Formål

Dette rundskrivet veileder om Sjøfartsdirektoratet aksept av Short Range Operator Certificate (SRC) for radiooperatører som har sitt arbeid om bord på:

  • lasteskip med lengde (L) under 24 meter i innenriksfart,
  • fiskefartøy med største lengde under 15 meter.

Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet er i prosess med å endre forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften). Endringene tar blant annet sikte på å tilpasse forskriftskravene slik at de blir mer hensiktsmessige for sjøfolk som har sitt arbeid om bord på mindre fartøy.

I samband med endringsarbeidet, vurderes det å endre kvalifikasjonsforskriften § 46 som har kompetansekrav til radiooperatører. Kvalifikasjonsforskriften § 46 første ledd, krever at radiooperatør på skip i radiodekningsområde A1, skal ha kompetansesertifikatet ROC (Restricted Operator's Certificate).

Radioreglementet, fastsatt av den Internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU), krever at radiooperatører på ikke-SOLAS skip, som minimum skal ha Short Range Operators Certificate (SRC).

SRC som alternativ til ROC

I påvente av endringer i kvalifikasjonsforskriften § 46 og med hjemmel i samme forskrift § 89 første ledd har Sjøfartsdirektoratet bestemt følgende:

På lasteskip med lenge (L) under 24 meter i innenriksfart, og på fiskefartøy med største lengde under 15 meter, kan radioinstallasjonen opereres av personell med SRC.