Høringsfristen er 21. februar 2022, og høringsuttalelser sendes til post@sdir.no

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Torben Vik: tvi@sdir.no

Nærmere om forslaget

Største lengde, også betegnet som lengde over alt (loa), er brukt som parameter i regelverket.

Gjeldende forskrift om måling av skip og flyttbare innretninger § 2 om største lengde, bestemmer at største lengde måles fra forkant av forreste del av skroget til akterkant av akterste del av skroget. Det har gjennom erfaringer fra saksbehandling og tilsyn vist seg at det er behov for å avklare nærmere hvilke deler av fartøyet som er omfattet av begrepet «skroget».

I rundskriv RSV nr. 6-2018 veileder Sjøfartsdirektoratet om hvordan største lengde skal måles. I straffesak holdt i Hålogaland Lagmansrett (saksnr. 20209978AST-HALO), ble spørsmålet om hva skroget som nevnt i § 2 i forskriften omfatter.

I den forutgående hovedforhandlingen vurderte tingretten betydningen av rundskriv RSV nr. 6-2018 slik:

«Denne presiseringen av hva som skal måles i største lengde, er verken tatt inn i lov eller forskrift, men kun i et rundskriv fra direktoratet. Retten kan ikke se at en slik presisering i et rundskriv kan legges til grunn ved tolkningen av «skroget» i forskrift om måling av skip og flyttbare innretninger § 2, når denne tolkningen er avgjørende for spørsmålet om straff. Retten vil for øvrig bemerke at presiseringen i rundskrivet uansett ikke gir noe klart og entydig svar på om det påsatte baugpartiet i vår sak kan anses som en del av «skroget» etter forskriften § 2. Uttalelsen i rundskrivet om at «alle faste bestanddeler skal også tas med uavhengig av innfestingsmetode og materiale», kan trekke i retning av at det påsatte baugpartiet er en del av skroget. Neste setning om at «demonterbare detaljer som ikke berører fartøyets kapasitet» likevel kan utelates, kan imidlertid trekke i motsatt retning.»

Lagmannsretten er enig i denne vurderingen og uttaler i dommen at tolkingen av ordlyden i forskriften må skje med utgangspunkt i det strenge lovkravet som gjelder i strafferetten.

Selv om lovkravet er strengere i straffesaker enn i forvaltningssaker ønsker Sjøfartsdirektoratet å følge opp signalene i dommen ved å tydeliggjøre skrogbegrepet og løfte deler av innholdet i rundskrivet opp i forskriften.

Forskriftsendringen er i tråd med dagens praksis slik den kommer til uttrykk i rundskrivet og vil derfor ikke innebære endrede økonomiske eller administrative kostnader, verken for det offentlige eller private.

Veiledningen i RSV nr. 6-2018 om måling av største lengde på skip vil bli oppdatert i tråd med endringen ved ikrafttredelse.

Endringer i virkeområdet og øvrige endringer

Forskrift om måling av skip og flyttbare innretninger gjelder i dag for fartøy med største lengde på 15 meter eller mer. Det foreslås at virkeområdet i § 1 utvides til også å omfatte fartøy under 15 meter største lengde. Ordlyden i paragrafene 3 til 5 foreslås endret i tråd med det nye virkeområdet. I realiteten ligger det ikke endrede krav i endringen av paragrafene 3 til 5, da anvendelsesområdet for bestemmelsene forblir uendret.

Sjøfartsdirektoratet har også oppdaget at en formel i forskriftens bilag 1 regel 4 nr. 1 bokstav c er oversatt feil ved at en bokstav har falt ut av formelen. Formelen lyder i dag K₂ = 0,2 + 0,02 log10 V, men den skal lyde K₂ = 0,2 + 0,02 log10 Vc. Direktoratet benytter anledningen til å rette ordlyden i formelen.

De foreslåtte endringene får etter Sjøfartsdirektoratets vurdering ingen endrede økonomiske eller administrative konsekvenser, verken for næringen eller den offentlige forvaltningen.

Vedlegg