Høringsfristen er satt til 6 uker. Bakgrunnen for den korte høringsfristen er at endringene som foreslås er begrensede og at endringene først og fremst får betydning for Sjøfartsdirektoratets interne arbeidsmetode. Forslaget innebærer ikke at private parter pålegges nye plikter eller påbud, tvert imot vil forslaget innebære en forenkling og effektivisering for direktoratets kunder.

Høringsuttalelser sendes til post@sdir.no.

Høringsfristen er 23.3.2018.

Last ned høringsliste

Last ned forslaget som PDF

Last ned høringsbrevet

Nærmere om forslaget

1.       Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene skal i løpet av våren 2018 ta i bruk et nytt IT-system som blant annet legger til rette for økt bruk av elektroniske skjemaer ved registrering. I den forbindelse er det behov for enkelte endringer i NIS- og NOR-forskriftene. Forskriftene slik de står i dag, er basert på en papirbasert tinglysing ved at originale dokumenter skal sendes inn til Skipsregistrene. Skipsregistrene har imidlertid de seneste årene godtatt at visse dokumenter sendes inn i kopi som for eksempel PDF eller JPEG-filer, og at disse kopiene sendes inn elektronisk. Dette gjelder blant annet melding om registrering i NIS/NOR, erklæring om nasjonalitet, melding om endring og melding om sletting. I det nye IT-systemet legges det opp til at en del av skjemaene kan fylles ut, signeres og sendes inn via Altinn.

På sikt ønsker Sjøfartsdirektoratet å tilrettelegge for elektronisk tinglysing, slik det er gjort for tinglysing av fast eiendom, men i denne omgang er det kun tale om å legge til rette for nytt IT-system og elektronisk innsendelse av visse skjemaer. For noen dokumenter vil det således fortsatt være et ufravikelig krav om innsendelse i original, herunder skjøte og pant, og de foreslåtte forskriftsendringene får ingen virkninger for disse dokumentene.

 

2.       Nærmere om de foreslåtte endringene

2.1.    NOR-forskriften § 4 og NIS-forskriften § 5

Endringene i bestemmelsene om registerets innhold presiserer for det første at registeret kan føres elektronisk. Dette er en språklig oppdatering fra dagens tekst hvorav det fremgår at registrene er «EDB-baserte». Ordlyden er i tråd med tinglysingsloven[1] § 4.

Videre legges det opp til at det ikke lenger er departementet som skal avgjøre hvordan registrene skal føres, men at dette ansvaret skal ligge hos Sjøfartsdirektoratet slik dagens praksis er.

2.2.    NOR-forskriften § 7 og § 9 og NIS-forskriften § 8 tredje ledd

Melding om registrering i NIS/NOR er et av skjemaene det legges opp til at skal kunne fylles ut, signeres og sendes inn elektronisk via Altinn. Dagens forskrifter legger opp til bruk av papirbasert skjema, men situasjonen i dag er at Skipsregistrene ikke krever dette skjemaet fremlagt i original, men legger til grunn en kopi i PDF-format eller tilsvarende. Endringene åpner for bruk av elektroniske skjemaer, samtidig som det foreslås at Sjøfartsdirektoratet selv skal kunne fastsette form og fremgangsmåte for innsendelse både av elektroniske og papirbaserte skjemaer.

I dag er forskriftene lagt opp slik at det skal benyttes blankett fastsatt av departementet. Dette praktiseres ikke og Sjøfartsdirektoratet har i lang tid utformet og oppdatert skjemaene som benyttes ved registrering i NIS/NOR.

Forslaget gir også Sjøfartsdirektoratet myndighet til å fastsette krav blant annet til autentisering av signaturer og til å stille krav om elektroniske sertifikater. Skjema for registrering i NIS/NOR skal signeres i henhold til firmaattest, og det er derfor nødvendig å sikre at dette gjøres også ved elektronisk innsendelse. Forslaget er i tråd med forskrift om tinglysing[2] § 3.

2.3.    NOR-forskriften § 20 og NIS-forskriften § 20

Det foreslås å ta inn en bestemmelse om at Sjøfartsdirektoratet kan godta innsendelse av elektroniske hjelpedokumenter. Hjelpedokumenter kan for eksempel være driftsavtaler, erklæringer og lignende. Forslaget er i tråd med forskrift om tinglysing § 7 første ledd.

2.4.    NOR-forskriften § 25 og NIS-forskriften § 28

I lys av at enkelte dokumenter nå vil bli sendt inn elektronisk, anses det også nødvendig å tilpasse reglene om registreringsattest tilsvarende. Dagens regelverk er utarbeidet med tanke på at det finnes et papirdokument som kan stemples og påføres dato og klokkeslett for registrering, gebyrinformasjon og journalnummer. Ved mange registreringssaker vil man fortsatt ha et fysisk dokument å stemple, mens ved for eksempel sletting av ikke-registreringspliktig fartøy eller ved melding om registrering i Skipsbyggingsregisteret, så vil man nå kunne foreta registreringen uten innsendelse av papirbasert dokument, kun ved utfylling og innsendelse av melding via Altinn.

Den foreslåtte ordlyden er i tråd med forskrift om tinglysing § 17.

2.5.    NOR-forskriften § 26 og NIS-forskriften § 8 fjerde ledd

Det stilles i sjøloven § 1 og 4 krav til eiers nasjonalitet, og eier plikter derfor å sende inn en såkalt erklæring om nasjonalitet for å bekrefte at de oppfyller nasjonalitetskravene. Forslaget innebærer at denne erklæringen også kan sendes inn via Altinn.

Det foreslås samtidig at Sjøfartsdirektoratet selv skal kunne fastsette form og fremgangsmåte for innsendelse både av elektroniske og papirbaserte skjemaer. Som nevnt over, praktiseres dagens regler ikke slik at departementet fastsetter blankettene, men Sjøfartsdirektoratet har i lang tid utformet og oppdatert sine egne skjemaer.

3.       Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av de foreslåtte endringene vil innebære effektivisering og bidra positivt til forenkling for kundene, forbrukerne og næringen, Sjøfartsdirektoratet og staten.

 

Endringene er planlagt å tre i kraft 6. april 2018.

                          

Med hilsen

 

 

Olav Akselsen

Sjøfartsdirektør

Monika Borge

avdelingsdirektør

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 [1] Lov 7.6.1935 nr. 2 om tinglysing

[2] Forskrift 3.11.1995 nr. 875 om tinglysing