Last ned høringsbrev som pdf

Innledning

Sjøfartsdirektoratet sender med dette på offentlig høring utkast til forskrift om endring av forskrift av 1. juli 2014 nr. 944 om farlig last på norske skip.

Høringsfristen er satt til 1. november 2019.

Spørsmål om høringen kan rettes til rådgiver Kine Angeltveit på tlf. 52 74 51 83 eller via e-post til kkan@sdir.no

Merknader sendes til Sjøfartsdirektoratet pr. e-post til post@sdir.no

Bakgrunnen for høringen

The International code for the construction and equipment of ships carrying liquefied gases in bulk (IGC-koden) er gjennomført i sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) kapittel VII.  IMOs Maritime Safety Committee (MSC) har periodevis revisjon av IGC-koden for å tilpasse koden basert på erfaringer og teknisk utvikling.

Ved resolusjon MSC.411.(97) vedtok MSC 25. november 2016 en endring av IGC-koden nummer 3.2.5. Endringen i består i at setningen «Wheelhouse windows shall be constructed to not less than "A-0" class (for external fire load)" fjernes. Eksisterende nummer 3.2.5 erstattes med følgende:

«3.2.5   Windows and sidescuttles facing the cargo area and on the sides of the superstructures and deckhouses within the limits specified in 3.2.4, except wheelhouse windows, shall be constructed to "A-60" class. Sidescuttles in the shell below the uppermost continuous deck and in the first tier of the superstructure or deckhouse shall be of fixed (non-opening) type."

Årsaken til endringen er at det ble oppdaget en utilsiktet forskjell i krav til brannmotstand i brovinduer ihht. SOLAS kapittel II-2 Reg. 4.5.2.3 og IGC-koden nummer 3.2.5. Det har vist seg vanskelig å oppfylle kravet om A-0 integritet på brovinduer og dette kravet fjernes. 

Endringen er nærmere beskrevet på IMOs hjemmesider, www.imo.org.

Komiteen besluttet samtidig på grunnlag av gjeldende overenskomster at endringen skal tre i kraft 1. januar 2020, forutsatt at det ikke foreligger protester fra minst en tredjedel av medlemsstatene som representerer minst halvparten av næringsflåten på verdensbasis.

I norsk rett er IGC-koden gjort til forskrift ved særskilt henvisning i forskrift av 1. juli 2014 nr. 944 om farlig last på norske skip § 5 bokstav d. Det er behov for å endre gjennomføringsbestemmelsen slik at den samsvarer med det reviderte internasjonale regelverket.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forskriftsendringen innebærer en oppdatering av regelverket for norske skip i tråd med endringene i den internasjonale IGC-koden. En legger til grunn at aktørene som til daglig forholder seg til IGC-koden er vel kjent med vesentlige endringer i koden. Forslaget antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for de berørte aktører.

Sjøfartsdirektoratet vil måtte tilpasse håndhevingen av regelverket til endringene i koden. Utover dette antas forslaget ikke ha nevneverdige administrative konsekvenser.

Vedlegg: 

Forslag om forskrift om endring av forskrift om farlig last på skip

Liste over høringsinstanser