Last ned høringsnbrev som pdf

Høringsuttalelser sendes til Sjøfartsdirektoratet innen 1. juni 2022 til post@sdir.no

Spørsmål om høringen sendes til:

tvi@sdir.no Torben Vik, juridisk seniorrådgiver, underavdeling for fiskefartøy

Endringsforskriften er tenkt å tre i kraft 1. juli 2022. 

Nærmere om forslaget

Endringer i fartsområdet for Bankfiske I

På bakgrunn av innspill fra Norges Fiskarlag og henvendelser fra flere fiskebåtrederier, foreslår Sjøfartsdirektoratet noen mindre endringer i koordinatene som rammer inn fartsområdet Bankfiske I.

I fartsområdeforskriften § 23 første ledd forslår Sjøfartsdirektoratet å slette Koordinat nr. 26, og at etterfølgende setning under endres til:

«Samt Skagerrak, i farvannet innenfor området som er avgrenset av en linje mellom koordinat nr. 25 til Hanstholm i Danmark og Skagen i Danmark til Tistlarna i Sverige.»

Ved å slette Koordinat nr. 26 vil det gå en rett linje fra Koordinat nr. 25 til Hanstholm i Danmark.
Endringsforslaget illustreres nedenfor.

Bilde1.png

Fartsområdet Bankfiske har vært endret flere ganger.

Da fartsområdeforskriften ble fastsatt i 1981 var fartsområdet «Bankfiske» området ut til 90 nautiske mil fra grunnlinja. I 1988 ble fartsområdet «Bankfiske» delt i to: Bankfiske I og Bankfiske II. Bankfiske I var da begrenset til 35 nautiske mil fra grunnlinja, mens Bankfiske II ble satt til 200 nautiske mil fra grunnlinja.

I 1990 ble Bankfiske I utvidet til å inkludere Skagerrak innenfor en linje Lindesnes-Hanstholm og Skagen-Tistlarna.  Fartsområdet Bankfiske I ble sist endret i 1993.
Det følger av forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde (sjarkforskriften) § 47 at dekkede fartøy mellom 6 og 8 meter er begrenset til Bankfiske I. I sommerhalvåret er fiskefartøy med største lengde mellom 8 og 10,67 meter sertifisert for drift i fartsområdet til Bankfiske II, likevel begrenset til fiske 100 nautiske mil fra grunnlinjen.

Til tross for et relativt omfattende arbeid, har Sjøfartsdirektoratet ikke lykkes med å klarlegge bakgrunnen for hvorfor fartsområdeforskriften § 23 første ledd, Koordinat 26 er fastsatt.
Det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at risikobildet for fiskefartøy sertifisert for drift i Bankfiske I ikke endres som følge av endringsforslaget som nå sendes på høring.

Endringer i fartsområdeforskriften vedlegg I. Geografiske avgrensninger for fartsområde. Helt innelukket farvann

I vedlegg I, 6. Haugesund distrikt (kart nr. 17 – 19 – 20 – 205 – 206) foreslås «Karsfjorden» fjernet fra listen. Området nord for linjen trukket mellom Nedstrand lykt – Hebnes ligger innenfor den eksisterende avgrensingen av fartsområde 1. Det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at den ytterliggere avgrensingen er unødvendig. Se illustrasjon i kartutsnittet under.

Bilde2.png

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringene vil ikke medføre negative økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen. Ingen sertifikater må endres som følge av dette forslaget.
For det offentlige vil endringene bare medføre mindre med administrativt arbeid i forbindelse med selve forskriftsendringen.

Vedlegg