Ifølge MARPOL vedlegg I regel 15.1 er det i utgangspunktet forbudt å slippe ut olje eller oljeholdige blandinger i sjøen. Med unntak for i Arktis og Antarktis, er det imidlertid adgang til å foreta slike utslipp dersom visse betingelser er oppfylt. En av betingelsene for dette er at utslippet skjer gjennom utstyr som sikrer at innholdet av olje ikke overstiger 15 ppm.

Når det gjelder skip med bruttotonnasje 400 eller mer skal utslippet skje gjennom oljefiltreringsutstyr som oppfyller regel 14.6 eller 14.7 i MARPOL vedlegg I, og regel 14 stiller også krav om at skip med bruttotonnasje på 400 eller mer har om bord godkjent oljefiltreringsutstyr.

En del skip som opererer langs norskekysten har ikke behov for å slippe ut olje eller oljeholdige blandinger (oljeholdig lensevann) i sjøen, da de har et operasjonsmønster som gjør at dette enkelt kan samles opp og leveres til mottaksanlegg på land.

Sjøfartsdirektoratet informerer derfor med dette om hvilke vilkår som stilles for aksept av likeverdig løsning til oljefiltreringsutstyr.

Sjøfartsdirektoratet kan, etter søknad, akseptere en likeverdig løsning etter MARPOL vedlegg I regel 5.1. Vilkårene for aksept av en slik likeverdig løsning tilsvarer vilkårene i MARPOL vedlegg I regel 14.5. Størrelsen på oppsamlingstanken(e), tilgangen til mottaksanlegg og fartsområdet gjør at det ikke vil være behov for å slippe ut oljeholdig lensevann gjennom oljefiltreringsutstyr.

Vilkår

- Skipet har følgende fartsområde:

    • Liten kystfart, for lasteskip og passasjerskip
    • Bankfiske II, begrenset til norsk økonomisk sone, for fiskefartøy

- Skipet er utstyrt med en oppsamlingstank med tilstrekkelig kapasitet til å oppbevare alt oljeholdig lensevann ombord, jf. MEPC1.Circ.642.
- Alt oljeholdig lensevann oppbevares ombord for deretter å leveres til mottaksanlegg.
- Ved levering av det oljeholdige lensevannet skal mengde, tid og sted loggføres i oljedagboken del I.