Som følge av spørsmål fra næringen om arbeidstid for lærlinger under 18 år som har godkjent lærekontrakt, ser Sjøfartsdirektoratet at det bør gjøres avklaringer når det gjelder forståelsen av § 9 i forskrift 25. april 2002 nr. 423 om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip.

Det er direktoratets ønske at begrensninger i ungdoms arbeidstid ikke skal være til hinder for den undervisning og praksis som ungdom har behov for i sin utdanning.

Vakthold på skip er også en del av maritim videregående utdanning, som fører til fagbrev for matros, motormann eller skipselektriker, og som skal følge Utdanningsdirektoratets læreplan for Vg3.

Som følge av dette, er det nødvendig at lærlinger kan følge tariffestede arbeidstidsordninger, som inkluderer ordinær skift- eller vaktordning på skip.

Ungdom med godkjent lærekontrakt kan inngå i en ordinær arbeidstidsordning såfremt forbudet mot overtidsarbeid i § 9 annet ledd ikke brytes.

Det innebærer at arbeidstid utover 8 timer i døgnet eller 40 timer i uken om bord, må kompenseres med fritid, som normalt i en ordinær skift- eller vaktordning.