Vi ber om at høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet via e-post innen 14. februar, fortrinnsvis i Word-format.

Det er nødvendig med kort høringsfrist av hensyn til Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Endringen får først og fremst virkning for Sjøfartsdirektoratet.

Høringsbrevet

Forslag til endringsforskrift

Nærmere om forslaget

Forordning 324/2008 er gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Sikkerhetsforskriften) § 6 andre ledd. Det er behov for å endre denne bestemmelsen slik at den også innlemmer EU Kommisjonens gjennomføringsforordning 2016/462 i vår nasjonale lovgivning.

Gjennomføringsforordning 2016/462 gjør en del presiseringer og endringer i forholdet mellom Kommisjonen/ESA og EU/EØS-statene ved inspeksjoner på området for maritim sikring og terrorberedskap. Det er likevel utelukkende forholdet mellom myndigheter som reguleres, og private rettssubjekter blir bare indirekte berørt av disse reglene ved at slike inspeksjoner vil foregå om bord i skip eller i havneanlegg. Formålet med endringene er å styrke Kommisjonens prosedyrer for gjennomføring av inspeksjoner av de nasjonale kvalitetssystemene, prosedyrene og strukturene for maritim sikring og terrorberedskap.

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget

Endringene får ingen direkte økonomiske konsekvenser for den maritime næringen eller andre private rettssubjekter. Når det gjelder administrative konsekvenser er det slik at regimet med inspeksjoner fra ESA innenfor maritim sikring har eksistert siden 2008. Denne gjennomføringsforordningen presiserer, justerer og endrer enkelte sider ved disse inspeksjonene, men antas ikke i seg selv å medføre vesentlige administrative konsekvenser utover det Sjøfartsdirektoratet og Kystverket allerede erfarer med gjeldende ordning.

Med hilsen

Olav Akselsen

sjøfartsdirektør

 

Bjørn Egil Pedersen

avdelingsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer