Last ned høringsbrev som pdf

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet innen 19. august 2017 til post@sdir.no.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes juridisk seniorrådgiver Øyvind Bore, tlf. 51 74 51 77, eller underdirektør Linda Bruås, tlf. 52 74 51 56.

Bakgrunn

Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) er gjennomført i norsk regelverk ved bestemmelser i forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger.

Når konvensjonen endres vil forskriften dermed måtte endres tilsvarende. Under MEPC 69 ble det vedtatt fem ulike resolusjoner som endrer tre ulike kapitler i MARPOL, og som har felles internasjonal ikrafttredelse 1. september 2017. Resolusjonene må følgelig være gjennomført i norsk regelverk innen samme frist.

Nærmere om endringene

Endringer i MARPOL vedlegg II

MARPOL vedlegg II inneholder regler som skal hindre forurensning fra skadelige flytende stoffer i bulk. Tillegg I

«Guidelines for the categorization of noxious liquid substances» inneholder tabell for kategorisering av skadelige flytende stoffer. Denne kategoriseringen er basert på «GESAMP 1 Hazard Evaluation» GESAMP har kommet en ny Revised GESAMP Hazard Evaluation,jf. http://www.gesamp.org/data/gesamp/files/media/Publications/Reports_and_studies_64_2nd_Edition/gallery_2210/object_2480_large.pdf.

Som følge av blant annet nye testmetoder har en i valueringen av akutt toksisitet for pattedyr tatt i bruk termen Acute Toxicity Estimate (ATE), som et alternativ til den tradisjonelle LC50-/LD50-valueringen. MEPC.270(69) endrer kolonne C i tabellen i Tillegg I i tråd dette.

Endringer i MARPOL vedlegg IV

Vedlegg IV inneholder regler med tanke på å hindre forurensning ved utslipp av kloakk fra skip. MEPC.274(69) endrer punkt nr. 3 i regel IV/11 om forbud mot utslipp av kloakk fra passasjerskip innenfor det som IMO kategoriserer som «Special Area». Pr. i dag er det bare Østersjøen som er ansett som Special Area i relasjon til MARPOL vedlegg IV, jf. regel IV/1.6.1.

Ved endringen utsettes ikrafttredelsen av forbudet mot utslipp av kloakk innenfor Special Area for passasjerskip.

Forbudet gjelder ikke skip som har i drift kloakkrenseanlegg som er godkjent etter nærmere kriterier inntatt i «Guidelines on Implementation of Effluent Standards and Performance Tests for Sewage Treatment Plants», som trådte i kraft ved MEPC.227(64).

Regel IV/11.3 overlater til IMO å fastsette datoen for når forbudet skal gjelde fra, og ved MEPC.275(69) er det fastsatt ny virkningstidspunkter slik:

  • 1. juni 2019 for nye passasjerskip
  • 1. juni 2021 for andre eksisterende passasjerskip enn de som er nevnt i kulepunkt tre
  • 1. juni 2023 for eksisterende passasjerskip en route direkte til eller fra en havn som er lokalisert utenfor et Special Area, eller til eller fra havn lokalisert øst for Ø28o10 innenfor Special Area når skipet ikke gjør andre havneanløp innenfor området.

Samtidig endres regel IV/1.10 slik at det er nærmere angitt hva som skal menes med henholdsvis nytt skip og eksisterende skip i regel 11.3. Etter endringene vil nytt skip i regel 11.3’ s forstand være skip hvor byggekontrakten er inngått, eller i fravær av slik kontrakt, hvor skipet er kjølstrukket eller befinner seg på et tilsvarende stadium i byggeprosessen, på eller etter 1. juni 2019. Skipet som leveres på eller etter 1. juni 2021 vil uavhengig av kontraktsinngåelse være å regne som et nytt skip.

Endringer i MARPOL vedlegg VI

MARPOL vedlegg VI innholder regler om hindring av luftforurensning fra skip. Kapittel 3 gir nærmere regler om krav til kontroll med utslipp fra skip. Regel VI/13.3 angir grenseverdier for NO2-utslipp, inndelt i tre ulike nivåer basert på byggeår og operasjonsområde.

MEPC.271(69) gjennomfører endringer i regel VI/13, ved at et nytt punkt 5.3 tilføyes. Ved dette stilles det krav om at nivå- og av/på-status for dieselmotorer som er sertifisert både for nivå II og nivå III eller kun for nivå II, og som er installert på skip omfattet av regel VI/13.5.1, loggføres i dekksdagboken når skipet seiler inn i og ut av et lavutslippsområde, eller når av/på-status endres innenfor et slikt område, sammen med dato, klokkeslett og skipets posisjon.

Endringer i NOx Technical Code 2008

MARPOL regel VI/13 setter grenser for skips utslipp av nitrogenoksider. IMO har gitt videre retningslinjer for testing av, tilsyn med og sertifisering av marine dieselmotorer. Formålet med disse reglene er å gjøre produsenter, rederier og myndighetene i stand til å sørge for at alle marine dieselmotorer som reglene får virkning for oppfyller de relevante utslippsverdiene som er spesifisert i MARPOL regel VI/13.

MEPC.272(69) gjennomfører endringer i NOx Technical Code 2008 relatert til gassdrevne skip og skip med dual fuel-løsning. Endringene kommer som en følge av at utslippskravene i regel VI/13 som var begrenset til å gjelde dieseldrevne skip er blitt utvidet til å omfatte også gassdrevne skip, jf. MEPC.258(67) hvor definisjonen av «marin diesel engine» ble utvidet.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Konsekvenser for næringen

Det er avklart norsk politikk å gjennomføre og håndheve reglene i MARPOL. Endringene utarbeides i samarbeid med næringen, og innfasingen følger vedtatte internasjonale frister. Det er dermed varslede endringer som nå trer i kraft.

Samtidig er på det på det rene at endringene i noen grad vil måtte få konsekvenser for aktørene i næringen. Dette gjelder i første rekke det indirekte kravet om kloakkrenseanlegg for den som opererer innenfor Special Area. Passasjerskip som går i Østersjøen må ha renseutstyr på plass eller nok kapasitet til å bare levere til mottaksanlegg.

Utkastet inneholder imidlertid bare en utsatt innfasing av utslippsforbudet, og vil for rederienes del i første rekke innebære utsatte krav til investeringer. En nevner likevel for ordens skyld at reglene forutsetter at det skal være en alternativ mulighet for skipene å levere kloakk til mottaksanlegg, jf. regel 12. For leverandører av kloakkrensesystemer innebærer endringene potensielt reduserte inntekter i en lengre periode enn tidligere lagt til grunn. Ettersom skipene kan overholde kravene ved andre tiltak enn renseanlegg, er imidlertid inntjeningen for leverandørene på dette punktet uansett heftet med en viss usikkerhet.

Endringene NOx Technical Code vil måtte få betydning for leverandørene av nye motorer, som fremover vil måtte forholde seg til strengere utslippskrav. En legger til grunn at dette er tatt høyde for under de internasjonale forhandlingene som har ledet frem til kravene som nå gjennomføres.

Foruten å lage prosedyre for loggføring i samsvar med kravene og gjennomføre loggføringen, antas kravet om særskilt loggføring ved operasjon i lavutslippsområder ikke å innebære målbare konsekvenser for aktørene. Det samme gjelder endringene i tabellene inntatt «Guidelines for the categorization of noxious liquid substances», som i hovedsak er av redaksjonell art.

Konsekvenser for det offentlige

For det offentlige vil loggføring av motorbruk under regel VI/13 gi bedre mulighet til å kontrollere overtredelser. Samtidig vil endringen kreve revisjon av Sjøfartsdirektoratets sjekklister.

Loggføring skal bidra til bedre beskyttelse av miljøet. Forbudet mot utslipp av kloakk i Østersjøen antas å være nødvendig av hensyn til livet i dette havområdet.

Vedlegg

Fotnote

  1. Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection