Da forskrift om åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer ble fastsatt, ble det bestemt at krav til redningsmidler og kommunikasjonsutstyr skulle endres fra rattmerking til CE-merking.

Dette er omtalt i fastsettelsesrundskrivet RSR 2-2020 på side 10 og 11. Ved en forglemmelse ble imidlertid ikke alle deler av forskriftsteksten endret i samsvar med dette, og dagens endring korrigerer feilen.

Paragraf 12 femte ledd erstattes med samme ordlyd som finnes i § 17 fjerde ledd i  forskrift 14. januar 2020 nr. 63 om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer, og som er tilpasset bruk av CE-merkede redningsmidler.

I § 13 første ledd om kommunikasjonsutstyr erstattes ordet «rattmerket» med «CE-merket».

Endringene retter opp i feil i forskriftsteksten som er korrekt omtalt i RSR 2-2020. Direktoratet ser det derfor som «åpenbart unødvendig» å sende endringen på offentlig høring, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 annet ledd.

Vedlegg