Last ned høringsbrev som pdf

Høringsfristen er 23.03.2020
Høringsfristen er satt til seks uker. Begrunnelsen for den korte høringsfristen er at endringene som foreslås er begrensede. Endringene utgjør kun et tilbud og pålegger ikke private parter nye plikter eller griper inn i gjeldende rettigheter, da dokumentene fortsatt vil kunne innsendes i papirform om kunden foretrekker dette. Forslaget innebærer en forenkling, effektivisering og økt valgfrihet for direktoratets kunder.

Høringsuttalelser sendes til: post@sdir.no.

Høringsinstansene følger av vedlagte høringsliste.

Nærmere om forslaget

1. Bakgrunnen for forslaget

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene skal i løpet av våren 2020 tilrettelegge for elektronisk tinglysning (registrering) av skipsskjøter og pantedokumenter. Parallelt pågår det et lovarbeid som på sikt skal tilrettelegge for elektronisk tinglysning av alle dokumenter. Før elektronisk tinglysning kan iverksettes for skjøter og pantedokumenter er det behov for enkelte endringer i NOR- og NIS-forskriftene.

Skipsregistrene er i dag tilrettelagt for elektronisk mottak av en rekke dokumenter, som melding om endring og erklæring om nasjonalitet. Hoveddokumenter til hjemmel og panterettigheter kreves fortsatt innsendt i original stand per ordinær postgang. Et hensyn bak kravet om innsending av originaldokumenter er å forhindre falsk. Med elektronisk tinglysning vil sikkerhetshensynet ivaretas ved at kunden oppretter dokumentet ved bruk av elektronisk sertifikat.

Elektronisk tinglysning, slik som for tinglysning av fast eiendom, er etterspurt av skipsregistrenes kunder. Det hersker i tråd med samfunnsutviklingen en klar og økende forventning i kundegruppen om at registrering skal kunne skje raskt og uavhengig av ordinær postgang. I henhold til endringer i § 7 av postloven1 skal antallet ombæringsdager reduseres til annenhver dag i en to-ukers syklus. Lovendringen trer i kraft 1. juli 2020. Endringens ulempe for skipsregistrering ønsker Sjøfartsdirektoratet å avhjelpe ved å tilby innlevering av elektroniske dokumenter til registrering.

2. Nærmere om de foreslåtte endringene

2.1 NOR-forskriften § 6 og NIS-forskriften § 7

Gebyr skal for dagens papirbaserte registreringer betales etterskuddsvis. Med innføringen av elektronisk registrering vil betalingssystemet bli mer fleksibelt ved at det tilbys enten kortbetaling eller tilsendt faktura. For innsending av papirdokumenter betales gebyret etterskuddsvis, men Sjøfartsdirektoratet ønsker på sikt å tilby betalingsvalg for alle typer registreringer.

Det legges opp til at gebyr skal betales på den måte Sjøfartsdirektoratet til enhver tid bestemmer. Informasjon om betalingsmåte vil fremgå direkte av valgene i den elektroniske plattformen samt på Sjøfartsdirektoratets nettsider. 

2.2 NOR-forskriften § 13 og NIS-forskriften § 13

Regelens virkeområde er innsendte dokumenter som ikke kan registreres enten fordi de er mangelfulle som sådan eller fordi rekvirenten mangler registerhjemmel. I slike tilfeller kan dokumentet returneres uten innføring i dokumentjournalen (dagbokføring). Før dokumentet returneres skal registerfører foreta en vurdering av om returen kan medføre prioritetstap. For å ivareta kundens behov for positiv kunnskap om at rettigheten hans ikke er elektronisk innført i dokumentjournalen (dagbokført), vil han motta en automatisk melding om dette. Kunden vil på bakgrunn av meldingen kunne rette dokumentet.  

Forslaget er i tråd med tinglysningsforskriften § 92.

2.3 NOR-forskriften § 18 og NIS-forskriften § 18

For å forhindre falsk skal underskrifter på papirbaserte hjemmels- og pantepantedokumenter vitnebekreftes. I elektronisk registrering stilles det ikke krav om at dokumentet er bevitnet. Ved bruk av elektronisk signatur knyttes teksten i dokumentet sammen med en kode som kun underskriveren kan produsere. Underskriverens enerett til koden kan kontrolleres av registerfører. Autentisering av elektronisk underskrift gir en minst like sikker løsning som vitnebekreftelser. De nærmere krav til elektroniske sertifikater følger av § 7.

 Endringen er i tråd med tinglysningsforskriften § 3.

2.4 NOR-forskriften 28 og NIS-forskriften § 31

På grunn av tidsforskjeller kan papirdokumenter leveres til registrering utenfor ekspedisjonstiden, dersom innleveringen er nødvendig for registerforretninger i utenlandske registre eller hensynet til utenlandske rettighetshavere tilsier det. Med innføringen av elektronisk registrering vil elektroniske dokumenter kunne leveres hele døgnet og gis klokkeslettsprioritet etter tidspunktet de automatisk journalføres.

I likhet med NOR føres det ikke lenger fysisk gjenpartsarkiv for dokumenter tilknyttet NIS-skip. Paragrafen endres i tråd med NOR-forskriften § 28 og får lik ordlyd som denne. Endringen av NOR-forskriften § 28 ble gjort ved forskrift 13. januar 2016 nr. 33.

2.5 NOR-forskriften § 29 og NIS-forskriften §§ 25, 26 og 32

Bestemmelsene oppstiller krav om at rettighetshavere i visse tilfeller skal varsles per rekommandert brev. Rekommandert brev er en sikker måte å sporbart sikre at viktig informasjon er mottatt, da postoperatøren gir kvittering til avsender ved innlevering og kvittering til mottaker ved utlevering. Ulempen med rekommanderte brev er at det er en forholdsvis langsom kommunikasjonsform. Bruken av rekommandert brev har derfor lenge hatt en fallende tendens. Forslagene innebærer at viktige meldinger kan gjøres elektronisk tilgjengelige på en like sikker måte som ved rekommandert brev.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av de foreslåtte endringene vil medføre effektivisering og forenkling for kundene og Sjøfartsdirektoratet.

Endringene er planlagt å tre i kraft 24.05.2020

Vedlegg

Fotnoter

  1. Lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester
  2. Forskrift 3. november nr. 875 om tinglysning