Last ned høringsbrevet som pdf

Innledning

Sjøfartsdirektoratet sender med dette på offentlig høring utkast til forskrift om endring av forskrift av 27. desember 2016 nr. 1883 om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C.

Høringsfristen satt til 1. november 2019.

Spørsmål om høringen kan rettes til rådgiver Kine Angeltveit på tlf. 52 74 51 83 eller via e-post til kkan@sdir.no

Merknader sendes til Sjøfartsdirektoratet pr. e-post til post@sdir.no

Bakgrunn for høringen

The International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels (IGF-koden) er gjennomført i sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) Reg. II-1/57. På grunn av rask utvikling av ny drivstoffteknologi har IMOs Maritime Safety Committee (MSC) periodevis revisjon av IGF-koden for å tilpasse koden, basert på erfaringer og teknisk utvikling.

Ved resolusjon MSC.422(98) vedtok MCS 15. juni 2017 en endring av nummer 11.3.2 i IGF-koden. Endringen i består i at følgende krav i nummer 11.3.2 blir slettet: «and any boundaries above that, including navigation bridge windows, shall have A-0 class divisions». Årsaken til endringen er at det har vist seg vanskelig å oppfylle det tekniske kravet om A-0 integritet over hoveddekk inkludert brovinduer.

Komiteen besluttet samtidig på grunnlag av gjeldende overenskomster at endringen skal tre i kraft 1. januar 2020, forutsatt at det ikke foreligger protester fra minst en tredjedel av medlemsstatene som representerer minst halvparten av næringsflåten på verdensbasis. Aktører har hatt anledning til å ta den reviderte koden i bruk fra 15. juni 2017.

I norsk rett er IGF-koden gjort til forskrift ved særskilt henvisning i forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C § 2 andre ledd.  Det er behov for å endre gjennomføringsbestemmelsen slik at den samsvarer med det reviderte internasjonale regelverket. Det er i tillegg behov for mindre redaksjonelle endringer knyttet til henvisninger til vedlegg.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forskriftsendringen innebærer en oppdatering av regelverket for skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C i tråd med endringene i den internasjonale IGF-koden. En legger til grunn at aktørene som til daglig forholder seg til IGF-koden er vel kjent med vesentlige endringer i koden. Forslaget antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for de berørte aktører.

Sjøfartsdirektoratet vil måtte tilpasse håndhevingen av regelverket til endringene i koden. Utover dette antas forslaget ikke ha nevneverdige administrative konsekvenser. 

Vedlegg: 

Forslag om forskrift om endring av i forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C

Liste over høringsinstanser