Last ned høringsbrev som PDF

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet innen 4. juni 2019 til post@sdir.no.

Spørsmål angående høringen kan rettes til juridisk seniorrådgiver Hanne H. Brekke på e-post hhbr@sdir.no. Spørsmål fra media kan rettes til avdelingsdirektør på avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Dag Inge Århus på e-post dia@sdir.no.

Bakgrunnen for endringene

Sjøfartsdirektoratet har tidligere sendt et forskriftsutkast på høring om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard. Forslaget gir sikkerhetskrav for passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard, og det legges til grunn at norske skip som skal følge forskrift om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard kapittel 4 (passasjerskip som ikke har sikkerhetssertifikat for passasjerskip eller sikkerhetssertifikat for hurtiggående passasjerskip) skal ha et eget nasjonalt sertifikat.

Sjøfartsdirektoratet foreslår at disse norske skipene skal ha et sikkerhetssertifikat for passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard.

Kommentarer til de enkelte endringene

Endring i forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger

Det foreslås å ta inn en ny § 21 a om sikkerhetssertifikat for passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard. Reglene om tilsyn for sikkerhetssertifikat for passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard foreslås inntatt i ny § 21 b.

I tillegg foreslås det at alle eksisterende henvisninger til «IMO-resolusjon A.1053(27)» i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger erstattes av «IMOs retningslinjer for tilsyn etter det harmoniserte systemet for tilsyn og sertifisering (HSSC)». Dette gjør at tilsynet kan utføres etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

Endring i forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll

Det foreslås å endre tittelen i § 3 i forskrift om havnestatskontroll der en presiserer at paragrafen bare gjelder for skip i innenriksfart. Med innenriksfart menes skip som går i fart i områdene som nevnt i forskrift 4. november 1981 3793 om fartsområder kapittel 2.

Direktoratet foreslår et nytt første ledd for å presisere innholdet i direktiv 2009/45 EF artikkel 5 nr. 1 om at både nye og eksisterende passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer som går i innenriksfart, skal overholde de aktuelle sikkerhetsstandardene som er fastsatt i direktivet.

Skipssikkerhetsloven § 44 gir hjemmel for havnestatskontroller av alle skip. Sjøfartsdirektoratet ønsker likevel i annet ledd å konkretisere kravet til sikkerhetsstandard som i praksis har blitt stilt til passasjerskip som skal operere i fartsområde 1 og 2 eller som for eksempel på grunn av sitt byggemateriale ikke kommer inn under direktivet. Disse skipene skal ha dokumentasjon utstedt av flaggstaten som viser at skipet har samme sikkerhetsnivå som norske passasjerskip i tilsvarende fartsområde. Det er flaggstaten som må gjøre en gjennomgang av skipet for å bekrefte sikkerhetsnivået. Sjøfartsdirektoratet kontrollerer sikkerhetsnivået ved havnestatskontroll i norsk havn.

I tillegg foreslås det å slette eksisterende § 3 tredje ledd som var ment å gi noen materielle krav til skip som opererte i innenriksfart i Norges territorialfarvann ved Svalbard. Kravene til konstruksjon og utstyr for passasjerskip i innenriksfart i Norges territorialfarvann ved Svalbard vil følge av den foreslåtte forskriften om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til endring i sertifikatforskriften er en justering for å dekke behovet for et sertifikat for passasjerskip som ikke har sikkerhetssertifikat for passasjerskip (SOLAS) eller sikkerhetssertifikat for hurtiggående passasjerskip, og som skal følge kapittel 4 i utkast til forskrift om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard.

Videre vil justeringen i forskrift om havnestatskontroll være en presisering av direktivet og forvaltningspraksis.

Det er ikke forventet at dette vil medføre noen ekstra kostnader for rederiene. Det vil bare gjøre regelverket klarerer.

Ikrafttredelse

Denne forskriften skal tre i kraft samtidig med den foreslåtte forskrift om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard. Det er ventet at dette vil skje 1. januar 2020.

Vedlegg: