Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet har mottatt rapport om en hendelse der en redningsflåte utilsiktet ble utløst, og falt til kai. En utilsiktet utløsning av flåte, kan ha stort skadepotensiale og føre til personskade – i verste fall dødsfall.

 

Tilsvarende hendelser er også rapportert tidligere.

Årsak:

Redningsflåter som brukes i MES har ofte fortøyningsarrangementet til flåtene festet langs skutesiden. En av årsakene til at flåter løser seg ut, kan være at utløserline hekter seg fast i kai eller fendring. Vinsje- og utløserline for flåte kan ha blitt revet av, eller løsnet fra innfestning på skutesiden, og opphengt i fendring o.l. på kai.

 

Indirekte årsaker kan være:

 • Design av system med utløserline på skuteside
  • Utløserliner eller tilhørende utstyr plassert lavere enn kai
  • Utilstrekkelig beskyttelsesarrangement for line
 • Tidevann

Gjeldende krav

Innfesting av linene er ikke detaljregulert, men det er krav om at flåtene skal være festet i skipet. SOLAS III/13.4.1: «Hver redningsflåte skal være stuet med en fangline som er permanent fastgjort til skipet.»

 

Korrigerende tiltak

Det må sørges for at en om bord har:

 • regelmessige rutiner på plass for å sikre at slike hendelser ikke oppstår, dvs. faste rutiner knyttet til sjekk av liner, strips o.l.
 • sjekk av arrangement som beskytter liner og innfesting på skuteside
 • regelmessig vedlikehold
 • risikovurdering knyttet til manøvrering ved ulike kaianlegg

 

Henvisninger:

 • Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)
 • Forskrift 1. januar 2015 nr. 1191 om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger
 • Forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip
 • Forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart
 • Forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr
 • SOLAS, kapittel III, Life- Saving Appliances and arrangements
 • LSA kode (Life- saving Appliances)