Last ned høringsbrev som pdf

Innledning

Sjøfartsdirektoratet sender med dette på offentlig høring utkast til forskrift om endring av forskrift 1. juli 2014 nr. 944 om frakt av farlig last på norske skip.

Idet endringene etter internasjonale overenskomster trer i kraft allerede 1. januar 2018 er høringsfristen vesentlig kortere enn normalt, og satt til 15. desember 2017.

Spørsmål om høringen kan rettes til juridisk seniorrådgiver Øyvind Bore på tlf. 52 74 51 77 eller via
e-post til obo@sdir.no.

Merknader sendes til Sjøfartsdirektoratet pr. e-post til post@sdir.no.

Bakgrunn for høringen

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) er gjort til obligatorisk del av sjøsikkerhetskonvensjonens (SOLAS) regler for frakt av farlig last gjennom SOLAS regel VII/3. I norsk rett er IMDG-koden gjort til norsk forskrift for skip i utenriksfart ved særskilt henvisning i forskrift om farlig last § 5 bokstav b.

IMDG-koden publiseres i fornyet versjon annet hvert år ved særskilt resolusjon fra IMOs Maritime Safety Committee (MSC). Ved resolusjon 406(96) vedtok MSC 13. mai 2016 ny utgave av koden
(Amendment 38-16). Komiteen besluttet samtidig på grunnlag av gjeldende overenskomster at endringene automatisk trer i kraft 1.1.2018, forutsatt at det ikke foreligger protester fra minst en tredjedel av medlemsstatene som representerer minst halvparten av næringsflåten på verdensbasis. Aktører har hatt anledning til å ta den reviderte koden i bruk fra 1. januar 2017.  

Kort om endringene

Nedenfor nevnes kort de viktigste endringene i 2016-utgaven av IMDG-koden. I Part 2 Classification er det gjort flere endringer og tillegg:          

  • Metode for å bruke testdata til å klassifisere stoffer som er listet i Dangerous Goods List, men som i tillegg oppfyller kriteriene for en fareklasse eller inndeling som ikke er tatt inn i listen.
  • Nye kriterier og dokumentasjonskrav for kategorisering av fyrverkeri
  • Nye kriterier for å fastslå viskositet i fareklasse 3 brannfarlige væsker
  • Polymeriserende stoffer er tatt inn under klasse 4.1
  • Nye avsnitt som definerer gasser, brannfarlige væsker, giftige stoffer og etsende stoffer som ikke kan transporteres
  • Flere nye pakkeinstruksjoner
  • Ny etikett for innenfor fareklasse 9 for litiumbatterier og litiumceller
  • Nye ISO-standarder har blitt integrert i pakkeinstruksjoner og i design- og konstruksjonskriteriene hva gjelder UN-beholdere for risikoavfall og multielements gasscontainere.

Det er dessuten foretatt endringer i listen over farlig gods, og justeringer på noen punkter i spesialbestemmelsene i kapittel 3.3.

Endringene er nærmere beskrevet på IMOs hjemmesider, www.imo.org.

Administrative og økonomiske konsekvenser

IMDG-kodens Amendment 38-16 innebærer oppdatering av regelverket for frakt av farlig gods i tråd med endringene i det internasjonale ADR-regelverket. En legger til grunn at aktørene som til daglig forholder seg til ADR-regelverket er vel kjent med vesentlige endringer i IMDG-koden. Selv om oppdateringen av IMDG-koden også inneholder utelukkende redaksjonelle endringer, vil økte sikkerhetskrav på enkelte områder og endrede merkekrav, avhengig av hvilken last det dreier seg om, kunne innebære økte fraktkostnader.

Myndighetene til måtte tilpasse håndhevingen av regelverket til endringene i koden. Utover dette antas forslaget ikke ha nevneverdige administrative konsekvenser.

Høringen er dessverre noe forsinket i henhold til opprinnelig plan. Det er imidlertid nødvendig å fastsette endringene innen 1. januar 2018, slik det fremgår ovenfor.

Eventuelle merknader til utkastet bes derfor sendt via e-post til post@sdir.no innen 15. desember 2017. 

Vedlegg: