Last ned høringsbrev som pdf

Endringene som foreslås følger av endringer i internasjonale overenskomster som trer i kraft 1. januar 2020. Høringsfristen er derfor kortere enn normalt og satt til 16. desember 2019.

Høringsinnspill sendes til Sjøfartsdirektoratet pr. e-post til post@sdir.no.
Spørsmål om høringen kan rettes til rådgiver Kine Angeltveit på tlf. 52 74 51 83 eller via e-post til kkan@sdir.no

Bakgrunn

IMOs Maritime Safety Committee (MSC) har vedtatt endringer i HSC2000-koden gjennom resolusjon MSC.424(98) og MSC.439(99) og i HSC94-koden gjennom resolusjon MSC.423(98) og MSC.438(99). HSC2000-koden og HSC94-koden er i norsk rett gjennomført i hurtigbåtforskriften § 1 jf. § 2 bokstav j og k. Det er behov for å endre gjennomføringsbestemmelsene slik at de samsvarer med det reviderte internasjonale regelverket.

Nærmere om endringene

Endringene som fremgår av resolusjonene nevnt ovenfor ble fremforhandlet i de relevante komiteene i IMO. Norge utarbeidet posisjoner i samarbeid med næringen og deltok i forhandlingene. Næringen forutsettes godt kjent med endringene gjennom sine interesseorganisasjoner og informasjon fra Sjøfartsdirektoratet.
Endringene som fremgår av resolusjonene oppsummeres kort i det følgende:

Endringer i kapittel 8.10

Resolusjon MSC.423(98) og MSC.424(98) endrer regel 8.10.5 og 8.10.6 i henholdsvis HSC94-koden og HSC2000-koden. Bestemmelsene har vilkår for å treffe vedtak om unntak fra krav om redningsbåt for hurtiggående fartøy med lengde (L) mindre enn henholdsvis 20 meter (HSC94-koden) eller 30 meter (HSC2000). Tidligere var ordlyden i unntaksbestemmelsene noe uklar, og vilkårene skal etter endringene være mer presise.
I regel 8.10.6.1 innføres det i tillegg et nytt vilkår som krever at farkosten er arrangert slik at det er mulig å få en hjelpeløs person opp fra vannet i horisontal eller nær-horisontal kroppsposisjon. Formålet er å ivareta veiledningen som tidligere er gitt i MSC.1/Circ. 1185/Rev. 1, som sier at vertikalt løft av en person med hypotermi kan forårsake hjertestans.

Det er ikke gitt innfasingsbestemmelser i resolusjonene, noe som etter Sjøfartsdirektoratets vurdering ville vært naturlig dersom vilkårene for unntak var ment å være tilbakevirkende for fartøy som per i dag har fått unntak for krav om redningsbåt. SOLAS Reg. X/2.2 trekker også i retning av det ikke bør være krav om oppgradering for fartøy som allerede har fått innvilget unntak. Sjøfartsdirektoratet legger derfor til grunn at endringene i HSC94-koden og HSC2000-koden regel 8.10.5 og 8.10.6 gjelder for dispensasjoner som kan gis på eller etter 1. januar 2020. Det er dermed ikke krav om å skifte ut eksisterende utrustning som kan brukes for å få opp en hjelpeløs person fra vannet. Unntak som var innvilget før 1. januar 2020 vil altså fortsatt være gyldige.

Endringer i kapittel 14

Resolusjon MSC.438(99) og MSC.439(99) endrer kapittel 14 om kommunikasjonsmidler i henholdsvis HSC94-koden og HSC2000-koden. Kapittel 14 er endret for å erstatte henvisningen til tjenestetilbyderen «Inmarsat» med det generiske begrepet «Recognized mobile satellite service». Hensikten med endringen er å åpne opp for at andre tilbydere (enn «Inmarsat») skal kunne levere tjenester og utstyr innenfor det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (Global Maritime Distress Safety System - GMDSS).

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forskriftsendringene innebærer en oppdatering av regelverket knyttet til HSC94-koden og HSC2000-koden.
For rederiene som søker ny dispensasjon etter HSC94-koden og HSC2000-koden regel 8.10.6 fra 1. januar 2020 må det dokumenteres at farkosten er arrangert slik at det er mulig å få en hjelpeløs person opp fra vannet i horisontal eller nær-horisontal kroppsposisjon.

Sjøfartsdirektoratet vil måtte tilpasse håndhevingen av regelverket til endringene i HSC94-koden og HSC2000-koden. Utover dette antas forslaget ikke ha nevneverdige administrative konsekvenser.

Vedlegg:

Utkast til forskrift om endring av forskrift om bygging, utrusting og drift av hurtigående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip.pdf

Høringsliste.pdf