Høringsfrist er 1. desember 2016.

Høringsuttalelsene sendes Sjøfartsdirektoratet på e-post.

Spørsmål om høringen kan sendes til Torben Vik.

Innledning

Skipssikkerhetslovens § 7 og sikkerhetsstyringssystem gjelder i utgangspunktet for alle norske og utenlandske skip som opererer i norske farvann og norske skip i utlandet. Det har lenge vært et behov for å gi utfyllende regler for sikkerhetsstyringssystem, noe som blant annet har vært påpekt i rapporter og tilrådninger fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Vi foreslår at forskriften skal gjelde alle næringsfartøy, herunder passasjerskip, lasteskip og fiskefartøy, som i dag ikke har krav om et sikkerhetsstyringssystem etter ISM- normen, samt fritidsfartøy over 24 meter. Forslaget legger opp til et forenklet sikkerhetsstyringssystem i forhold til kravene som følger av ISM- normen. Forslaget innebærer ikke krav om noen form for ekstern revisjon eller sertifisering.

Innholdet i forslaget berører ikke fartøy som allerede i dag har krav om et ISM- sikkerhetsstyringssystem etter gjeldende ISM- forskrift.

....

 

Les hele høringsbrevet

Last ned forslag til forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.

Høringslisten