Rundskriv
  • Dato: 28.06.2019
  • Gyldig til: 31.12.2024
  • Serie: RSV
  • Nr: RSV 6 - 2019
  • Saksnr: 2019/12114-6 AVI

SRC som alternativ til ROC

Dette rundskrivet veileder om Sjøfartsdirektoratet aksept av Short Range Operator Certificate (SRC) for radiooperatører som har sitt arbeid om bord på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i innenriksfart og fiskefartøy med største lengde under 15 meter.

Formål

Dette rundskrivet veileder om Sjøfartsdirektoratet aksept av Short Range Operator Certificate (SRC) for radiooperatører som har sitt arbeid om bord på:

  • lasteskip med lengde (L) under 24 meter i innenriksfart,
  • fiskefartøy med største lengde under 15 meter.

Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet er i prosess med å endre forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften). Endringene tar blant annet sikte på å tilpasse forskriftskravene slik at de blir mer hensiktsmessige for sjøfolk som har sitt arbeid om bord på mindre fartøy.

I samband med endringsarbeidet, vurderes det å endre kvalifikasjonsforskriften § 46 som har kompetansekrav til radiooperatører. Kvalifikasjonsforskriften § 46 første ledd, krever at radiooperatør på skip i radiodekningsområde A1, skal ha kompetansesertifikatet ROC (Restricted Operator's Certificate).

Radioreglementet, fastsatt av den Internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU), krever at radiooperatører på ikke-SOLAS skip, som minimum skal ha Short Range Operators Certificate (SRC).

SRC som alternativ til ROC

I påvente av endringer i kvalifikasjonsforskriften § 46 og med hjemmel i samme forskrift § 89 første ledd har Sjøfartsdirektoratet bestemt følgende:

På lasteskip med lenge (L) under 24 meter i innenriksfart, og på fiskefartøy med største lengde under 15 meter, kan radioinstallasjonen opereres av personell med SRC.

Til toppen