Fiskefartøy er ikke omfattet av virkeområdet for forskrift nr. 507, men bestemmelsene om sikring av luker fremgår av de respektive byggeforskriftene for denne fartøygruppen.

Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet er gjort kjent med at tolking av gjeldende regelverk kan medføre mangelfull sikring av luker og dermed en økt risiko for svært alvorlige personulykker.

Vi ber næringen om å undersøke at alle luker om bord kan sikres når luker settes i eller står i åpen stilling.

Tiltak

Hvis lukene skal entres eller det skal utføres arbeid med en luke, skal luken være sikret med egnet sikringsanordning som forhindrer at luken faller ned. En slik sikring skal være i tillegg til eventuelle løfteanordninger.

Krav til risikovurdering

Det stilles krav til å risikovurdere farer om bord. Noen av vurderingene som bør gjennomgås ved entring eller arbeid knyttet til luker, er faremomenter, tilstrekkelig kompetanse, fysiske barrierer, antall personer knyttet til arbeidsoppgaven og vedlikeholdsrutiner. Sjøfartsdirektoratet har utviklet et hjelpeverktøy for risikovurdering, og dette verktøyet er tilgjengelig på våre nettsider.

Referanse til relevante forskrifter:

Forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere.

Forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover

Forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip

Forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip