Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet ser et behov for avklaringer knyttet til Sjøfartsdirektoratets instruksjoner om utsettelser av tilsyn på grunn av koronaomstendigheter. Med korona¬omstendigheter menes at tilsyn ikke kan gjennomføres på grunn av nasjonale eller lokale koronasmitteverntiltak. I tillegg er det stor mangel på elektroniske komponenter i markedet og stadig vanskeligere å planlegge for reservedeler i forbindelse med dokking, noe som kan forsinke allerede planlagte inspeksjoner.

Det er viktig for Sjøfartsdirektoratet at skip registrert i NOR eller NIS skal kunne seile selv om forhold knyttet til koronapandemien innebærer at det kan være vanskelig å gjennomføre lovpålagt tilsyn. Transport av samfunnskritiske varer og tjenester må ikke stoppe opp, og Sjøfartsdirektoratet vil bidra til at dette ikke skjer.

Om utføring av tilsyn

i) Hovedregelen er at alle tilsyn og inspeksjoner skal utføres innen opprinnelige utløpsdatoer. Der det er mulig vil fjerntilsyn benyttes dersom ombordtilsyn ikke kan gjennomføres.
ii) Alle tilsyn skal begjæres i god tid før opprinnelig utløpsdato.
iii) Dersom et tilsyn med forfall før 1. oktober 2022 ikke lar seg gjennomføre på grunn av koronaomstendigheter kan Sjøfartsdirektoratet ved skriftlig søknad akseptere utsettelser som beskrevet i pkt. 1 – 3 under.

Søknad om utsettelse

Før rederiet søker om utsettelse av tilsyn plikter rederiet å ha undersøkt muligheter for å få gjennomført tilsynet innen opprinnelig utløpsdato. Sjøfartsdirektoratet kan akseptere utsettelse av tilsyn som beskrevet i pkt. 1 – 3 dersom reder i skriftlig søknad godtgjør at utsettelsen vil være sikkerhetsmessig forsvarlig. Rederiet må også begrunne at utsettelsen er nødvendig. I samråd med Sjøfartsdirektoratet skal fjerntilsyn som alternativ til utsettelse vurderes der dette er hensiktsmessig.

  1. Ved søknad kan Sjøfartsdirektoratet akseptere inntil 3 måneders utsettelse av tilsyn med forfall før 1. oktober 2022. For tilsyn som forfaller etter 01.10.2022 vil utsettelse kunne gis til 31.12.2022. Utsettelse av et fornyelsestilsyn vil medføre forlengelse av sertifikatets varighet. RO kan på Sjøfartsdirektoratet vegne innvilge inntil 3 måneders utsettelse i henhold til siste versjon av IC 2-2020, dersom RO finner dette hensiktsmessig.
  2. Tilsyn som allerede har fått en utsettelse i tråd med pkt. 1 kan utsettes ytterligere dersom Sjøfartsdirektoratet finner dette nødvendig og hensiktsmessig. I slike tilfeller kan Sjøfartsdirektoratet akseptere en ytterligere utsettelse på inntil 3 måneder, med forbehold om at rederiet i søknad kan dokumentere at retningslinjene i IMO Circular Letter No.4204/Add.19/Rev.3 Annex er oppfylt. Tilsvarende gjelder når RO er overlatt sertifikattilsyn, jfr. IC 6-2020, og dersom RO finner dette hensiktsmessig og nødvendig.
  3. Dersom et tilsyn, som allerede har fått en utsettelse i tråd med pkt. 2, fortsatt ikke kan gjennomføres på grunn av koronaomstendigheter skal rederiet sende inn søknad om ytterligere utsettelse til Sjøfartsdirektoratet. For delegerte skip skal rederiet sende søknad til RO, som skal videresende denne til Sjøfartsdirektoratet dersom RO finner dette hensiktsmessig.