Last ned høringsbrev som pdf.

1. Hva saken gjelder

Sjøfartsdirektoratet sender med dette på høring et forslag til endring av kravene til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving etter forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr. Forslaget gjelder den regelmessige oppdateringen av krav til skipsutstyr.

Høringsfrist er 13. september 2019, og eventuelle innspill sendes post@sdir.no.

2. Begrunnelse for kort høringsfrist

En ny forordning om utforming, konstruksjon, ytelse og prøving av skipsutstyr ble vedtatt av EU Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) gjennom skriftlig prosedyre gjennomført 30. april til 22. mai 2019. Forordningen erstatter forordning (EU) 2018/773, og er vedtatt med hjemmel i direktiv 2014/90/EU artikkel 35 (2). I tråd med regelverksprosessen på EU-siden er forordningen nå til gjennomlesing, og det er forventet at den vil bli publisert i EU-tidende (Official Journal) i løpet av tidlig høst 2019 og tre i kraft 20 dager etter publisering. Prosessen med å innlemme rettsakten i EØS-avtalen er igangsatt.

Av hensyn til like konkurransevilkår er det av stor betydning at tekniske kontrollorganer utpekt i EFTA-statene til enhver tid kan anvende de samme reglene som sine konkurrenter i resten av EØS. Endringene er lite omstridte, og sjøfartsadministrasjonene, næringen og de tekniske kontrollorganene har vært medvirkende under hele prosessen fram mot vedtakelse. For å sikre at norske krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving samsvarer med de til enhver tid gjeldende kravene på EU-nivå, er det nødvendig med kort høringsfrist. Forkortet høringsfrist er vurdert i samsvar med utredningsinstruksen.

3. Bakgrunn for forslaget

Direktiv 2014/90/EU om skipsutstyr trådte i kraft i EØS 18. september 2016. Direktivet erstattet tidligere direktiv 98/96/EC, og regulerer skipsutstyr som er påkrevd etter de internasjonale konvensjonene SOLAS, MARPOL og COLREG. Med hjemmel i artikkel 35 (2) skal Kommisjonen angi nøyaktig hvilke krav som til enhver tid gjelder for skipsutstyr, og det ligger i sakens natur at det er behov for jevnlige oppdateringer. Erfaringsmessig endres disse reglene årlig.

Direktiv 2014/90/EU regulerer bl.a. adgangen til å sette skipsutstyr på markedet, og i tillegg til rederier regulerer direktivet rettigheter og plikter for tekniske kontrollorgan og produsenter av skipsutstyr samt andre markedsdeltakere. Direktivet har som hensikt å sørge for harmonisert gjennomføring i EU/EØS, og samtidig sørge for like konkurransevilkår.

4. Nærmere om forslaget

Forordninger gjennomføres i norsk rett ord for ord ved inkorporasjon. Gjeldende forordning (EU) 2018/773 er gjennomført i forskrift om skipsutstyr § 2, og vi foreslår samme plassering for den nye forordningen.

Strukturen videreføres fra 2018/773, hvor krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving for individuelt utstyr listes opp i en tabell. Tabellen inneholder referanse til kravenes opprinnelse i de relevante internasjonale konvensjonene, og tabellen angir også hvilke moduler for samsvarsvurdering som er aktuelle for hvert enkelt utstyr. Referanser til de internasjonale instrumentene som angir krav til utforming, konstruksjon og ytelse skal forstås som referanse til den til enhver tid gjeldende versjon av disse instrumentene. Når det gjelder prøvingskrav angir tabellen derimot relevant standard med versjonsnummer.

Hvor det er endrede krav, vil tabellen angi første mulige plassering på markedet av utstyr som oppfyller de nye kravene, og siste tillatte plassering om bord for utstyr sertifisert etter de gamle kravene.

Forordninger og andre rettsakter som tas inn i EØS-avtalen oversettes til norsk, men det kan gå relativt lang tid før en offisiell oversettelse foreligger. Av den grunn vil en uoffisiell oversettelse av forordningen gjøres kjent sammen med forskriften og publiseres på lovdata av informasjonshensyn så snart den foreligger.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget

Systemet for samsvarsvurderinger og sertifisering av skipsutstyr gjennomfører et felles europeisk godkjennings- og sertifiseringsregime for slikt utstyr på bakgrunn av krav som følger av internasjonale konvensjoner (SOLAS, MARPOL, COLREG). De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet.

Det felleseuropeiske regimet sørger for harmonisert implementering av kravene i de internasjonale konvensjonene, og bidrar til like konkurransevilkår for produsenter og tekniske kontrollorgan. Felles regler bidrar videre til å redusere transaksjonskostnader knyttet til å sette slik utstyr på markedet. Regimet skal samtidig sikre at skipsutstyr som omsettes og installeres eller plasseres om bord på norske skip holder en forsvarlig sikkerhetsmessig standard.

De foreslåtte endringene endrer ikke regimet for samsvarsvurdering og sertifisering som sådan, og får følgelig heller ikke ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen enn det som uansett følger av de internasjonale konvensjonene. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige er begrenset til deltakelse i EUs prosesser for å utarbeide endringer i skipsutstyrsdirektivet og gjennomføre slike endringer i norsk rett.

Vedlegg: