Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (ASH-forskriften) § 2-2 tredje ledd krever at hvis det avdekkes risiko for de som har sitt arbeid om bord sin sikkerhet og helse, skal det iverksettes nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere farene.

Forebygging:
ASH-forskriften § 15-2 krever systematisk forebygging av støy og kontinuerlig reduksjon av risiko som skyldes støyeksponering på grunnlag av de generelle prinsippene i forskriftens kapittel 2. Eksempler på systematisk forebygging kan være tekniske støyisolerende tiltak for å redusere støy, bruk av hørselsvern eller ørepropper, variasjon i områder en oppholder seg i, regulert eksponeringstid og lignende.

Risikovurdering:
ASH-forskriften § 15-3 første ledd krever at støynivåene for de som har sitt arbeid på fartøyet skal risikovurderes, før fartøyet settes i drift, og nye risikovurderinger skal utføres dersom det er gjort vesentlige endringer som har innvirkning på støyeksponeringen. Ha alltid helsen til de som arbeider om bord, i tankene ved gjennomføring av risikovurderinger.

Støyinspeksjonsrapport:
ASH-forskriften § 15-28 første ledd krever at støyinspeksjonsrapport skal oppbevares ombord og være tilgjengelig for de som har sitt arbeid om bord. Rapporten skal vise støynivåene i forskjellige rom og på målepunkter som er spesifisert. Målepunktene skal markeres på generalarrangementsplan, på innredningstegninger eller på annen forklarende måte.

Vurdering av støynivå:
ASH-forskriften § 15-18 fastsetter grenser for når støynivået skal vurderes som for høyt.

Ref. § 15-18 i ASH-forskriften

Nedre tiltaksverdi for eksponering

Øvre tiltaksverdi for eksponering

Eksponeringsgrenseverdi

Leks,8t [dB(A)]

80

85

87

pmaks [dB(C)]

135

137

140

 

Når fartøyet er i normal drift, skal det dokumenteres at de som har sitt arbeid om bord, ikke blir eksponert for et daglig støyeksponeringsnivå (Leks,8t dB(A)) som overskrider tiltaksverdiene som det refereres til i ovennevnte tabell. Verdier skal måles i løpet av en åtte timers arbeidsdag. Maksimalt lydtrykk (pmaks dB(C)) skal også måles.

Områdekrav:
ASH-forskriften § 15-19 annet ledd fastsetter ulike krav på forskjellige områder om bord, som oppholdsrom, lugarer, messe, navigasjonsbro, lasterom, maskinrom, dekk osv. Fartøy under 1600 BT har ikke bestemte områdekrav, slik fartøy med bruttotonnasje 1600 eller mer har. Det anbefales likevel at områdekravene i § 15-19 brukes veiledende.

Støyeksponering:
ASH-forskriften § 15-10 viser til ISO 9612:2009 som fastsetter en teknisk metode for måling av støyeksponering for arbeidstakere i arbeidsmiljø og beregning av støyeksponeringsnivå. Nevnte ISO-standard gir utfyllende informasjon om fremgangsmåte og detaljer om hvordan støyeksponeringsmålinger skal gjennomføres.

Hørselskontroll:
Det følger av ASH-forskriften § 15-24 annet ledd at forebyggende hørselskontroll skal tilbys hvis noen som arbeider om bord, eksponeres for støy som overskrider de nedre tiltaksverdiene for støyeksponering, eller dersom utførte risikovurderinger og målinger viser at det foreligger helserisiko, jf. § 15-3.

Systematisk forebygging og tiltak:
Det er krav om systematisk forebygging av støy og krav til støydempningstiltak som kan bidra til å redusere støynivået i passasjerområder. Med passasjerområder menes passasjerlugarer og andre rom der passasjerer normalt har tilgang. Arbeidsrom for mannskapet der passasjerer normalt ikke har tilgang er omfattet av andre krav.

Eksempler på støyforebyggende tiltak kan være:

  • Teknisk støyreduksjon som demper lydutbredelse gjennom luft, for eksempel ved bruk av skjermer, innbygging eller lydabsorbenter, jf. § 15-2 tredje ledd bokstav e (i).
  • Teknisk støyreduksjon som reduserer strukturlyd/vibrasjoner ved å avbalansere, dempe eller isolere lydkilder, jf. § 15-2 tredje ledd bokstav e (ii)
  • Utforming og tilrettelegging av arbeidsplass/arbeidssteder slik at tekniske innretninger kan settes opp og brukes på en slik måte at unødig støy ikke oppstår, jf. § 15-2 tredje ledd bokstav c.
  • Systematisk vedlikehold av tekniske innretninger, jf. § 15-2 annet ledd.

Andre tiltak som vil bidra til systematisk forebygging av støy kan være:

  • Valg av arbeidsutstyr som gir minst mulig støy, og eventuelt alternativt arbeidsutstyr som er utformet med tanke på å redusere støyutslipp, jf. § 15-2 tredje ledd bokstav b og § 15-3 annet ledd bokstav g.
  • Vurdere alternative arbeidsmetoder som gir redusert støyeksponering, jf. § 15-2 tredje ledd bokstav a.
  • Tilrettelegge arbeidet med begrensning av eksponeringstid og intensitet, og tilstrekkelig med støyfrie hvileperioder, jf. § 15-2 tredje ledd bokstav g.

Ved eventuell innføring av nytt arbeidsutstyr, inkludert teknisk nyvinning som medfører støy, er det viktig å vurdere tiltakene med tanke på daglig drift, organisering og planlegging om bord.