Bakgrunn

De siste årene har føringsbetingelser for frakt av fiskeensilasje vært et stadig tilbakevendende tema. En gruppe aktører i næringen har i den senere tid henvendt seg til Sjøfartsdirektoratet for å undersøke muligheten for å frakte fiskeavskjær og fiskeensilasje på fartøy som oppfyller de generelle kravene til lasteskip.

I dag finnes det ingen generelle føringsnavn for fiskeavskjær og fiskeensilasje. Formelt innebærer det at hver enkelt produsent må påse at deres spesifikke produkt er vurdert, kategorisert og oppført i det relevante vedlegget til IMOs sirkulær1 om foreløpig kategorisering av flytende stoffer som skal transporteres i bulk.

Noen av testmetodene som skal påvise fare for det marine miljøet, og som ligger til grunn for IMOs føringskrav til et flytende stoff kan være dårlig egnet for å bestemme forurensningsfaren til uforedlede biologisk biprodukter. Næringen har nå gjennomført nye tester og presentert data som antas å gi et bedre bilde av den faktiske forurensningsfaren. Disse dataene er evaluert av GESAMP og produktene kan nå bli klassifisert av IMO. Ifølge næringen er det sannsynlig at stoffet vil få mindre strenge føringskrav enn tidligere antatt.

Formål

Dette rundskrivet gir veiledning om vilkår for få dispensasjon til å frakte fiskeavskjær og fiskeensilasje i bulk i innenriksfart på lasteskip uten at det spesifikke produktet er vurdert, kategorisert og oppført på IMOs liste i samsvar med kravene i MARPOL vedlegg II2 regel 6.3.

Uten dispensasjon, eller ved transport av disse stoffene internasjonalt, må kravene i MARPOL vedlegg II i sin helhet være oppfylt og det skal være gjort en foreløpig vurdering av stoffet i henhold til regel 6.3 i dette vedlegget før frakt.

Virkeområde

Dette rundskrivet gjelder dispensasjon fra MARPOL vedlegg II regel 6.3 for frakt av fiskeavskjær og fiskeensilasje i bulk på lasteskip i innenriksfart. Fiskefartøy som sertifiseres som lasteskip anses som nytt lasteskip, jf. RSV 08 - 2017 Sertifisering som fiske- og fangstfartøy og lasteskip

Med fiskeavskjær menes et biologisk biprodukt fra slakting av villfisk eller opprettet fisk. Fiskeavskjær består kun av oppmalt fersk fisk og er ikke foredlet eller tilsatt noen andre stoffer.

Med fiskeensilasje menes fiskeavskjær som ikke er foredlet men som er ensilert gjennom å tilsette maursyre med en konsentrasjon på mindre enn 3%. Fiskeensilasje blir brukt til å fremstille produkter som fiskeolje og fiskeproteinkonsentrat.

Et stoff anses for å være transportert i bulk når det pumpes til eller fra et tankarrangement om bord. Dette gjelder selv om fisken først blir malt opp og tilsatt maursyre ombord. Tankene kan være integrerte under dekk, faste på dekk eller tankcontainere plassert på dekk eller i lasterom.

Regelverk

Dette rundskrivet gir veiledning om vilkår for dispensasjon fra forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger (miljøforskriften) § 7 første ledd.

Vilkår for dispensasjon

Sjøfartsdirektoratet kan, etter skriftlig søknad, unnta et skip i innenriksfart fra et eller flere av bestemmelsene i miljøforskriften § 7 første ledd når kravet eller kravene ikke er vesentlige og unntaket anses sikkerhetsmessig forsvarlig, jf. miljøforskriften § 7 fjerde ledd.

Sjøfartsdirektoratet anser at formålene i miljøforskriften vil være tilstrekkelig ivaretatt dersom fiskeavskjær og fiskeensilasje behandles som et stoff som er oppført i kapittel 18 i IBC-koden med forurensningskategori Z med følgende modifikasjoner i MARPOL Vedlegg II:

  1. For skip med kjølstrekningsdato før 1. januar 2020 kan reglene 12.4, 12.7, 13.2.2 brukes som for andre skip enn kjemikalietankere konstruert før 1. januar 2007.
  2. I samsvar med forbudet mot utslipp av kloakk, vaskevann og liknende i norske farvann kan avstanden på minst 12 nautiske mil i regel 13.2.1.3 reduseres til 300 meter fra fastlandet og øyer.

Før fiskeavskjær og fiskeensilasje tas ombord skal rederiet påse at fartøyet oppfyller kravene nevnt over.

MARPOL Vedlegg II finnes på www.lovdata.no og på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider www.sdir.no. (MARPOL Vedlegg II - Hindring av forurensning fra skadelige flytende stoffer i bulk )

Saksbehandling

For fartøy som er besiktet i henhold til MARPOL vedlegg II regel 8 eller IBC-koden regel 1.5 skal det sendes inn en fartøysspesifikk søknad om frakt av fiskeavskjær og/eller fiskeensilasje som ikke er vurdert etter kravene i MARPOL vedlegg II regel 6.3. For fartøy delegert til klassen skal søknaden gå via dem.

For fartøy delegert til klassen som ikke er besiktet i henhold til MARPOL vedlegg II regel 8 eller IBC-koden regel 1.5 skal det sendes en tilsynsbegjæring til klassen for International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk (NLS-Certificate). Videre skal en fartøysspesifikk søknad om frakt av fiskeavskjær og/eller fiskeensilasje som ikke er vurdert etter kravene i MARPOL vedlegg II regel 6.3 sendes Sjøfartsdirektoratet via klassen.

For fartøy uten klasse som ikke er besiktet i henhold til MARPOL vedlegg II regel 8 eller IBC-koden regel 1.5 skal følgende sendes inn:

  • KS-0115 Begjæring om tilsyn for NLS - sertifikat
  • KS-0123 Melding om ombygging
  • Fartøysspesifikk søknad om frakt av fiskeavskjær og/eller fiskeensilasje som ikke er vurdert etter kravene i MARPOL vedlegg II regel 6.3.
  • PA-manual (driftshåndbok) i henhold til MARPOL vedlegg II regel 14
  • Beredskapsplan mot havforurensning med skadelige flytende stoffer i henhold til MARPOL vedlegg II regel 17 (gjelder kun for fartøy med en bruttotonnasje over 150BT)

Fotnoter

  1. MEPC.2/Circular – Provisional categorization of liquid substances in accordance with MARPOL Annex II and the IBC Code
  2. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, Annex II – Regulations for the control of pollution by noxious liquid substances in bulk