Virkeområdet for forskriften er angitt i forordningens Artikkel 2:

1. Med unntak av artikkel 12 får denne forordning anvendelse på skip som seiler under en EØS-stats flagg.

Artikkel 12 får anvendelse på skip som seiler under en tredjestats flagg, og som anløper en havn eller ankerplass i en EØS-stat.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på

a) krigsskip, militære hjelpefartøyer eller andre skip som eies eller drives av en stat, og som for tiden bare brukes i statlig ikke-kommersiell tjeneste,

b) skip med en bruttotonnasje (BT) på under 500,

c) skip som i hele sin driftstid bare seiler i farvann som er underlagt suvereniteten eller jurisdiksjonen til den EØS-staten som skipet fører flagget til.

Da rettsakten ble gjennomført i 2018, la Sjøfartsdirektoratet til grunn at skip som opererer innenriks ikke hadde krav om IHM-sertifikat. I tråd med ordlyden la Sjøfartsdirektoratet til grunn at disse fartøyene også ville kunne gjennomføre enkeltstående reiser til utlandet for verkstedopphold e.l. uten at dette utløste krav om IHM-sertifikat. Rederiet kunne selvsagt likevel velge å følge dette regelverket.

Denne forståelsen er EU-kommisjonen ikke enig i. Kommisjonen har i en juridisk vurdering slått fast at skip med fartssertifikat som bare tillater fart i norske farvann vil omfattes av regelverket dersom det gjennomføres enkeltstående reiser til utlandet på bakgrunn av en fartstillatelse.

Tolkningen fra EU-kommisjonen er begrunnet med at unntak fra regelverket skal praktiseres strengt, og at det i skipsgjenvinningsregelverket ikke åpnes for at enkeltstående reiser utenfor normal drift behandles annerledes enn andre reiser utenfor flaggstatens farvann.

Sjøfartsdirektoratet noterer at dette er EU-kommisjonens posisjon. Dette medfører trolig at flere fartøy enn det som ble lagt til grunn ved gjennomføringen av forordningen, må ha IHM-sertifikat. Kommisjonens standpunkt innebærer at et fartøy som har sertifikat begrenset til norsk innenriksfart, likevel får krav om IHM-sertifikat dersom det skal foreta en reise til utlandet.

På denne bakgrunn anbefaler Sjøfartsdirektoratet at rederier med fartøy som går innenriks i Norge:

  • for nybygg vurderer behovet for å få utarbeidet en fortegnelse over farlige materialer om bord (IHM) som en del av leveransen.
  • for eksisterende skip vurderer å starte arbeidet med å utarbeide en fortegnelse over farlige materialer om bord (IHM) i tilfelle fartøyet skulle få behov for en fartstillatelse.

En ferdig fortegnelse over farlige materialer om bord (IHM) vil forenkle prosessen med å få IHM-sertifikat dersom det på et senere tidspunkt skulle bli behov for dette.

Skip over 500 bt. i innenriksfart som ber Sjøfartsdirektoratet om fartstillatelse for enkeltstående reise utenfor norske farvann, vil måtte ha IHM-sertifikat for å få utstedt slik tillatelse.

Når det gjelder nybygg med fartssertifikat som bare tillater fart i norske farvann, som seiler fra byggestedet til Norge på bakgrunn av en fartstillatelse før skipet starter sin operative virksomhet, forstår Sjøfartsdirektoratet fortsatt det slik at disse fartøyene er omfattet av unntaket og dermed ikke har krav om IHM-sertifikat.

Rederiet oppfordres som nevnt over allikevel å få en fortegnelse over farlige materialer om bord (IHM) som en del av nybyggleveransen.