert at opplæringsprogram kan gjennomføres på simulator. Disse alternativene gjør at det etter direktoratets mening vil være overkommelig å oppfylle fartstidskravet også for skipsførere som ikke kan dokumentere nok fartstid etter det første alternativet. Opplæringsprogrammet må dekke innholdet i den relevante tabellen, og det skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. 

Sjøfartsdirektoratet mottok videre flere høringsinnspill om at kompetansesertifikat klasse 7 bør være sertifikatkravet til fører på lasteskip med største lengde mindre enn 15 meter, uavhengig av om fartøyet faller inn under virkeområdet til forskrift om mindre lasteskip. Sjøfartsdirektoratet mener imidlertid at kunnskap om stabilitet, faremomenter ved tunge løft og slep ikke er tilstrekkelig omhandlet i krav til kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7. Det foreslås derfor ingen endringer i denne delen av forslaget. Det presiseres i den forbindelse at tauing av lette gjenstander, slik som en lettbåt eller en lett flytebrygge eller tilsvarende, ikke anses som sleping.15

Videre mottok Sjøfartsdirektoratet en rekke henvendelser om bekymring knyttet til oppfyllelse av sertifikatkravene for arbeidstakere som bare i ytterst sjeldne tilfeller må benytte fartøy i sitt arbeid. For å imøtekomme disse bekymringene foreslår Sjøfartsdirektoratet at fartøy med største lengde 8 meter eller mer, men under 15 meter, i fartsområde 1 og 2, som ikke er omfattet av forskrift om mindre lasteskip, fortsatt vil være unntatt fra sertifikatkrav for skipsfører.

En del av høringsinnspillene ga uttrykk for at krav til radiosertifikatet ROC (Restricted Operator’s Certificate) var for strengt med tanke på fartsområdet disse fartøyene skal operere i. Krav om radiosertifikat for utstedelse av kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 og 7 foreslås derfor endret til minimum SRC (Short Range Certificate).

Høringsinnspillene var i svært liten grad knyttet til innholdet i tabellene. Høringsinstansene synes i hovedtrekk å være enige om minstekravene til kunnskap om navigasjon og fartøy mv. Det foreslås derfor kun minimale materielle endringer i tabellene. I tillegg foreslås noen språklige endringer.

Sjøfartsdirektoratet fikk også noen høringsinnspill som tyder på at det for noen vil være behov for en lengre overgangsperiode enn tre år. Det foreslås i dette høringsforslaget at de nye kravene skal tre i kraft 1. januar 2024. Overgangsperioden foreslås altså utvidet fra tre til fem år.

Kommentarer til de enkelte bestemmelsene i forskriftsforslaget

Til § 3 Stillinger som krever kompetansesertifikat

Bestemmelsen angir hvilke stillinger på ulike fartøy som krever kompetansesertifikat. I forbindelse med forslaget til nye kompetansesertifikater dekksoffiser klasse 6 og 7, endres metergrensen for lasteskip fra 15 til største lengde 8 meter eller mer. I annen setning foreslås det at sertifikatkravet ikke skal gjelde for skipsfører på lasteskip med største lengde 8 meter eller mer, men under 15 meter, i fartsområde 3 eller større fartsområder, som ikke skal ha fartøyinstruks.
I nytt sjette ledd foreslås det at nye krav om kompetansesertifikat for skipsfører på lasteskip med største lengde 8 meter eller mer gjelder fra 1. januar 2024. Overgangsperioden foreslås utvidet fra tre til fem år på bakgrunn av tidligere høringsinnspill. Grensen på største lengde 15 meter fortsatt vil være gjeldende i overgangsperioden.

Til § 8 Krav om grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk i alarminstruksen

Sjøfartsdirektoratet foreslår en utvidelse av unntaket i gjeldende tredje ledd. Det foreslås at mannskap som skal tjenestegjøre på lasteskip med lengde (L) under 24 meter, når skipet går i liten kystfart eller mindre fartsområder, kan bestå begrenset sikkerhetskurs som alternativ til grunnleggende sikkerhetskurs.

Til ny § 24a Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6

Forslaget til ny § 24 a fastsetter sertifikatrettighetene og kravene for utstedelse av kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6.  Den teoretiske utdanningen som dekker forskriftens vedlegg III tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6, må være bestått gjennom avlagt eksamen. Kursdeltakelse er frivillig.
Fartstidskravet foreslås redusert til 18 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer. Det går frem av ordlyden at 17 av 18 måneder fartstid kan være opptjent før bestått eksamen. Det vil si at søker kan få godskrevet fartstid som er opptjent på skip med største lengde 8 meter eller mer før de nye kravene blir fastsatt.
Alternativet om godkjent opplæringsprogram om bord, som erstatning for fartstidskravet, er foreslått med ny ordlyd sammenlignet med høringsforslaget av august 2017. Det foreslås også presisert at opplæringsprogram kan gjennomføres på simulator. Eksamen skal være bestått før fartstid etter dette alternativet kan opptjenes.
Øvrige krav ved søknad om kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6, er helseerklæring for sjøfolk, minst begrenset sikkerhetskurs og radiosertifikat SRC eller høyere.

Til ny § 24b Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7

Forslaget til ny § 24b fastsetter krav til utstedelse av kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7. Den teoretiske utdanningen som dekker forskriftens vedlegg III tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7, må være bestått gjennom avlagt eksamen. Kursdeltakelse er frivillig.
Fartstidskravet er redusert til 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer. Det går frem av ordlyden at 11 av 12 måneder fartstid kan være opptjent før bestått eksamen. Det vil si at søker kan få godskrevet fartstid som er opptjent på skip med største lengde 8 meter eller mer før de nye kravene blir fastsatt.
Alternativet om godkjent opplæringsprogram om bord, som erstatning for fartstidskravet, er foreslått med ny ordlyd sammenlignet med høringsforslaget av august 2017. Det foreslås også presisert at opplæringsprogram kan gjennomføres på simulator. Eksamen skal være bestått før fartstid etter dette alternativet kan opptjenes.
Øvrige krav ved søknad om kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7, er helseerklæring for sjøfolk, minst begrenset sikkerhetskurs og radiosertifikat SRC eller høyere.

Til ny § 24c Kvalifikasjonsbevis for fører av lasteskip med største lengde under 15 meter

Forslaget til ny § 24 c fastsetter krav til et kvalifikasjonsbevis som et alternativ til kompetansesertifikat for skipsfører av lasteskip med største lengde under 15 meter. Dette alternativet gjelder for personer som er født før 1. januar 1979, og som kan dokumentere minst fem års arbeidserfaring som skipsfører på lasteskip med største lengde under 15 meter. Sjøfartsdirektoratet mottok flere høringsuttalelser til høringsforslaget av august 2017, hvor det ble etterspurt et kvalifikasjonsbevis for personer som har lang arbeidserfaring, men som man antar vil ha vanskeligere for, eller lavere motivasjon til, å gjennomføre påkrevd eksamen for å løse kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 eller 7.
Øvrige krav ved søknad om kvalifikasjonsbevis etter § 24c, er helseerklæring for sjøfolk, minst begrenset sikkerhetskurs og radiosertifikat SRC eller høyere.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Konsekvenser for næringen

De foreslåtte endringene medfører sertifikatkrav for skipsførere på lasteskip med største lengde 8 meter eller mer, men under 15 meter. Denne fartøygruppen har til nå ikke hatt sertifikatkrav for skipsfører.

Krav om grunnleggende sikkerhetskurs og relevant radiosertifikat har vært etablerte krav for denne gruppen skipsførere i en lengre periode, men de fleste har vært unntatt fra krav om helseerklæring for sjøfolk. Sjøfartsdirektoratet er videre kjent med at det har vært varierende kunnskap om kravene til sikkerhetsopplæring, men ser samtidig at mange rederier allerede har etablert krav om sikkerhetsopplæring.

Det er flere høringsinstanser som uttrykker bekymring for tapt arbeidsinntekt dersom de må ha redusert drift, eller leie inn ekstra personell, fordi de må sende sine ansatte på kurs. Det er imidlertid ikke krav til kurs for utstedelse av dekksoffisersertifikatene klasse 6 og 7, men kun bestått relevant eksamen. Tap kan derfor begrenses til det minimale. Kost-/nytteeffekten knyttet til gjennomføring av kurs, herunder eventuelt tap i arbeidsinntekt, vil måtte vurderes av det enkelte rederi og den enkelte skipsfører.

For rederier som har lasteskip som nå får nye krav til dekksoffisersertifikater for skipsfører, og for ansatte som etter arbeidsavtalen må bære kostnadene knyttet til kvalifikasjonskrav selv, vil endringen medføre kostnader til minst eksamensavgift, søknadsgebyr og helseerklæring for sjøfolk.

Eksamensavgift bestemmes av den enkelte utdanningsinstitusjon, men Sjøfartsdirektoratet har fått anslått fra godkjent tilbyder av privatisteksamen for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 at avgiften per tidspunkt er kr 4000,-. Gebyrsatsen for utstedelse av kompetansesertifikater, som det er krav til i kvalifikasjonsforskriftens gjeldende bestemmelser, er kr 814,-15. Satsen justeres årlig, og det må derfor påregnes en begrenset økning i gebyrsatser. Direktoratets godkjente sjømannsleger tar også varierende priser for helseundersøkelse, men normalpris er kr 1500-2500,-.

Sjøfartsdirektoratet har ved å justere ned kravene til fartstid, sikkerhetsopplæring, radiosertifikat, og ved å innføre alternativet om kvalifikasjonsbevis, i størst mulig grad forsøkt å imøtekomme næringens utfordringer og behov. 

Konsekvenser for Sjøfartsdirektoratet

Som part til STCW er Norge forpliktet til å følge kvalifikasjonskrav nedfelt i STCW for personell i fartsområde 3 eller større fartsområder. Det er derfor naturlig at de nye sertifikatkravene bygger på minimumskravene i STCW. Sjøfartsdirektoratet har imidlertid benyttet seg av det handlingsrommet som finnes i STCW for å kunne uforme regler mer tilpasset små fartøy i fart nær kysten.

Sjøfartsdirektoratet har plikt til å godkjenne kurssentre og andre som tilbyr opplæring og eksamen som oppfyller kravene for utstedelse av sertifikater som bygger på STCW. Det forventes at flere kurstilbydere vil søke Sjøfartsdirektoratet om kurs- eller eksamensgodkjenning som dekker opplæringskravene for de nye dekksoffisersertifikatene klasse 6 og 7.

Kravene om nye sertifikater antas å ville føre til en liten økning i antall sertifikatutstedelser. Dette vil medføre noe ekstra saksbehandling for Sjøfartsdirektoratet.  

Det føres allerede tilsyn med de fartøyene som omfattes av de nye kravene til kompetansesertifikater. Det antas derfor at det ikke vil være nødvendig med høyere tilsynsaktivitet enn det som allerede er etablert, for å kontrollere at de nye kravene blir oppfylt.

Totalkostnader vurdert opp mot nytteeffekten

De nye sertifikatkravene vil gi økt kompetanse og sikkerhet for mannskap på fartøy hvor det tidligere har vært stilt få krav, og hvor direktoratet er kjent med at krav i stor grad ikke har blitt etterlevd på grunn av manglende kunnskap om regelverk, samt manglende tilsynsaktivitet. Sjøfartsdirektoratet mener at endringen er nødvendig, og i tråd med regelverksutviklingen for mindre fartøy.

Statens Havarikommisjon for Transport avdeling sjø, har anbefalt at det innføres formelle kompetansekrav for skipsførere i denne fartøygruppen. Kompetanseøkning er også etterspurt av næringen selv. Det anses som sannsynlig at det er en sammenheng mellom ulykker og manglende formell kompetanse, og det antas derfor at kompetanseheving vil bidra til færre ulykker på personer og fartøy. Direktoratet ser ikke at det finnes alternative løsninger til nødvendig kompetanseheving.

Vedlegg:

Fotnoter:

 1. Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 3 første ledd bokstav b.
 2. Forskrift 16. desember 2016 nr. 1770 om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.
 3. Rapport om sjøulykke, kantring og forlis av arbeidsbåten Maria - LG6657, i Store Kufjorden, Alta 3. juli 2012.
 4. Forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip § 1 første ledd..
 5. Kvalifikasjonsforskriften § 24
 6. Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2 første ledd første punktum.
 7. Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978, med endringer.
 8. Kvalifikasjonsforskriften § 2 bokstav h.
 9. Forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip § 4 bokstav b.
 10. Skipssikkerhetsloven § 2 tredje ledd bokstav a.
 11. Kvalifikasjonforskriften  § 3 første ledd bokstav b.
 12. Kvalifikasjonsforskriften §§ 6 til 8.
 13. Forskrift 5. juni 2014 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger § 2 andre ledd bokstav c.
 14. Kvalifikasjonsforskriften § 46.
 15. Forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip § 4 bokstav f. .
 16. forskrift 21. desember 2009 nr. 1793 om gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell og for utstedelse av båtførerbevis til båtførere § 4.