Last ned høringsbrev som pdf

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet innen 22.11.2017 til post@sdir.no.

Spørsmål angående høringen kan rettes til juridisk seniorrådgiver Øyvind Bore, tlf. 52725177 eller e-post obo@sdir.no.

Bakgrunnen for forslaget

Som del av Sjøfartsdirektoratets kvalitetssystem noteres jevnlig større og mindre behov for endringer i forskriftene vi forvalter.  Mye av dette er endringsbehov av redaksjonell art, men som likevel kan gi rom for misforståelser og forårsake unødig tidsbruk hos direktoratets kunder. Sjøfartsdirektoratet mener det er hensiktsmessig å samle disse endringene i en felles endringsforskrift.

Nærmere om forslaget

Formålet med endringene er i all hovedsak å rette opp redaksjonelle feil som av ulike grunner har oppstått. Samtlige forskrifter som det foreslås endringer i er helt eller delvis hjemlet i skipssikkerhetsloven.  

Kommentarer til de enkelte endringene

Til I – endringene i forskrift 17. januar 1978 nr. 4 om laste- og losseinnretninger på skip

Til § 7: Henvisningen i femte ledd til § 8 sjette ledd er feil. Riktig henvisning er til § 9 sjette ledd.

Til § 8: Henvisningen i annet ledd må endres fra § 29 til § 28. Feilen oppstod trolig når straffebestemmelsen i § 27 ble opphevet ved vedtakelsen av skipssikkerhetsloven.

Til II – endringene i forskrift 20. oktober 1983 nr. 1580 om sikringstiltak for gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer anvendt ombord på fartøy

Forskriften viser til sjødyktighetsloven, som ble opphevet ved ikrafttredelsen av skipssikkerhetsloven 1. juli 2007. Henvisningen endres til skipssikkerhetsloven.

Til III – endringene i forskrift 13. januar 1986 nr. 31 om kraner som brukes til lasting og lossing på skip i åpent farvann
I § 11 nr. 5. er 5-årlig av en ukjent grunn blitt 4-årlig. Dette henger ikke sammen med resten av forskriften.Direktoratets tilsynsregime er også i tråd med dette, og rettes tilsvarende.  

Til IV – endringene i forskrift 3. februar 1986 nr. 241 om erstatning for tapte eiendeler
I forskriften vises det til opphevet sjømannslov i overskriften til § 2. Det skal vises til skipsarbeidsloven. Videre står det i forskriftens ingress at forskriften er fastsatt av Direktoratet for sjømenn med hjemmel i skipsarbeidsloven, noe som ikke er korrekt. Det skal vises til skipsarbeidsloven § 8-4 i overskriften til § 2.

Til V – endringene i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere
Setningen i parentes til slutt i § 15 femte ledd er kommet med ved en feil, gir ingen mening, og må slettes. Ordlyden i første punktum beholdes som den er.

Til VI – endringene i forskrift 25. november 1988 nr. 940 om kontroll av maritim tjeneste
Etter forskriften § 10 straffes overtredelser av loven med bøter i henhold til straffeloven 1902 § 339 nr. 2. Denne straffebestemmelsen er ikke videreført ved ny straffelov, og vi anser det da ikke hensiktsmessig å operere med en særskilt straffehjemmel på dette punktet. Etter ikrafttredelsen av skipssikkerhetsloven i 2007 er straffehjemlene innenfor sjøsikkerhet blitt konkretisert, og behovet for særskilte straffehjemler i forskriftene på dette området synes ikke lenger å være tilstede.

Til VII – endringene i forskrift 11. februar 1997 nr. 127 om navigasjonshjelpemidler og broarrangementer på fiske- og fangstfartøy

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU av 23. juli 2014 om skipsutstyr trer i stedet for oppheving av rådsdirektiv 96/98/EF Skipsutstyrsdirektivet. Det nye direktivet er gjennomført i norsk rett ved Sjøfartsdirektoratets forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr, og i disse situasjonene henviser vi direkte til den gjennomførende forskriften.

Til VIII – endringene i forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip

Til § 9 andre ledd: Referansen til skipsutstyrsdirektivet er oppdatert til forskriften som gjennomfører det oppdaterte skipsutstyrsdirektivet.
Til § 15 første ledd: Konkurransemessige hensyn tilsier at vi ved henvisning til klassens regelverk sidestiller reglene fra samtlige anerkjente klasseselskaper. Dette er også endret ved overgang til ny byggeforskrift.

Til §36 tredje ledd bokstav a) og d): Det henvises bestemmelsen til den opphevede kvalifikasjonsforskriftens 1 § 9-3(4). Henvisningen oppdateres til riktig forskrift og paragraf.

Det øvrige er rene redaksjonelle endringer.

Til IX  - endringer i forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart

Til § 8: Direktoratet for brann- og elsikkerhet har skiftet navn til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Elsikkerhet inngår i DSBs ansvarsområde, og ettersom forskriften har virkning etter sitt eget virkeområde og ligger utenfor Sjøfartsdirektoratets kontroll, ser vi det som mest hensiktsmessig å gi en orienterende henvisning generelt til DSBs regelverk på området.

Lastelinjekravene i annet ledd bokstav b viser til byggeforskriften fra 1992, og henvisningen oppdateres til gjeldende byggeforskrift.

Til § 8C: Det er i fjerde ledd henvist til § 7. Denne bestemmelsen er flyttet til sertifiseringsforskriften 2, og henvisningen oppdateres i tråd med dette.

Til § 10: Annet ledd inneholder en henvisning til «vedlegg A.1» i det nå opphevede direktiv 96/98/EF. Direktivet er erstattet av direktiv 2014/90/EU av 23. juli 2014, som er gjennomført ved Sjøfartsdirektoratets forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr, og i disse situasjonene henviser vi direkte til den gjennomførende forskriften.

Til vedlegg 1: I vedlegg 1 punkt 6 står det en referanse til "Artikkel 6 nr. 1 bokstav b". Denne refererer til direktiv 2009/45 (passasjerskipsdirektivet). Dette går imidlertid ikke tydelig frem noe sted, og bestemmelsen fremstår derfor som uklar. Vi gjennomfører art. 6 nr. 1 bokstav b i § 8 (1) c), og henvisningen endres i tråd med dette. Samme sted brukes begrepet «havområde A1». Dette skal være «radiodekningsområde A1» etter gjeldende terminologi, og endres i tråd med dette.

Til X – endringer i forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover

Til § 4-11: Åttende ledd viser til kravene i forskrift 16. juni 1983 nr. 1122 om hindring av forurensing fra skip m.m. hva angår oppbevaring og behandling av oljeholdig lensevann. Denne forskriften er erstattet av forskrift om miljømessig sikkerhet, og bestemmelsen endres i samsvar med dette.

For øvrig oppdateres henvisningen til skipsutstyrsdirektivet i flere bestemmelser.

Til XI – endringer i forskrift 22. desember 2000 nr. 1574 om tilleggskrav for manøvrering, styringsdyktighet, utrustning og operasjon av hurtiggående passasjerfartøy under 24 meter i innenriks fart

Til § 7: Her oppdateres henvisningene til kravene i skipsutstyrsdirektivet og til gjeldende forskrift om redningsredskaper.

Til § 13: Det henvises til bestemmelser i den opphevede kvalifikasjonsforskriften § 9-3(4). Henvisningen oppdateres til riktig forskrift og paragraf.

Til XII – endringer i forskrift 25. april 2002 nr. 422 om sveising, sveiseutstyr, varmt arbeid og oppbevaring av gassflasker på skip

Til § 2: Oversikten over anerkjente klasseselskap er oppdatert.

Til § 9: Henvisningen i annet ledd var feil. § 2 bokstav k nr. 3 eksisterer ikke. Henvisningen er rettet til § 2 bokstav l nr. 3.

Til XIII – endringer i forskrift 25. juni 2003 nr. 787 om arbeids- og hviletid på fiske- og fangstfartøy

§ 6 viser til forskrift av 4. august 2000 nr. 808 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip. Denne forskriften er opphevet, og erstattet med forskrift 1. januar 2005 nr. 8 arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip. Henvisningen rettes i tråd med dette.

Til XIV – endringer i forskrift 29. august 2003 nr. 1114 om sikker lasting og lossing av bulkskip

§ 12 viser til opphevet lov om havner og farvann, og korrigeres.

Til XV – endringer i forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger

Til overskriften: Forskrift om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger har stor forbokstav i korttittelen. Navn på lover og forskrifter skal alltid ha liten forbokstav, og dette gjelder også korttittelen.

Til § 17: Henvisningen oppdateres til gjeldende straffelov av 2005.

Til XVI – endringer i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, helse og sikkerhet for de som har sitt arbeid om bord på skip

Hjemmelen LOV-1975-05-30-18-§13 ikke endret til aktuell paragraf i skipsarbeidsloven. LOV-1975-05-30-18-§13 er opphevet. Hjemmelsendringen skulle vært generell, og ikke knyttet til enkeltbestemmelsene som opprinnelig utgjorde hjemlene. Dette korrigeres her.

Til § 11: Forskriften det henvises til under bokstav j er erstattet av ny forskrift. Denne gjennomfører en rekke EU-forordninger, og de materielle reglene fremkommer som henvisninger til disse forordningene. Henvisningen oppdateres derfor til ny forskrift, og en tar for veiledningens skyld med den aktuelle forordningen.

Til XVII – endringer i forskrift 9. september 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip

Til § 4: Første ledd bokstav a) viser til den opphevede kvalifikasjonsforskriften (FOR-2003-05-09-687). Henvisningen oppdateres til gjeldende kvalifikasjonsforskrift 3

Til § 8: Henvisningen er oppdatert til gjeldende sikkerhetsforskrift 4

Til XVIII - forskrift 8. februar 2011 nr. 130 om bruk av fartøy i oljevern gjøres følgende endringer:

Til § 2 bokstav a: Listen over godkjente klasseselskap er oppdatert.

Til § 2 bokstav c: Henvisningen er oppdatert til gjeldende forskrift.

Til § 9 første ledd: Her korrigeres en gjentatt skrivefeil: «bullard pull» skal i stedet skrives «bollard pull».

Til § 9 sjette ledd: Her rettes skrivemåten fra «Godkjente Foretak» til «godkjent foretak», slik termen brukes i resten av forskriften.

Til § 12 bokstav a: Bestemmelsen oppdateres med riktig henvisning og – sertifikatbetegnelse.

Til XIX - forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Til § 47: Feil leddnummerering er rettet opp.

Øvrig endringer: Telenor Maritim har endret navn til Telenor Kystradio. Dette er korrigert i fire bestemmelser hvor navnet forekommer.

Til XX – forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Til § 12: Ved utarbeiding av forskriften har en konsekvent i den enkelte aktuelle bestemmelse inkludert flyttbare innretninger i definisjonen av «skip». Ved en feil er ikke dette gjort i § 12 og feilen rettes her.

Til § 18: Kravet om internasjonale miljøsertifikater er etter dagens ordlyd forbeholdt skip i "stor kystfart" eller større. Fiskefartøy har egne fartsområder, og fartsområdet «bankfiske I» gir adgang til å anløpe en annen stats havn. Bankfiske I er ikke nødvendigvis verken "stor kystfart" eller større. Men det er på det rene at fartøy som sertifiseres for fartsområde «bankfiske I», skal ha relevante internasjonale sertifikater. En ønsker å tydeliggjøre dette ved uttrykkelig å inkludere «bankfiske I» i ordlyden.

Til XXI – forskrift 1. juli 2014 nr. 955 om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger

Til § 5: Forskriften gjennomfører radiokapittelet i SOLAS. SOLAS regel IV/7 gir ustyrskrav som gjelder alle, mens de følgende bestemmelsene gir spesifikke krav knyttet til hvilket radiodekningsområde et skip skal operere i.  § 5 første ledd viser i motsetning til § 3 første ledd bare til SOLAS IV/8. Utelatelsen av IV/7 bryter med logikken mellom bestemmelsene og har falt ut ved en feil i skriveprosessen.  Feilen rettes her.

Til XXII forskrift 17. juni 2014 nr. 768 om særlige regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer

Til § 9: I tredje ledd refereres det til feil regel i intaktkoden. Riktig referanse skal være «Regelverket for intakt stabilitet, 2008, part A, regel 2.3.4».

Til §§ 17 og 18: Her det vist til forskrift 17. juni 1986 nr. 1296 om sikringstiltak på skip som ikke omfattes av sjøsikkerhetskonvensjonen. Denne forskriften ble opphevet i forbindelse med ikrafttredelse av forskrift 1. juli 2014 nr. 1099 om brannsikring på skip, og henvisningen rettes.

Til XXIII - forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip

I den norske oversettelsen av SOLAS er det i fotnote nr. 24 til regel 17-1 vist til MSC1./Circ.1412. Det aktuelle sirkulæret omhandler navigasjonsmessige forhold, og gjelder ikke redningsredskaper. Riktig henvisning er satt inn. 

Til XXIV - forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll

 I hjemmelsfeltet, og i § 2, § 7, § 10, § 18 og § 19 rettes rene ortografiske feil.

Til § 5: Kravet i fjerde ledd bokstav a om å oppgi dato for siste utvidede inspeksjon i Paris MOU- og EØS-området er plassert i feil ledd, og tilhører de generelle kravene til melding etter tredje ledd, ikke kravene som er spesifikke for tankskip i fjerde ledd. Dette korrigeres. Dermed utvides også kretsen av skip som plikter å ta dette med i ankomstmeldingen etter første ledd. En legger til grunn at dette ikke innebærer nevneverdige ekstrabyrder for rederiene.

 Til XXV - forskrift 30. juni 2015 nr. 823 om måling av skip og flyttbare innretninger

Det er bare de tekniske målereglene det har vært meningen å inkorporere, ikke artiklene som retter seg mot de kontraherende statene, og inkorporeringsbestemmelsen må angi dette tydeligere. Endringen vil også gjøre regelverket lettere tilgjengelig ettersom det bare er konvensjonens vedlegg I som skal brukes. Nytt tredje ledd i § 4 tydeliggjør at beregningsreglene også gjelder for flyttbare innretninger, slik det også er gjort i de øvrige bestemmelsene.

Til XXVI - forskrift 5. september 2014 nr. 1157 om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger

Til § 20: Forskriften skal videreføre kravene slik de var etter tilsvarende forskrift fra 1992, men i første ledd bokstav d har begrepet «lasteskip» ved en feil blitt til «skip», slik alle skip med bruttotonnasje 3000 eller mer er undergitt krav om VDR. Dette er en utilsiktet skjerping, og begrepet «skip» erstattes derfor med «lasteskip».

Til § 23: Første ledd sier i at skip bygget før 1. juli 2002 ikke trenger å følge § 16 og § 17 hvis de følger vedlegg 1. Første setning i vedlegg 1 sier at disse skipene ikke trenger å følge §§ 15, 16 og 17.  Det er vedlegget som er riktig, og § 23 korrigeres i samsvar med dette.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringene som er foreslått er rettelser som ikke er materielle endringer (skrivefeil og tilsvarende), og korrigeringer av feil oppstått ved overgang til ny forskrift der praksis har blitt opprettholdt etter utgående regelverk. Med unntak for de stedene det er særlig kommentert, skal dermed de foreslåtte endringene ikke innebære administrative eller økonomiske konsekvenser utover å ha klargjørende effekt.

Høringssvar kan sendes pr e-post til post@sdir.no innen 22.11.2017.

Vedlegg

Fotnoter

  1. Forskrift 9. mai 2003 nr. 687 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger (opphevet)
  2. Forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger
  3. Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk
  4. Forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger