Last ned høringsbrevet som pdf

Høringsfristen er 08.06.2020

Høringsfristen er satt til seks uker. De vedtatte endringene i sjøloven om bareboatregistrering er forholdsvis detaljerte og det er derfor bare behov for mindre endringer i forskriftene. Endringene som foreslås i forskriftene er i stor grad av teknisk karakter og i beskjedent omfang. Forslag til gebyr-modell berører bare bareboatregistrering. Høringsfristen settes derfor til: 08.06.2020.

Høringsuttalelser sendes til: post@sdir.no.

Høringsinstanser følger av vedlagte liste.

1. Bakgrunnen for forslaget

Vi foreslår endringer i forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister (heretter NOR-forskriften), forskrift 30. juli 1992 nr. 592 om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (heretter NIS-forskriften), forskrift 27. juni 2002 nr. 754 om forskrift om skips navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv. (heretter forskrift om skips navn, kjenningssignal mv.), og forskrift om skips navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv. og forskrift om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv. (heretter Gebyrforskriften).

Bakgrunnen for forslaget er endringene i sjøloven for å legge til rette for bareboatregistrering, jf. lovvedtak 48 (2019–2020) av 12. mars 2020 om endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr).

De vedtatte lovendringene åpner for at skip registrert i NOR og NIS kan bareboatregistrere i utenlandske skipsregistre (bareboat-utflagging), og at utenlandskregistrerte skip kan bareboatregistrere i NOR og NIS (bareboat-innflagging). Det nærmere innholdet i begrepene er redegjort for i prop. 32 L (2019-2020) Endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr).

Ved bareboatregistrering overføres de offentligrettslige funksjonene midlertidig til bareboat-staten. Skipet får bareboatstatens nasjonalitet i perioden, og bareboatstaten får flaggstatjurisdiksjon over skipet. De privatrettslige funksjonene forblir hos primærstaten. Registrerte rettsstiftelser i skipet og endringer i disse vil ivaretas av primærregisteret og fremdeles være regulert av primærstatens lovgivning. Bareboatregistrering innebærer således at skipsregistreringens privatrettslige og offentligrettslige funksjoner blir delt mellom to skipsregistre.

Bareboatregistrering har ikke tidligere vært tillatt etter norsk rett, og lovendringene gjør det derfor nødvendig å tilpasse registreringsforskriftene. I tillegg benytter vi anledningen til å rette opp i enkelte andre bestemmelser i forskriftene. Det foreslås også en gebyr-modell der bareboat-utflaggede skip unntas årsgebyr. For bareboatregistrering i norsk skipsregister er forslaget at disse skipene følger alminnelig modell.

2. Nærmere om de foreslåtte endringene

2.1 NOR-forskriften § 3 annet ledd siste punktum

Ved en inkurie har en bokstav blitt utelatt fra siste punktum i foranløpende endring. Inkurien foreslås rettet.

2.2 NOR-forskriften § 6 fjerde ledd og NIS-forskriften § 7 fjerde ledd

Det foreslås at gebyrene for bareboatregistrering følger de alminnelige gebyrsatsene for registreringsforretninger. Begrunnelsen for dette er at Skipsregistrenes saksbehandling ved bareboatregistrering vil ha mye samme omfang som ved ordinær innflagging/utflagging. Dette presiseres i gebyrkatalogen i NOR-forskriften § 6 og NIS-forskriften § 7.

2.3 NOR-forskriften § 7 tredje ledd bokstav d første punktum

Den riktige betegnelsen på skrognummer er nå WIN-nr. Det foreslås å ajourføre bestemmelsen.

2.4 NOR-forskriften § 7 sjette ledd første punktum og NIS-forskriften § 8 sjette ledd første punktum

Paragrafenes sjette ledd henviser i dag til sjøloven § 13 siste punktum. Henvisningen skal være § 13 tredje ledd tredje punktum. Dette foreslås korrigert i begge bestemmelser.

2.5 NOR-forskriften ny § 7a og NIS-forskriften ny § 8a

De spesielle krav til bareboatregistrering foreslås inntatt i en ny, egen bestemmelse i begge forskrifter.

Ved bareboatregistrering inn i NOR er det befrakter som skal gi melding om registrering, jf. sjøloven ny § 40 første ledd og NIS-loven ny § 14. Dette foreslås presisert i bestemmelsenes første ledd.

I forslag til annet ledd bokstav a presiseres det at bareboat-certepartiet skal angi eier, befrakter og certepartiets periode.

Det er befrakter som skal oppfylle nasjonalitetskravet i sjøloven § 1 og det foreslås å presisere i annet ledd bokstav b at det er befrakter som skal underskrive nasjonalitetserklæringen.

Det foreslås å legge til i annet ledd bokstav c at gjenpart av skipets målebrev skal følge meldingen. Dette tilsvarer kravet som følger av NOR-forskriftens § 7 tredje ledd bokstav a og NIS-forskriftens § 8 fjerde ledd første punktum.

Bestemmelsenes annet ledd bokstavene d og e tilsvarer kravene i sjøloven § 40 annet ledd nr. 2 og 3, og NIS-loven ny § 14 annet ledd nr. 2 og 3.

I forslaget til annet ledd bokstav f er det foreslått å presisere at det skal leveres attest fra skipsregisteret i primærstaten, og at det tydelig skal fremgå av denne at skipet ikke har rett til å føre primærstatens flagg i perioden det er bareboatregistrert i norsk skipsregister.

I forslaget til tredje ledd presiseres det at dokumentene som følger meldingen, herunder samtykker og tillatelser, må omfatte forlengelsen det anmodes om.

For dokumentene nevnt i annet ledd bokstavene d til f foreslås det at reglene i forskriftenes § 18 om bekreftelse av underskrift skal gjelde tilsvarende. En henvisning til de respektive forskriftenes § 18 foreslås derfor tatt inn i siste ledd i begge bestemmelser.

2.6 NOR-forskriften ny § 7b og NIS-forskriften ny § 8b

De spesielle krav til bareboat-utflagging foreslås tatt inn i en ny, egen bestemmelse i begge forskrifter.
Forslag til annet ledd bokstav a presiserer at bareboat-certepartiet skal angi eier, befrakter og certepartiets periode.

Bestemmelsenes annet ledd bokstav b gjentar kravet i sjøloven § 40b annet ledd nr. 2 og NIS-loven §16 annet ledd nr. 2 om samtykke fra rettighetshaverne i skipet. Eiers samtykke til bareboat-utflagging anses gitt gjennom melding som nevnt i bestemmelsenes første ledd.

I annet ledd bokstav c foreslås det presisert at det skal leveres attest fra det utenlandske skipsregisteret.

Forslag til bestemmelsenes tredje ledd presiserer at dokumentene som følger melding om forlengelse må omfatte forlengelsen det anmodes om.

For dokumentene nevnt i annet ledd bokstavene b til c foreslås det at reglene i forskriftenes § 18 om bekreftelse av underskrift skal gjelde tilsvarende.

En henvisning til de respektive forskriftenes § 18 foreslås derfor tatt inn i siste ledd i begge bestemmelser.

2.7 NOR-forskriften § 7c nytt annet punktum og NIS-forskriften § 8 c nytt annet punktum

Når et skip er bareboatregistrert i NOR eller NIS er det befrakter som må oppfylle nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1. Gyldigheten av et nasjonalitetsbevis som er utstedt til et bareboatregistrert skip vil være tidsbegrenset. Skipet går tilbake til primærstaten innen ti år med mindre Skipsregistrene på anmodning fra befrakteren har forlenget perioden, eller når skipet går av kontrakt. Utløpsdato bør derfor fremgå av nasjonalitetsbeviset.

2.8 NOR-forskriften § 7d første ledd første punktum

Forslaget er ment å bringe forskriften i overensstemmelse med sjøloven § 5 nytt første punktum, hvor det slås fast at skip som er bareboatregistrert etter § 40 skal være forsynt med norsk nasjonalitetsbevis.


2.9 NOR-forskriften § 7e tredje ledd og nytt fjerde ledd og NIS-forskriften § 8e annet ledd og nytt tredje ledd

Det foreslås å presisere i begge bestemmelsene at det alltid skal oppbevares nasjonalitetsbevis om bord et skip som er bareboatregistrert i NOR eller NIS.

Det følger av sjøloven § 40 tredje ledd siste punktum og NIS-loven ny § 16 tredje ledd siste punktum at skip som er bareboat-utflagget ikke skal være forsynt med norsk nasjonalitetsbevis. Det foreslås å presisere dette i begge forskriftene.

2.10 NOR-forskriften § 23 første og tredje ledd og NIS-forskriften § 24 tredje og fjerde ledd

Det foreslås å ajourføre henvisningene i bestemmelsene til hhv. NOR-forskriften § 7g og NIS-forskriften § 8g.

2.11 NIS-forskriften § 8d første ledd

Det foreslås å presisere Skipsregistrenes plikt til å utstede nasjonalitetsbevis for bareboatregistrert skip i NIS.

2.12 NIS-forskriften § 25 femte ledd siste punktum

Skipsregistrene har siden 2012 vært en del av Sjøfartsdirektoratet. Nåværende siste punktum er dermed overflødig og foreslås fjernet.

2.13 forskrift om skips navn, kjenningssignal mv. § 4 nytt annet punktum

Det foreslås at reglene for registrering av skips navn i norsk internasjonalt skipsregister skal gjelde tilsvarende for bareboatregistrering etter sjøloven § 40.

2.14 forskrift om skips navn, kjenningssignal mv. § 7 nytt annet punktum

Det foreslås å presisere at det ved bareboatregistrering er befrakter som velger skipets hjemsted.

2.15 forskrift om skips navn, kjenningssignal mv. § 10 overskriften

Det foreslås å rette en inkurie i overskriften.

2.16 forskrift om skips navn, kjenningssignal mv. § 10 første ledd

Ved bareboat-utflagging skal det norske kjenningssignalet uthugges. Det foreslås at dette presiseres i bestemmelsen. I tillegg foreslås en ordlydsendring uten materiell betydning.

2.17 Gebyrforskriften § 1 nytt nr. 1.5

Det foreslås å presisere at forskriften gjelder for bareboatregistrerte og bareboat-utflaggede skip og flyttbare innretninger.

2.18 Gebyrforskriften § 2 nye nr. 32 og 33

Det foreslås å legge inn definisjoner av bareboatregistrert skip og bareboat-utflagget skip i forskriftens § 2.

2.19 Gebyrforskriften §§ 3, 9 nytt nr. 1.4, 10 nytt nr. 1.4 og nr. 2, 13 nytt punkt 2.3, 14 første ledd nytt annet punktum, 15 nr. 1.2 annet ledd nytt annet punktum og nr. 2, 18 nytt punkt 2.4 og 37 punkt 2.1, og 40 nytt annet ledd

I bestemmelsene foreslås det at bareboatregistrerte skip og flyttbare innretninger skal følge samme gebyr som andre skip og flyttbare innretninger registrert i NIS og NOR, og at befrakter skal ha ansvar for gebyret. Videre foreslås det at bareboat-utflaggede skip ikke skal betale årsgebyr.

2.20 Gebyrforskriften § 40 første ledd

Bestemmelsens første ledd foreslås tilpasset bareboat-befrakters ansvar for årsgebyret.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte forskriftsendringene vil ikke medføre noen ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser enn dem som er redegjort for i Prop. 32 L (2019–2020) Endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr).
Endringene er planlagt å tre i kraft dd.mm.åååå

Vedlegg

Høringsliste

Forskrift om endring av forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister, endring av forskrift om registrering av skip i norsk internasjonalt skipsregister, endring av forskrift om skips navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv og endring av forskrift om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv. (Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift).