Last ned høringsbrev som PDF her.

Innledning

Sjøfartsdirektoratet sender med dette forslag om endring av skipsutstyrsforskriften[1] på høring. Vi foreslår å inkorporere forordning (EU) 2018/608 av 19. april 2018 om tekniske kriterier for elektronisk merking av skipsutstyr og forordning (EU) 2018/414 av 9. januar 2018 om utfyllende bestemmelser til skipsutstyrsdirektivet[2] om identifikasjon av visse typer skipsutstyr som kan merkes elektronisk i en ny paragraf 3 a.

Endringene vil først og fremst ha betydning for produsenter som har krav til rattmerking på sine produkter.

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet innen 7. desember 2018 til post@sdir.no.

Høringsfristen er satt med seks ukers frist. Dette på bakgrunn av at forordningene allerede er trådt i kraft i EU og at forordningene er på vei inn i EØS-avtalen. Spørsmål om høringen kan rettes til rådgiver Tanja Isberg, tlf. 52745204 eller e-post tais@sdir.no.

Bakgrunnen for forslaget

Skipsutstyrsdirektivet er gjennomført i norsk rett i skipsutstyrsforskriften. Forskriften gjelder for skipsutstyr som skal plasseres eller er plassert om bord på norske skip og flyttbare innretninger. Se forskriftens vedlegg IV for nærmere bestemmelser om hvilke krav som gjelder for de ulike fartøyene.  

Skipsutstyrsdirektivet angir i artikkel 11 at produsenter skal kunne velge å merke utstyr elektronisk, i stedet for, eller som et supplement til, gjeldende krav til merking av skipsutstyr. Forordningen (EU) 2018/608 oppgir tekniske kriterier til elektronisk merking av skipsutstyr, mens forordning (EU) 2018/414 angir hvilket skipsutstyr som med fordel kan merkes elektronisk. Den sistnevnte forordningen er allerede tatt inn i EØS-avtalen, mens forordning (EU) 2018/608 er i ferd med å innlemmes i avtalen. Det er derfor nødvendig å endre forskrift om skipsutstyr slik at forordningene blir gjennomført i norsk rett så snart som mulig.

Elektronisk merking av skipsutstyr er frivillig, og det er produsenten som vurderer om det er hensiktsmessig. Elektronisk merking av skipsutstyr vil gjøre det vanskeligere å forfalske skipsutstyret og dessuten gjøre kontrollen av formelle og materielle krav lettere for tilsynsmyndighetene.

Forordningene som foreslås tatt inn i skipsutstyrsforskriften endrer ikke kravene til hvilket utstyr som skal rattmerkes. Det er frivillig å bruke elektronisk merking av skipsutstyr. Dersom produsenten velger elektronisk merking, så skal det gjøres etter vilkårene i forordning (EU) 2018/414 og forordning (EU) 2018/608.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Elektronisk merking av skipsutstyr er frivillig, og de tekniske løsningene det er lagt opp til er velkjente og relativt lite kostbare løsninger. Ordningen har derfor få eller ingen negative økonomiske konsekvenser.

Elektronisk merking av skipsutstyr kan føre med seg positive administrative fordeler for både markedsdeltakere, rederier og markedstilsynsmyndigheter. For rederiene kan elektronisk merking lette tilsynet med skipsutstyret om bord, og for markedstilsynsmyndighetene kan det være enklere å få tilgang til den relevante dokumentasjonen når rattmerket er elektronisk.

Vedlegg[1] forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr på høring

[2] Direktiv 2014/90/EU jf. EØS-avtalen vedlegg II XXXII nr 2