Høringsfrist er 7. desember 2020, og eventuelle innspill sendes til post@sdir.no

 

Last ned høringsbrev som PDF

Last ned høringsliste som PDF

Last ned forskriftsmanus som PDF

 

Begrunnelse for kort høringsfrist

EU har vedtatt direktiv (EU) 2017/159 av 19. desember 2016 om iverksetting av avtalen inngått mellom General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (COGECA), European Transport Workers’ Federation (ETF) og The Association of National Organisations of Fishing Enterprises (EUROPÊCHE) av 21. mai 2012 om gjennomføringen av ILO-konvensjonen fra 2007 om arbeidsforhold i fiskerisektoren.

Det er mulig at rettsakten innlemmes i EØS-avtalen den 11. desember 2020, og trer i kraft påfølgende dag. For å sikre Norges forpliktelser etter EØS-avtalen er det derfor nødvendig med kort høringsfrist for forskriftsendringen som skal gjennomføre direktivet i norsk regelverk. Endringen er redaksjonell og innebærer etter Sjøfartsdirektoratets vurdering ingen realitetsendring. Forkortet høringsfrist er dermed vurdert å være i samsvar med utredningsinstruksen.

Høringen gjennomføres med forbehold om at direktivet innlemmes i EØS-avtalen.

 

Bakgrunn for forslaget

På EU-nivå har partene i fiskerisektoren blitt enig om en avtale som vil gjøre størstedelen av ILO konvensjonen om arbeidsforhold i fiskerisektoren (ILO 188) bindende for EUs medlemsstater. Avtalen er gjennomført i direktiv (EU) 2017/159 med gjennomføringsfrist i EU den 15. november 2019.

ILO 188 regulerer minsterettigheter til arbeidstakere og andre deltakere i fiskerisektoren. Konvensjonen angir regler om helse, miljø og sikkerhet, i tillegg til kontraktuelle forhold knyttet til arbeidsavtaler, lønn og betaling mv. Konvensjonen stiller også krav til myndigheter når det gjelder tilsyn, kontroll og håndhevelse. ILO188 ble, med tilpasning til gjeldende EU-regelverk, gjennomført i norsk rett i 2017, blant annet ved fastsettelse av ny forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy. For mer informasjon om gjennomføringen av ILO188 i norsk rett, se Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSR 11 – 2017, tilgjengelig på våre nettsider. Innlemmelse av direktiv 2017/159 krever dermed ikke innholdsmessige endringer i eksisterende regelverk.

Artikkel 11 i direktiv 2017/159 fastslår imidlertid at fiskere som omfattes av dette særdirektivet ikke lenger skal omfattes av en rekke bestemmelser i direktiv 2003/88/EC, som er EUs generelle arbeidstidsdirektiv. Vi vurderer det slik at for fiskere på norske fiskefartøy som omfattes av forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy, erstatter direktiv 2017/159 direktiv 2003/88 med hensyn til arbeids- og hviletid. Dette medfører at det er behov for noen mindre korrigeringer i forskriften der det per i dag vises til direktiv 2003/88/EC.

 

Rettslige konsekvenser

Forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy åpner i §§ 3 og 7 for at det kan gjøres unntak i tariffavtale eller ved søknad til Sjøfartsdirektoratet for noen av kravene i forskriften. Slike unntak kan ikke avtales eller innvilges dersom de er i strid med Norges internasjonale forpliktelser, herunder direktiv 2003/88. Ettersom de relevante bestemmelsene i direktiv 2003/88 ikke lenger vil gjelde for de arbeidstakerne som omfattes av denne forskriften, vurderer Sjøfartsdirektoratet at henvisningen til direktiv 2003/88 må endres til direktiv 2017/159. Sjøfartsdirektoratet vurderer ikke at endringene innebærer realitetsendringer, men en endring av bakgrunnsretten for de materielle bestemmelsene som er fastsatt i forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sjøfartsdirektoratet vurderer at forslaget ikke får økonomiske eller administrative konsekvenser, verken for næringen eller for myndighetene.